17/09/2015

Finale draft BBT-studie vlees- en visverwerkende industrie beschikbaar

vlees en vis
Terug naar artikeloverzicht

De finale draftversie van de BBT-studie voor de vlees- en visverwerkende industrie is beschikbaar :

Deze studie selecteert en beschrijft de BBT voor de industriële verwerking van vlees en vis tot een voedingsproduct (voor menselijke consumptie) of voederproduct (voor dierlijke consumptie, in het bijzonder petfood voor gezelschapsdieren).

Er zijn 24 technieken geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven. Aanvullend zijn er nog 7 technieken weerhouden als BBT van geval tot geval, mits voldaan aan een aantal specifieke randvoorwaarden. Voor de concrete invulling van elk van deze BBT bevat de studie heel wat voorbeeldmaatregelen. De BBT-selectie is uitgevoerd in nauw overleg met vertegenwoordigers van de sector en specialisten uit de administraties, en is gebaseerd op literatuuronderzoek en bedrijfsinformatie. BBT-GEN zijn afgeleid op basis van de lozingsdata van 91 Vlaamse vleesverwerkende bedrijven en 11 visverwerkende bedrijven in Vlaanderen.

Op basis van de BBT-analyse formuleren we in de studie een aantal concrete aanbevelingen en suggesties. Hierbij volgen we 3 sporen:

  • nagaan hoe de BBT kunnen vertaald worden naar milieuvoorwaarden, en suggesties formuleren om de bestaande milieuregelgeving voor vlees- en visverwerkende bedrijven te concretiseren en/of aan te vullen;

  • nagaan welke milieuvriendelijke technieken voor vlees- en visverwerkende bedrijven in aanmerking kunnen genomen worden voor ‘ecologiepremie-plus’;

  • identificeren van een aantal voor vlees- en visverwerkende bedrijven relevante thema’s voor het verbeteren van de beschikbare informatie en kennis.

De finale draftversie van de BBT-studie voor de vlees- en visverwerkende industrie is voorgelegd aan de leden van het begeleidingscomité en aan de leden van de BBT/EMIS stuurgroep. Deze kunnen commentaar geven en dienen een eindbeoordeling te geven, ten laatste op 06/10/2015.

Contactpersoon: an.derden@vito.be