06/02/2017

Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid: burgers, overheidsdiensten en economie hebben voordeel bij nieuwe manier om de lidstaten te helpen de EU-voorschriften toe te passen

Terug naar artikeloverzicht

Verbetering van de toepassing van de EU-voorschriften op het vlak van afvalbeheer, natuur en biodiversiteit, luchtkwaliteit en de kwaliteit en het beheer van water.

Vandaag heeft de Commissie de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid goedgekeurd, een nieuw instrument om de uitvoering van het Europees milieubeleid en van gezamenlijk overeengekomen regels te verbeteren. Dit is het begin van een nieuw proces. De Commissie zal de oorzaken van de hiaten in de tenuitvoerlegging samen met de lidstaten aanpakken en oplossingen zoeken alvorens de problemen dringend worden.

De volledige tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving van de EU kan ervoor zorgen dat elk jaar 50 miljard euro wordt bespaard op het vlak van ziektekosten en directe milieukosten. Uit de Eurobarometer blijkt dat drie op vier burgers de EU-voorschriften noodzakelijk achten om het milieu in hun land te beschermen, en dat vier op vijf burgers het ermee eens zijn dat de Europese instellingen zouden moeten kunnen nagaan of de wetgeving correct wordt toegepast.

Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: "Niemand heeft er voordeel bij dat de milieuvoorschriften op ongelijke en onevenredige wijze worden uitgevoerd. Een betere toepassing van de milieuvoorschriften komt zowel de burger, de overheid als de economie ten goede. Daarom deze evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (Environmental Implementation Review - EIR). De Europese Commissie zet zich in om de lidstaten te helpen ervoor te zorgen dat de lucht- en waterkwaliteit en het afvalbeheer voor hun burgers aan de hoogste normen voldoen. Deze evaluatie levert hiervoor de informatie, de instrumenten en het tijdschema."

Het pakket van vandaag omvat 28 landverslagen met voor elk land de sterke punten, de kansen en de zwakke punten; een mededeling waarin de politieke conclusies van de landverslagen zijn samengevat en algemene tendensen worden onderzocht op het gebied van luchtkwaliteit, afvalbeheer en de circulaire economie, waterkwaliteit en de bescherming van natuur en biodiversiteit; en aanbevelingen voor verbeteringen, gericht aan alle lidstaten.

Uit de evaluatie blijkt dat op het gebied van afvalbeheer het voorkomen van afval voor alle lidstaten een belangrijke uitdaging blijft en dat zes lidstaten er niet in geslaagd zijn het storten van biologisch afbreekbaar stedelijk afval te beperken. Indien het afvalstoffenbeleid van de EU tegen 2020 volledig wordt nageleefd, kunnen 400 000 extra banen worden geschapen.

Op het vlak van natuur en biodiversiteit zijn er vele lokale succesverhalen, maar de tenuitvoerlegging van de natuurwetgeving van de EU moet worden verbeterd, zoals ook blijkt uit de Europese geschiktheidscontrole van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. Anders zal de biodiversiteit in de EU blijven verarmen, waardoor de capaciteit van ecosystemen om in de menselijke behoeften te voorzien op de helling komt te staan.

In 23 van de 28 lidstaten, in totaal in meer dan 130 Europese steden, worden de normen inzake luchtkwaliteit nog steeds overschreden. Vervoer is de voornaamste bron van problemen met de luchtkwaliteit. Ook moet meer worden gedaan om omgevingslawaai, de tweede grootste milieugebonden oorzaak van ziekte, te verminderen.

Wat waterkwaliteit en waterbeheer betreft, hebben de meeste lidstaten moeite om de regels voor de opvang en behandeling van stedelijk afvalwater volledig na te leven; tegen 13 ervan worden gerechtelijke stappen ondernomen. Ook blijven de nitraatconcentraties en de eutrofiëringsniveaus in bijna alle lidstaten een groot probleem.

Een aantal diepere oorzaken komt voor in verschillende lidstaten: ineffectieve coördinatie tussen de administratieve niveaus, onvoldoende capaciteit, en een gebrek aan kennis en gegevens.

De start van het EIR-pakket zal worden gevolgd door besprekingen met elke lidstaat, de lancering van een instrument voor peer-to-peer uitwisseling van expertise tussen de lidstaten en politieke debatten in de Raad Milieu.

Achtergrond

Wanneer gezamenlijk overeengekomen regels niet naar behoren worden uitgevoerd, kan de Commissie gerechtelijke stappen ondernemen. Om dit te voorkomen zal de Commissie aan de hand van het evaluatieproces van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid met de lidstaten samenwerken om hen in staat te stellen de milieuvoorschriften en ‑beleidslijnen beter toe te passen.

De evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) is onderdeel van het beleid voor betere regelgeving van de Commissie. Dit houdt onder meer in dat de tenuitvoerlegging van bestaande wetgeving en beleidslijnen wordt verbeterd.

Voor meer informatie

Mededeling en bijlage "EU-evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid: Gemeenschappelijke uitdagingen en hoe inspanningen te bundelen om betere resultaten te realiseren"

Informatiebladen: 28 landverslagen

Website over de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid

 


Bron: © European Union, 1995-2017