14/02/2023

Europese Green Deal: Commissie presenteert doelstellingen voor het emissievrij maken van nieuwe bussen tegen 2030 en een emissiereductie voor nieuwe vrachtwagens van 90 % tegen 2040

trucks_vrachtwagens_snelweg
Terug naar artikeloverzicht

Vandaag heeft de Europese Commissie ambitieuze nieuwe CO2-emissiedoelstellingen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen voorgesteld die met ingang van 2030 van toepassing zullen zijn. Deze doelstellingen zullen bijdragen tot een vermindering van de CO2-emissies in de vervoerssector, aangezien vrachtwagens, stadsbussen en langeafstandsbussen meer dan 6 % van de totale broeikasgasemissies in de EU (25 % van de broeikasgasemissies van het wegvervoer) veroorzaken. Deze aangescherpte emissienormen moeten ervoor zorgen dat dit segment van de wegvervoersector zijn bijdrage levert aan de overgang naar emissievrije mobiliteit en aan het verwezenlijken van de doelstellingen voor het klimaat en het tot nul terugbrengen van vervuiling.

Het voorstel van de Commissie omvat de geleidelijke invoering van de volgende strengere CO2-emissienormen voor alle nieuwe zware bedrijfsvoertuigen met gecertificeerde CO-emissies, ten opzichte van de waarden van 2019:

  • 45 % emissiereductie vanaf 2030;
  • 65 % emissiereductie vanaf 2035;
  • 90 % emissiereductie vanaf 2040.

Om een snellere uitrol van emissievrije bussen in steden te stimuleren, stelt de Commissie ook voor om alle nieuwe stadsbussen tegen 2030 emissievrij te maken.

In overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal en REPowerEU zal dit voorstel ook een positief effect hebben op de energietransitie door de vraag naar ingevoerde fossiele brandstoffen te verlagen en energiebesparingen en -efficiëntie in de vervoerssector van de EU te verbeteren. Het voorstel zal voordelen opleveren voor gebruikers en ondernemers in de Europese vervoerssector door de brandstofkosten en de totale eigendomskosten te verlagen, en zal zorgen voor een bredere inzet van energie-efficiëntere voertuigen. Ook zal het de luchtkwaliteit verbeteren, met name in steden, evenals de gezondheid van de Europese burgers.

Bovendien is deze sector van cruciaal belang om de Europese industrie voor schone technologie te ondersteunen en het internationale concurrentievermogen te versterken. De EU is marktleider wat de productie van vrachtwagens en bussen betreft en een gemeenschappelijk juridisch kader zou die positie ook voor de toekomst veiligstellen. De herziene normen geven met name een duidelijk signaal af voor de lange termijn, als leidraad voor EU-investeringen in innovatieve emissievrije technologieën en stimulans voor de uitrol van oplaad- en tankinfrastructuur.

Achtergrond

De emissies in de sector zware bedrijfsvoertuigen zijn sinds 2014 elk jaar gestegen, met uitzondering van 2020 als gevolg van de COVID-19-pandemie. De emissies nemen vooral in de vrachtsector sterk toe, voornamelijk als gevolg van de groeiende vraag naar wegvervoer, die naar verwachting in de toekomst zal blijven stijgen. In 2019 waren de emissies van het vrachtvervoer 44 % hoger dan de emissies van de luchtvaartsector en 37 % hoger dan de emissies van het zeevervoer.

De overgrote meerderheid van de zware bedrijfsvoertuigen in het EU-wagenpark (99 %) rijdt momenteel op verbrandingsmotoren, die grotendeels worden aangedreven door ingevoerde fossiele brandstoffen, zoals diesel. Dit vergroot de energieafhankelijkheid van de EU en de huidige volatiliteit van de energiemarkt.

De huidige emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen dateren van 2019, maar zijn niet meer geschikt voor de nieuwe klimaatdoelstellingen van de EU. De bestaande wetgeving geeft geen voldoende duidelijk langetermijnsignaal af aan investeerders en vormt geen goede weerspiegeling van de nieuwe realiteit in de energiesector en de snelle ontwikkelingen in de mondiale industrie voor zware bedrijfsvoertuigen. De voorgestelde nieuwe CO2-normen zijn in overeenstemming met de versterkte klimaatambities van de EU, het “Fit for 55”-pakket en de Overeenkomst van Parijs.

Ter ondersteuning van dit voorstel moet worden geïnvesteerd in emissievrije voertuigen en in oplaad- en tankinfrastructuur. De Commissie heeft al een voorstel voor de verordening infrastructuur voor alternatieve brandstoffen gedaan om de nodige oplaadinfrastructuur te ontwikkelen ter ondersteuning van de groene transitie van de sector zware bedrijfsvoertuigen. In het bijzonder heeft de Commissie voorgesteld om op regelmatige afstanden oplaad- en tankpunten te installeren langs belangrijke snelwegen: om de 60 km voor elektrisch opladen en om de 150 km voor het tanken van waterstof. De Commissie en de medewetgevers werken intensief aan het afronden van de onderhandelingen over deze voorstellen.

Meer informatie

Voorstel

Bijlagen bij het voorstel

Effectbeoordeling van het voorstel

Vragen & antwoorden

Factsheet

Webpagina zware bedrijfsvoertuigen

 

Om onze doelen voor het klimaat en het tot nul terugbrengen van de vervuiling te kunnen bereiken, moeten alle onderdelen van de vervoersector een actieve bijdrage leveren. In 2050 zullen vrijwel alle voertuigen op de Europese wegen emissievrij moeten zijn. Dit wordt vereist in onze klimaatwetgeving, onze steden vragen erom, en onze fabrikanten bereiden zich er op voor. Met het voorstel van vandaag zorgen wij ervoor dat nieuwe vrachtwagens minder vervuilend zullen worden en dat er meer emissievrije bussen door onze steden zullen rijden. Het bestrijden van de klimaatcrisis gaat hand in hand met het verbeteren van de levenskwaliteit van onze burgers en met het versterken van het concurrentievermogen van de Europese industrie.
 

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal - 14/02/2023

 

Bron: © European Union, 1995-2023