07/02/2018

EP-leden nemen wetten aan om CO2-uitstoot te verminderen en koolstofarme innovatie te financieren

Terug naar artikeloverzicht

Het Europees Parlement wil de uitstoot van CO2 in de EU beteugelen en daarmee een begin maken met het nakomen van de in het klimaatakkoord van Parijs gedane toezeggingen.

De nieuwe wet, waarover al informeel overeenstemming is bereikt met de EU-ministers in de Raad, zal de intrekking van de emissierechten die beschikbaar zijn op de "koolstofmarkt" van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS), die ongeveer 40% van de broeikasgasemissies in de EU dekt, bespoedigen.

Het voorziet in een toename van de jaarlijkse vermindering van de op de markt te brengen emissierechten met 2,2% ten opzichte van 2021, tegen de 1,74% die momenteel is gepland; deze factor zal ook voortdurend opnieuw worden bekeken om deze op zijn vroegst in 2024 verder te verhogen.

Ook voorziet het in een verdubbeling van de capaciteit van de ETS Market Stability Reserve, om zodoende overtollige emissierechten op de markt te brengen. Wanneer dit systeem in werking treedt, zou het tot 24% van de overtollige emissierechten absorberen in elk veilingjaar, gedurende de eerste vier jaar, waardoor de prijs ervan zou stijgen en de prikkel om de emissies te verminderen toeneemt.

Fondsen voor innovatie en koolstafarme economie

Een moderniseringsfonds zal verder bijdragen aan de modernisering van energiesystemen in EU-lidstaten met een lager inkomen. De leden van het Europees Parlement hebben de financieringsregels aangescherpt, zodat het fonds niet wordt gebruikt voor kolengestookte projecten, met uitzondering van stadsverwarming in de armste lidstaten.

Een innovatiefonds zal verder financiële steun verlenen aan projecten voor hernieuwbare energie, koolstofopvang en -opslag en koolstofarme innovatieprojecten.

Bescherming tegen koolstoflekkage

De wet heeft ook tot doel "koolstoflekkage" te voorkomen, d.w.z. het risico dat bedrijven hun productie buiten Europa zouden kunnen verplaatsen als gevolg van het beleid inzake emissiereductie. De sectoren met het hoogste risico zullen hun ETS-emissierechten gratis ontvangen. Minder kwetsbare sectoren zullen gratis 30% krijgen.

Quotes

Julie Girling (ECR, UK), rapporteur: "Het ETS blijft de hoeksteen van ons EU-beleid ter bestrijding van klimaatverandering. We hebben ons best gedaan om overeenstemming te bereiken over een ambitieuze vernieuwing. Het ETS heeft in de loop der jaren veel tegenstanders gehad. We hebben veel problemen aangepakt - van een koolstofprijs die duidelijk te laag was om de markt te laten functioneren tot de uiterst moeilijke kwestie van het vinden van een evenwicht tussen onze milieu-ambitie en de bescherming van de energie-intensieve Europese industrie ".

Volgende stappen

De tekst werd goedgekeurd met 535 stemmen vóór en 104 stemmen tegen, bij 39 onthoudingen. De tekst gaat nu terug naar de Raad voor formele goedkeuring.

 

Lees ook: EP stemt over de hervorming van het EU-emissiehandelssysteem

 

Bron: © Europese Unie, (2018) – EP