Energie-unie - het jaar van actie

Gepubliceerd op 24/11/2017

Het derde verslag over de stand van de energie-unie toont aan dat de overgang van Europa naar een koolstofarme samenleving in de EU stilaan een feit wordt in de praktijk.

Dankzij de geboekte vooruitgang in 2017 ligt de EU op schema om het project van de energie-unie uit te voeren en te zorgen voor werkgelegenheid, groei en investeringen. Er worden maatregelen genomen om een sociaal rechtvaardige omschakeling naar schone energie te ondersteunen.

Nu is het tijd om de samenleving te mobiliseren, zodat burgers, steden, plattelandsgebieden, ondernemingen, academici, sociale partners de energie-unie volledig in handen nemen, nog verder ontplooien en een actieve rol spelen bij de ontwikkeling van de oplossingen van de toekomst.

Het derde verslag over de stand van de energie-unie, dat vandaag is gepubliceerd, bevat een overzicht van de vooruitgang die het afgelopen jaar is geboekt na de publicatie van de tweede stand van de energie-unie in februari 2017 en biedt een vooruitblik op het komende jaar.

De derde stand van de energie-unie bevestigt ook dat er geen energietransitie tot stand kan worden gebracht als de infrastructuur niet wordt aangepast aan de behoeften van het toekomstige energiesysteem. De infrastructuur voor energie, vervoer en telecommunicatie is steeds meer met elkaar verweven. Lokale netwerken zullen steeds belangrijker worden in het dagelijkse leven van de Europese burgers, die steeds meer zullen overschakelen op elektromobiliteit, gedecentraliseerde energieproductie en vraagrespons. Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, blijven er knelpunten bestaan, met name op het gebied van elektriciteit. Om dit probleem aan te pakken, heeft de Commissie vandaag een mededeling aangenomen over het streefcijfer van 15 % elektriciteitsinterconnectie voor 2030. Daarnaast heeft zij de derde lijst van projecten van gemeenschappelijk belang vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag zei vicevoorzitter Maroš Šefčovič, verantwoordelijk voor de energie-unie: "De energie-unie kan alleen succesvol zijn als we allemaal dezelfde koers volgen. Het doel is onze belofte waarmaken om de energie-unie te voltooien tegen het einde van het huidige mandaat van de Commissie. Tegen 2019 mag de energie-unie geen beleidsdoelstelling meer zijn, maar een dagelijkse realiteit waarvan elke Europese burger de vruchten plukt. Hiervoor is meer betrokkenheid nodig van alle geledingen van de samenleving. Daarom beschouw ik volgend jaar als het jaar van actie."

Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie: "De energietransitie van Europa ligt op schema: het aandeel van hernieuwbare energie bereikt recordhoogtes en de kosten dalen snel. Maar de Europese energie-infrastructuur moet zich in dezelfde richting en met hetzelfde tempo ontwikkelen om deze energietransitie ten volle te ondersteunen. Daarom stellen we voor om de nieuwe lijst van projecten toe te spitsen op belangrijke elektriciteitsinterconnecties en slimme netten. De maatregelen die vandaag worden genomen om de infrastructuur voor schone energie te bevorderen, zijn opnieuw een belangrijke stap op weg naar een duurzamer, concurrerender en veiliger energiesysteem – met een werkelijke Europese meerwaarde."

Belangrijkste bevindingen

Minder dan drie jaar na de bekendmaking van de kaderstrategie voor de energie-unie heeft de Commissie met het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" vrijwel alle voorstellen ingediend die nodig zijn om het beginsel "energie-efficiëntie eerst" ten uitvoer te leggen, het wereldleiderschap van de EU inzake klimaatactie en hernieuwbare energie te ondersteunen en ervoor te zorgen dat energieconsumenten waar voor hun geld krijgen.

Bij de voltooiing van het project van de energie-unie zijn concrete resultaten geboekt, zoals Europa in beweging, een in maart van dit jaar voorgestelde reeks initiatieven voor de vervoersector waarmee wordt beoogd het concurrentievermogen te behouden bij een sociaal rechtvaardige omschakeling naar schone energie en digitalisering, en het in november voorgestelde pakket schone energie, een doorslaggevende maatregel om de verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs na te komen, namelijk de CO2-uitstoot met minstens 40 % verlagen tegen 2030.

De voltooiing van de energie-unie vergt inspanningen en nauwe samenwerking tussen de Commissie, de lidstaten en de samenleving als geheel. Dat is de reden waarom de lidstaten het ontwerp van hun geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen voor de periode na 2020 moeten afwerken tegen begin 2018. Het is ook essentieel dat de ontwerpplannen klaar zijn tegen begin 2018 om aan te tonen dat de Unie een sterke leider is op het wereldtoneel.

Door geopolitieke gebeurtenissen bleven energie en klimaat bovenaan de agenda staan in 2017. Naar aanleiding van het voornemen van de Amerikaanse regering om zich terug te trekken uit de Overeenkomst van Parijs heeft de EU leiderschap getoond door synergieën tussen de klimaat- en de energiediplomatie te versterken. De EU zal zich blijven inzetten voor de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering en zal haar bestaande mondiale partnerschappen blijven versterken.

In de staat van de energie-unie wordt ook benadrukt dat, hoewel Europa voor grote uitdagingen wordt gesteld door de wereldwijde veranderingen op het gebied van energieproductie, deze ook unieke kansen bieden voor Europa om haar rol als wereldleider op het gebied van de omschakeling naar schone energie te versterken en hierbij de energiezekerheid voor al haar burgers te waarborgen. Met het oog op het aantrekken van investeringen in de modernisering van de gehele economie van de EU ten behoeve van de burgers is het noodzakelijk dat er ambitie wordt getoond op gebieden zoals hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie, klimaatactie en innovatie inzake schone energie en dat er wordt gezorgd voor de juiste prijssignalen op de markt.

De energie-unie heeft vruchten afgeworpen, maar de inspanningen moeten worden voortgezet om de resterende taken uit te voeren. Alle door de Commissie ingediende wetgevingsvoorstellen inzake de energie-unie moeten prioriteit krijgen in het Europees Parlement en de Raad. 

Documenten die vandaag zijn aangenomen

  • Derde verslag over de stand van de energie-unie en bijlage 1: Geactualiseerd stappenplan voor de energie-unie; bijlage 2: Beleidsvaststellingen; bijlage 3: Stand van de voorbereidingen van de nationale energie- en klimaatplannen; bijlage 4: Stand van zaken met betrekking tot de versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie; fact sheets van de 28 lidstaten over de energie-unie
  • Derde lijst van projecten van gemeenschappelijk belang
  • Mededeling over infrastructuur (over het behalen van het streefcijfer van 15 % elektriciteitsinterconnectie)
  • Voortgangsverslag energie-efficiëntie
  • Verslag over de werking van de Europese koolstofmarkt
  • Verslag over het Burgemeestersconvenant
  • Verslag over trends en prognoses van het Europees Milieuagentschap
  • Studie over energieprosumenten in residentiële gebouwen

Meer informatie:

Het derde verslag over de staat van de energie-unie, de 28 landverslagen en meer achtergrondinformatie vindt u hier.

MEMO: Vragen en antwoorden over de projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van energie en het streefcijfer voor elektriciteitsinterconnectie.

Alle documenten over infrastructuur, met inbegrip van de nieuwe lijst van projecten van gemeenschappelijk belang en de mededeling over infrastructuur, vindt u online https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure

 

Volg ons op Twitter: #EnergyUnion

 

Bron: © Europese Unie, 2017