Duurzame financiering: routekaart van deskundigengroep op hoog niveau voor groenere en schonere economie

Gepubliceerd op 02/02/2018

De Europese Commissie verwelkomt het eindverslag van de deskundigengroep op hoog niveau inzake duurzame financiering, met strategische aanbevelingen voor een financieel stelsel dat duurzame investeringen ondersteunt.

Op basis van deze aanbevelingen zal de Commissie nu de laatste hand leggen aan haar strategie voor duurzame financiering. Een EU-strategie voor duurzame financiering is een van de prioriteiten in het actieplan voor de kapitaalmarktenunie van de Commissie en is ook van cruciaal belang voor de uitvoering van het historische klimaatverdrag van Parijs en de EU-agenda voor duurzame ontwikkeling. Om de in Parijs overeengekomen EU 2030-doelstellingen te verwezenlijken, zoals 40 % minder uitstoot van broeikasgassen, moet jaarlijks voor ongeveer 180 miljard euro extra worden geïnvesteerd. De financiële sector speelt een belangrijke rol bij het halen van deze doelstellingen, omdat grote hoeveelheden particulier kapitaal voor duurzame investeringen kunnen worden gebruikt. De Commissie is vastbesloten het voortouw te nemen in de wereldwijde inspanningen op dit gebied en wil van het duurzaamheidsconcept overtuigde investeerders helpen bij het vinden van geschikte projecten en ondernemingen.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis, bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie: “De ondertekening van het Verdrag van Parijs in 2015 was een mijlpaal voor de wereld en de wereldeconomie. We stevenen nu af op een koolstofarme samenleving, waarin hernieuwbare energie en slimme technologieën onze levenskwaliteit verbeteren en werkgelegenheid en groei stimuleren, zonder dat onze planeet er schade door ondervindt. De financiële wereld heeft een grote rol te spelen bij het financieren van een duurzame toekomst. Ik ben blij met het uitmuntende werk van de deskundigengroep op hoog niveau, dat uitstekende input vormt voor onze komende strategie.”

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, bevoegd voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: “De EU is nu al toonaangevend bij investeringen in efficiënt gebruik van hulpbronnen en sociale infrastructuur, niet in het minst via het Europees Fonds voor strategische investeringen en zijn versterkte focus op klimaatactie. Tegelijkertijd hebben particuliere investeerders een gunstig kader nodig om de overgang naar een schonere, zuinigere, circulaire economie waar te kunnen maken. In het eindverslag van de deskundigengroep op hoog niveau wordt hiervoor een routekaart voorgesteld en wij zijn blij met deze waardevolle bijdrage aan dit zeer belangrijke vraagstuk.”

De met de ontwikkeling van een duurzaam financieel beleid samenhangende problemen en kansen voor de EU worden in dit eindverslag op een rijtje gezet. Zo wordt aangegeven hoe de financiële sector opnieuw aansluiting kan vinden bij de reële economie om de overgang naar een meer hulpbronnenefficiënte en circulaire economie te ondersteunen. De groep stelt dat een heroriëntering van investeringsstromen naar duurzame, op de lange termijn gerichte projecten ook het financiële stelsel stabieler zal maken.

Het verslag bevat voorstellen voor:

  • een classificatiesysteem, of “taxonomie”, om de markt duidelijk te maken wat “duurzaam” is
  • verduidelijking van de plichten van investeerders bij het creëren van een duurzamer financieel stelsel
  • betere informatieverschaffing door financiële instellingen en ondernemingen over de wijze waarop ze rekening houden met duurzaamheid
  • een Europees label voor groene investeringsfondsen
  • de integratie van duurzaamheid in het mandaat van de Europese toezichthoudende autoriteiten
  • een Europese norm voor groene obligaties.

Dit verslag zal de basis vormen van het brede actieplan inzake duurzame financiering dat in de komende weken wordt gepresenteerd. De bevindingen in het verslag en het actieplan van de Commissie zullen worden besproken tijdens een conferentie op hoog niveau op 22 maart 2018 in Brussel.

Achtergrond

De Europese Unie heeft het voortouw genomen bij het streven naar een financieel stelsel dat duurzame groei ondersteunt. In 2015 zijn historische internationale overeenkomsten tot stand gekomen: de Agenda 2030 en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en het klimaatverdrag van Parijs. De EU heeft voor zichzelf ambitieuze klimaat-, milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld, met haar klimaat- en energiekader 2030, de energie-unie en haar actieplan voor de circulaire economie.

Deze verbintenissen, en het toenemende besef dat milieugerelateerde problemen en duurzaamheidsrisico's dringend moeten worden aangepakt, vereisen een doeltreffende EU-strategie voor duurzame financiering. In december 2016 richtte de Commissie de onafhankelijke deskundigengroep op hoog niveau op. Deze bestaat uit 20 ervaren deskundigen uit het maatschappelijk middenveld, de financiële sector, universiteiten en waarnemers van Europese en internationale instellingen. Voorzitter van de groep is Christian Thimann.

Er wordt al volop gewerkt aan een aantal essentiële aanbevelingen in het verslag, die ook zijn besproken in het tussentijds verslag van de groep van 13 juli 2017. De Commissie stelde voor in de mandaten van de Europese toezichthoudende autoriteiten ecologische, sociale en governancefactoren op te nemen. Daarnaast heeft de Commissie van 13 november 2017 tot 22 januari 2018 een openbare raadpleging gehouden over de verplichtingen van institutionele beleggers en vermogensbeheerders op het gebied van duurzaamheid.

De deskundigengroep heeft rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van klimaat-, milieu- en duurzame financiering, zoals: de richtsnoeren inzake niet-financiële verslaglegging die door de Europese Commissie op 26 juni 2017 zijn goedgekeurd; en het eindverslag met aanbevelingen van de door de industrie geleide taskforce met betrekking tot klimaatgerelateerde financiële bekendmakingen van 29 juni 2017. De groep organiseerde ook een openbare raadpleging om standpunten van belanghebbenden te vergaren en zijn aanbevelingen van input te voorzien.

 

Bron © Europese Unie, 1995-2018