13/06/2023

Duurzame financiering: Commissie zet nieuwe stappen om investeringen voor duurzame toekomst te stimuleren

duurzaam_financiën.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Commissie komt vandaag met een nieuw pakket maatregelen dat voortbouwt op het EU-raamwerk voor duurzame financiering en de fundamenten ervan versterkt. 

De transitie naar een klimaatneutrale en duurzame economie tegen 2050 biedt nieuwe kansen voor bedrijven en burgers in de hele EU. Vele bedrijven en beleggers zijn de weg naar duurzaamheid al ingeslagen, zoals mag blijken uit het toenemende volume duurzame investeringen. Toch staan bedrijven en beleggers ook voor uitdagingen bij deze transitie, met name waar het gaat om nieuwe openbaarmakings- en rapportage-eisen waaraan ze moeten voldoen.

Het pakket van vandaag wil er dus voor zorgen dat het EU-raamwerk voor duurzame financiering bedrijven en de financiële sector blijft ondersteunen bij het maken van de transitie. Tegelijk wil het de particuliere financiering van transitieprojecten en -technologieën aanmoedigen. Concreet gesproken, de Commissie voegt vandaag een aantal nieuwe activiteiten toe aan de EU-Taxonomie. Ook komt zij met nieuwe regels voor ESG-ratingbureaus (ESG – Environmental, Social and Governance), die de markt voor duurzame investeringen transparanter zullen maken. Het pakket van vandaag wil er dus voor zorgen dat het raamwerk duurzame financiering werkt voor bedrijven die willen investeren in hun transitie richting duurzaamheid. Ook wil het pakket het raamwerk voor duurzame financiering gemakkelijker te hanteren maken – en zo daadwerkelijk bijdragen aan de doelen van de Europese Green Deal.

Het pakket in detail

Gedelegeerde handelingen EU-taxonomie

De EU-Taxonomie is een hoeksteen van het EU-raamwerk voor duurzame financiering en een belangrijk instrument voor markttransparantie dat helpt om beleggingen toe te leiden naar de economische activiteiten die het hardst nodig zijn voor een groene transitie.

De Commissie heeft vandaag in beginsel een nieuwe reeks EU-Taxonomiecriteria goedgekeurd voor economische activiteiten die een substantiële bijdrage leveren aan een of meer niet-klimaatgerelateerde milieudoelstellingen:

  • duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen;
  • transitie naar een circulaire economie,
  • preventie en bestrijding van verontreiniging;
  • bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

Als aanvulling hierop heeft de Commissie gerichte wijzigingen goedgekeurd van de gedelegeerde EU-Taxonomieverordening Klimaat. Deze wordt nu uitgebreid tot economische activiteiten die bijdragen aan klimaatmitigatie en -adaptatie, maar die nog niet waren opgenomen – met name in de maakindustrie en het vervoer. Door voor alle zes milieudoelstellingen meer economische activiteiten op te nemen – en dus ook meer economische sectoren en bedrijven – zal de bruikbaarheid en het potentieel van de EU-Taxonomie toenemen bij het opschalen van duurzame investeringen in de EU.  

De criteria zijn in ruime mate gebaseerd op de aanbevelingen van het Platform on Sustainable Finance die in maart en november 2022 zijn gepubliceerd. De Commissie heeft ook wijzigingen vastgesteld aan de gedelegeerde EU-Taxonomieverordening Rapportage, om de rapportageverplichtingen voor de nieuw opgenomen activiteiten te verduidelijken.

Voorstel voor een verordening betreffende ESG-ratingbureaus

ESG-ratings spelen een belangrijke rol op de EU-markt voor duurzame financiering omdat zij beleggers en financiële instellingen informatie verschaffen over bijvoorbeeld beleggingsstrategieën en risicobeheersing voor ESG-factoren.

Momenteel ontbreekt het de markt voor ESG-ratings aan transparantie. Daarom komt de Commissie met een voorstel voor een verordening om de betrouwbaarheid en transparantie van ESG-ratingactiviteiten te verbeteren. Nieuwe principes over organisatie en heldere regels die belangenconflicten moeten voorkomen, zullen de integriteit van de activiteiten van ESG-ratingbureaus vergroten.

Dankzij deze nieuwe regels zullen beleggers beter onderbouwde beleggingsbeslissingen kunnen nemen over duurzame beleggingen. Voorts moeten ESG-ratingbureaus die hun diensten aanbieden aan beleggers en bedrijven in de EU, in het voorstel een vergunning krijgen van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) die ook toezicht op hen zal uitoefenen. Een en ander zal ook de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun diensten garanderen – en zo beleggers beschermen en de integriteit van de markt waarborgen.

Bruikbaarheid vergroten

Daarnaast presenteert de Commissie vandaag een overzicht van de recente maatregelen en instrumenten die beschikbaar zijn gesteld om een antwoord te bieden op een aantal cruciale problemen en vragen die door stakeholders aan de orde zijn gesteld. Volgens de eerste trends die zich aftekenen, maken bedrijven in alle belangrijke economische sectoren in toenemende mate gebruik van de EU-taxonomie als onderdeel van hun transitie-inspanningen. Zo geeft de eerste rapportage van ondernemingen volgens de taxonomie bemoedigende trends te zien voor grote niet-financiële vennootschappen. Vele van deze bedrijven rapporteren namelijk toenemende bedragen die op de taxonomie zijn afgestemd, met name wat betreft hun kapitaaluitgaven.

Als een eerste stap heeft de Commissie onlangs een reeks gerichte maatregelen en initiatieven uitgewerkt die de regels beter bruikbaar moeten maken en stakeholders moeten ondersteunen bij de implementatie daarvan. De Commissie publiceert vandaag ook de gebruikersgids voor de EU-Taxonomie, die moet niet-deskundigen houvast bieden over de Taxonomie. Voor de toekomst zal de belangrijkste prioriteit voor de Commissie erin bestaan bedrijven en de financiële sector te ondersteunen bij de implementatie van de EU-Taxonomie en het raamwerk duurzame financiering.

Transitiefinanciering

Het pakket van vandaag laat ook zien hoe het EU-wetgevingskader met succes kan worden ingezet om transitiefinanciering te bevorderen.  De aanbevelingen van vandaag over transitiefinanciering willen bedrijven en de financiële sector het nodige houvast bieden, maar bevatten ook een aantal praktische voorbeelden. Deze moeten laten zien hoe bedrijven de verschillende instrumenten van het EU-raamwerk voor duurzame financiering op vrijwillige basis kunnen inzetten om de investeringen naar de transitie toe te leiden, en hoe zij hun risico's als gevolg van klimaatverandering en aantasting van het milieu kunnen beheersen. Het doel is om transitiefinanciering te bevorderen – niet alleen voor bedrijven die al stevige resultaten boekten op het gebied van duurzaamheid, maar ook voor bedrijven in verschillende uitgangsposities – met geloofwaardige plannen of streefdoelen om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Ook wordt erkend dat het midden- en kleinbedrijf voor specifieke uitdagingen staat waarvoor er een oplossing moet komen.

Achtergrond en volgende stappen

De gedelegeerde handelingen van de EU-Taxonomie zijn in beginsel goedgekeurd. Zodra deze in alle officiële EU-talen beschikbaar komen, worden ze vastgesteld en doorgezonden naar het Europees Parlement en de Raad, die deze dan kunnen toetsen (voor een periode van vier maanden, die met nog eens twee maanden kan worden verlengd). De verwachting is dat zij van toepassing zullen zijn vanaf januari 2024.

Wat betreft het voorstel voor een verordening betreffende ESG-ratingbureaus zal de Commissie nu overleg beginnen met het Europees Parlement en de Raad.

Het pakket van vandaag komt er nadat op vrijdag 9 juni een periode van vier weken van start ging om feedback te geven over een eerste reeks van standaarden voor duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (ESRS). Deze verplichte rapportagestandaarden zullen voor transparante en vergelijkbare duurzaamheidsinformatie zorgen. De Commissie zal de ontvangen feedback meenemen wanneer zij de standaarden uiteindelijk als gedelegeerde handelingen zal vaststellen. Daarna zullen deze dan voor onderzoek worden ingediend bij het Europees Parlement en de Raad. Zodra deze rapportagestandaarden zullen zijn vastgesteld, zullen zij worden gebruikt door ondernemingen die onder de richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD) vallen. Dit betekent dan een nieuwe stap voorwaarts in de transitie naar een duurzame EU-economie.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

Factsheet

Wetgevingsteksten

 

Citaat/Citaten

De EU heeft de voorbije jaren grote stappen gezet bij het bevorderen van duurzame financiering. Vandaag gaan we nog een stap verder bij het voltooien van het regelgevingskader dat moet helpen te zorgen voor de investeringen die zo hard nodig zijn voor duurzame groei. Het is van essentieel belang dat de regels en instrumenten die er liggen, coherent en gebruiksvriendelijk zijn en ook effectief toepasbaar zijn in de praktijk. Tegelijk willen we er ook voor zorgen dat alle bedrijven financiering kunnen krijgen om te investeren in hun transitie naar duurzaamheid. Een en ander is ook van belang willen we het concurrentievermogen van de bedrijven en de economie in Europa voor de lange termijn versterken en de strijd aanbinden met klimaatverandering.

 

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen - 13/06/2023

 

De fundamenten voor het raamwerk duurzame financiering liggen er. Nu is het tijd om daarop te gaan bouwen. Vandaag zetten we stappen om de EU-Taxonomie verder uit te werken. En we zorgen ervoor dat er meer transparantie en integriteit op de markt komt door regels in te voeren voor de activiteiten van ESG-ratingbureaus. Onze belangrijkste prioriteit is en blijft de bruikbaarheid en coherentie van het raamwerk duurzame financiering versterken. Ook moeten we ten volle het potentieel van transitiefinanciering benutten zodat alle ondernemingen, ongeacht hun uitgangspositie, afdoende instrumenten en ondersteuning krijgen bij hun transitie-inspanningen op weg naar duurzaamheid. 

Mairead McGuinness, commissaris voor Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarktenunie - 13/06/2023

 

Bron:  © Europese Unie, 1995-2023