26/06/2017

Duidelijker energie-etikettering: grotere energie-efficiëntie

Terug naar artikeloverzicht

De Raad heeft zonder debat een verordening aangenomen tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering, die de huidige wetgeving (Richtlijn 2010/30/EU) vervangt; de belangrijkste beginselen ervan worden behouden, maar het toepassingsgebied wordt verder verduidelijkt, versterkt en uitgebreid.

Door het energie-etiketteringskader kunnen klanten zich beter bewust worden van de energie-efficiëntie en het energieverbruik van huishoudelijke apparaten (zoals afwasmachines, televisietoestellen, koelkasten, enz.), wat hen zal helpen hun energiekosten te verlagen. Daardoor zal ook de vraag naar energie afnemen en wordt het gemakkelijker de EU-streefcijfers inzake energie-efficiëntie voor 2020 en 2030 te halen.

In de verordening worden termijnen bepaald om de huidige klassen A+, A++ en A+++ te vervangen door een schaal van A tot en met G. Ook bevat zij een procedure voor de aanpassing van de schaal van de etiketten op basis van de technologische ontwikkeling. Zo wordt het buitensporige gebruik van de hogere efficiëntieklassen op de lange termijn vermeden, worden tevens stimulansen voor innovatie geboden, en worden minder efficiënte producten van de markt geweerd.

De tekst bevat ook duidelijker regels inzake promotiecampagnes en nationale stimulansen ter bevordering van hogere efficiëntieklassen, en streeft naar betere handhavingsmechanismen en transparantie ten aanzien van klanten door het opzetten van een databank van producten waarvoor de energie-etiketteringsvoorschriften gelden.

Belangrijkste nieuwe onderdelen van de verordening

 • Schaalaanpassing : er zijn vaste termijnen voor de eerste schaalaanpassing van alle geëtiketteerde producten, volgens 3 productcategorieën:

  - 6 jaar als algemene termijn, aangevuld met 18 extra maanden voor de verschijning van het etiket in de winkel;

  - 15 maanden voor de "witte" producten (afwasmachines, koelkasten, wasmachines), aangevuld met 12 extra maanden voor de verschijning van het etiket in de winkel, en 9 jaar voor waterverwarmers en verwarmingsketels, met een vervalbepaling van 13 jaar.

  Zodra alle A+-etiketten van de markt zijn verdwenen, zal een verdere schaalaanpassing worden teweeggebracht door een overschot in de hoogste klassen, namelijk 30 % in klasse A of 50 % in de klassen A en B. Tijdens de schaalaanpassing moeten de twee hoogste klassen leeg worden gelaten, zodat het etiket gedurende 10 jaar geldig zal blijven.
   
 • Productendatabank: deze zal operationeel zijn vanaf januari 2019 en zal de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten in staat stellen etiketteringsvoorschriften te handhaven, en ervoor te zorgen dat de efficiëntieberekeningen waarop het etiket is gebaseerd overeenkomen met de door de fabrikanten aangegeven informatie. Het openbare deel van de databank zal vooral gericht zijn op gebruiksvriendelijkheid en praktische doeleinden. Het deel van de databank dat betrekking heeft op conformiteit zal beperkt toegankelijk zijn, om de vertrouwelijkheid en veiligheid van gevoelige commerciële gegevens van fabrikanten te waarborgen.
   
 • Gedelegeerde handelingen zullen de belangrijkste instrumenten zijn voor de schaalaanpassingsprocedure; voor de databank en de vrijwaringsprocedure is evenwel besloten uitvoeringshandelingen te gebruiken.

"We zijn bijzonder ingenomen met dit akkoord. Deze nieuwe regels inzake energie-etikettering zullen de consumenten helpen om makkelijker energie te besparen wanneer zij huishoudelijke apparaten kopen. Dit zal bijdragen tot een verminderde vraag naar energie, een van de doelstellingen van de strategie voor de energie-unie."

                                                                                                                                                        Joe Mizzi, minister van Energie en Waterbeheer van Malta

Achtergrond

Het voorstel inzake energie-efficiëntie-etikettering maakt deel uit van de ruimere strategie van de Commissie voor de energie-unie.

In de conclusies van de Europese Raad van oktober 2014 is een indicatief streefcijfer vastgelegd van ten minste 27 % meer energie-efficiëntie op het niveau van de Unie in 2030. Dit streefcijfer zal uiterlijk in 2020 worden herzien met het oog op een Unieniveau van 30 %.

De Commissie heeft haar voorstel op 15 juli 2015 ingediend. De Raad TTE (Energie) heeft op 26 november 2015 een algemene oriëntatie over dit voorstel aangenomen.

Het Europees Parlement heeft op 6 juli 2016 over zijn onderhandelingsmandaat gestemd. Na vier trialoogbijeenkomsten heeft de Raad op 22 maart 2017 met het Europees Parlement een voorlopig akkoord over de verordening bereikt.

Het Europees Parlement heeft op 13 juni 2017 zijn standpunt in eerste lezing over het Commissievoorstel vastgesteld.

Bron: © Europese Unie, 2017​