08/09/2022

Droge augustus zorgt voor verdere daling grondwater en debiet waterlopen

droogte_0
Terug naar artikeloverzicht

Augustus was uiterst droog. Daardoor zijn zowel de debieten van de onbevaarbare waterlopen als het freatische grondwater verder gedaald. 90% van de meetplaatsen heeft lage tot zeer lage freatische grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Dit is vergelijkbaar met de situatie van begin september 2018, 2019 en 2020. 74,6% van de meetplaatsen heeft lage tot zeer lage 14-daags gemiddelde debieten van de onbevaarbare waterlopen. Het gemeten neerslagtekort is in augustus verder opgelopen in vergelijking met het vorige rapport met waarden tot ver boven de 300 mm.

De maand augustus was voor gans Vlaanderen uiterst droog. De neerslagtotalen in het VMM pluviometer netwerk variëren tussen 3,9 mm en 46,4 mm met een gemiddelde van 20,2 mm over de stations. In Ukkel noteerde het KMI slechts 17,8 mm neerslag; dit is 21% van de normale waarde van 86,5 mm voor augustus (periode 1991-2020). De gemeten neerslagtekorten zijn tijdens de maand augustus verder opgelopen t.o.v. het vorige rapport met soms waarden tot ver boven de 300 mm.

Overal in Vlaanderen meten we zeer hoge neerslagtekorten met op verschillende stations benadering of overschrijding van het historisch maximum. Gemiddeld over de VMM stations vinden we een neerslagtekort van zo’n 289 mm. 

Door het oplopende neerslagtekort zien we een verdere toename van het aandeel lage tot zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Op 5/09/2022 vertoonde 90% van de meetplaatsen een lage (25%) tot zeer lage (65%) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar. De situatie van begin september 2022 is opnieuw gelijkaardig aan deze van begin september in jaren als 2018, 2019 en 2020. Op basis van satellietdata van NASA blijkt dat de huidige droogte in grote delen van Europa een gelijkaardig effect heeft op het freatische grondwater. 

Hoewel er een maand geleden al op meer dan de helft van de meetplaatsen zeer lage afvoeren gemeten werden, zien we dat op 5 september de 14-daags gemiddelde debieten op de onbevaarbare waterlopen op veel locaties nog verder daalden t.o.v. een maand eerder. 

Op drie kwart van de meetplaatsen (74,6%) worden zeer lage en op 17,9 % lage 14-daags gemiddelde debieten gemeten. Op maar 7,5 % van de meetplaatsen worden normale waarden gemeten en nergens zien we hoge of zeer hoge 14-daagse gemiddelde debieten. Op 45% van de meetplaatsen (verspreid over Vlaanderen) worden historisch lage 14-daags gemiddelde debieten gemeten.

Lees het toestandsrapport (8 september 2022)

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid