Doop nieuw schip zeewetenschappelijk onderzoek SIMON STEVIN in aanwezigheid van minister Ingrid Lieten

Gepubliceerd op 13/09/2012

VLIZ en VLOOT hebben het nieuwe schip SIMON STEVIN in gebruik genomen. De SIMON STEVIN vervangt het oude onderzoeksschip ZEELEEUW. Minister van Innovatie Ingrid Lieten is de meter van dit nieuwste pronkstuk voor het Vlaamse wetenschapsbeleid, tevens het eerste Vlaamse nieuwbouw onderzoeksschip. De ingebruikname past in het vernieuwings- en onderhoudsprogramma van de Vlaamse overheidsrederij VLOOT.


Foto SIMON STEVIN © VLIZ (Soenen, Verhaeghe & C°)

Historiek

De eerste beslissingen met betrekking tot de inzet van een Vlaams vaartuig ter ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek dateren van 19 december 1998 toen beslist werd om een oude loodsboot om te bouwen tot een onderzoeksvaartuig. Die oude loodsboot kreeg de naam ZEELEEUW. De werken aan de ZEELEEUW startten op 4 februari 2000 en eind december 2000 kon de eerste onderzoeksvaart georganiseerd worden.

De ZEELEEUW werd ingezet ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek voor onder andere de monitoring van zeevogels en zeezoogdieren, het in kaart brengen van de mariene biodiversiteit rond scheepswrakken en windmolens, het verzamelen van data rond de impact van polluenten op het marine milieu, maar ook voor lange termijn monitoringscampagnes die veranderingen in het zeewater opvolgen.

In de afgelopen periode van ruim 10 jaar als onderzoeksvaartuig zijn ruim 155.000 km afgelegd in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Circa 1100 wetenschappers, technici en duikers verrichtten activiteiten aan boord en nog eens 4500 leerlingen en studenten konden kennismaken met het varende schip en de zeewetenschappen. Daarbovenop volgden zo’n 5500 jongeren tussen 15 en 18 jaar de ZEELEEUW via de digitale leerprojecten ‘Expeditie Zeeleeuw’ en ‘Planeet Zee’.

Na 35 jaar trouwe dienst, aanvankelijk als loodsboot en tot op heden als onderzoeksschip, was er nood aan een modern en goed uitgerust schip, met een geringe diepgang en een vlotte toegang tot de ondiepe kustwateren van de zuidelijke bocht van de Noordzee en aanpalende riviermondingen.

Op vrijdag 29 mei 2009 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan de ondersteuning voor de totstandkoming van een onderzoeksschip en de gezamenlijke financiering vanuit het departement EWI en de DAB Vloot voor de bouw van de SIMON STEVIN. Op 23 juli 2010 werd door de Vlaamse Regering de definitieve goedkeuring over de volledige financiering gegeven.

Het vaartuig en de financiering

Het casco van de SIMON STEVIN werd gebouwd te Galati (Roemenië) om dan verscheept en verder afgebouwd te worden op de Nederlandse werf Maaskant Shipyards Stellendam (behorend tot de Damen Shipyards Group).

Videoclip : bodemcartering met multibeam
©VLIZ (BioS)

Het schip – met een lengte van 36 m, een breedte van 9,6 m en een diepgang van 3,5 m – beantwoordt aan de noden van de verscheidene mariene onderzoeksdisciplines, is uitgerust met alle standaard staalnameapparatuur en met hoogtechnologische sonartechnieken die stroommetingen (akoestische stroommeter) en karakterisering van de bodem toelaten (multibeam). Een hoogaccurate plaatsbepaling wordt verzekerd door een dynamisch positioneringssysteem. Een dieselelektrische aandrijving biedt de mogelijkheid om te varen als ‘stil schip’ waardoor alle akoestische meetinstrumenten optimaal benut kunnen worden. Hiermee vormt dit gloednieuwe en tevens ook eerste Vlaamse nieuwbouw-onderzoekschip, een unieke realisatie met toptechnologie aan boord.

 

Het onderzoeksschip zal hoofdzakelijk ingezet worden voor academisch kustgebonden oceanografisch onderzoek in de zuidelijke bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. Het biedt de noodzakelijke ondersteuning aan een netwerk van meer dan 1500 zee– en kustwetenschappers, actief aan Vlaamse universiteiten en instituten, en het wordt ingebed in internationale samenwerkingsverbanden. Het zal tevens dienst doen als trainingsplatform voor studenten uit de marien wetenschappelijke en maritieme opleidingen en als testplatform voor nieuwe mariene of maritieme technologieën. Daarnaast staan ook educatieve tochten voor scholieren en basisscholen op het programma. Het schip zal hoofdzakelijk ingezet worden voor dagoperaties, maar regelmatig zullen meerdaagse reizen uitgevoerd worden.

Het schip vaart onder Belgische vlag en heeft Oostende als thuishaven. Het schip kreeg de naam SIMON STEVIN naar de Vlaamse intellectuele duizendpoot (°1548 Brugge) met heel wat maritieme en waterbouwkundige verdiensten. Het vaartuig heeft 11,5 miljoen euro gekost en aan de wetenschappelijke uitrusting werd 1 miljoen euro besteed.

Voor meer info: zie technische brochure SIMON STEVIN

Modernisering van de vloot van VLOOT

De vernieuwing en de modernisering van de overheidsvloot is de jongste jaren regelmatig in het nieuws geweest en illustreert het belang dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits hecht aan de vervanging van een oude generatie schepen.

Vlaams minister Hilde Crevits: “Het is belangrijk dat VLOOT haar rol als overheidsrederij volwaardig kan blijven spelen en de goede en vruchtbare samenwerking met andere partners kan bevestigen door nieuwe vaartuigen in dienst te nemen. De SIMON STEVIN is een milieuvriendelijk vaartuig dat de Vlaamse collega’s van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en het VLIZ, samen met de wetenschappers voor belangrijke onderzoeksopdrachten zal inzetten.”

Het VLIZ

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het VLIZ is een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek en fungeert als internationaal aanspreekpunt. Het VLIZ sluit samenwerkingsovereenkomsten af met Vlaamse onderzoeksgroepen en administraties én integreert zijn activiteiten in nationale en internationale netwerken. Belangrijke activiteiten zijn het beheer van het Vlaams Marien Data- en Informatie Centrum (VMDC), het Infoloket, de Zeebibliotheek en het onderzoeksschip 'SIMON STEVIN'.

Het VLIZ verleent logistieke steun aan onderzoekers door in te staan voor het beheer, het onderhoud en de manipulatie van onderzoeksinfrastructuur en -apparatuur.

Het onderzoeksschip ‘SIMON STEVIN’ kan ingezet worden in het Belgisch deel van de Noordzee en met uitbreiding in de zuidelijke bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. De ‘Zeekat’ is een RIB (Rigid Inflatable Boat) die zowel vanop de SIMON STEVIN als autonoom kan opereren. De ROV ‘Genesis’ is een onderwaterrobot die vanop de SIMON STEVIN kan opereren, maar die vooral ook internationaal ingezet wordt op onderzoeksschepen. Het VLIZ beheert ook de Serres in De Haan. Daarnaast stelt het VLIZ een breed arsenaal aan meet- en staalnameapparatuur en opslagruimte ter beschikking van de Vlaamse wetenschappers.

Minister van Innovatie Ingrid Lieten: "Ik ben vereerd dat ik meter mag zijn van het eerste wetenschappelijk onderzoeksschip dat in opdracht van de Vlaamse overheid werd gebouwd. Het uitzonderlijke belang van het beschermen van de zeeën en oceanen, wat ook het onderwerp van de Wereldtentoonstelling 2012 in Korea was, in de ontwikkeling en behoud van onze welvaart en welzijn neemt toe. Denk maar aan de mogelijkheden die mariene hernieuwbare energie ons kan bieden. De SIMON STEVIN zal bij het onderzoek naar het opwekken van hernieuwbare energie op zee door windmolens, getijden en golven, een belangrijke rol spelen, en dit zowel bij het in kaart brengen van de impact ervan, zoals bij windmolenparken, als bij het testen van nieuwe technologieën. De SIMON STEVIN zal ook ingeschakeld worden in Europese infrastructuurprojecten. Binnen Lifewatch zal een marien observatorium uitgebouwd worden voor onderzoek naar biodiversiteit en binnen ICOS (Integrated Carbon Observation System) zal de SIMON STEVIN metingen doen op zee om de globale klimaatsverandering mee in beeld te brengen en op te volgen in een Europees netwerk van meettorens. Het schip zal verder ook gebruikt worden om scholieren en studenten vertrouwd te maken met het wetenschappelijk onderzoek rond zeeën en oceanen."

Bron : VLIZ