Terug naar artikeloverzicht

De nieuwe DNSH-webpagina is online beschikbaar! Wil je als overheid meer informatie over de toepassing van het DNSH-beginsel? Raadpleeg onze website of neem contact op met het Federaal DNSH Expertisecentrum.  ​ 

Nieuwe webpagina

Op onze nieuwe webpagina van het Federaal Expertisecentrum DNSH vind je alle nodige informatie over het DNSH-beginsel, het toepassingsgebied,  relevante wetgeving en de belanghebbenden. 

Je kan hier ook de contactgegevens terugvinden van het Interfederaal DNSH-netwerk,waarin de federale, gewestelijke en gemeenschappelijke overheden vertegenwoordigd zijn.

Het DNSH-beginsel 

Het DNSH-beginsel (in het Engels 'Do Not Significant Harm) ziet erop toe dat investeringsprojecten of hervormingen geen aanzienlijke schade veroorzaken  aan de zes Europese milieudoelstellingen die in de Europese Taxonomieverordening zijn opgenomen (2020/852): 

  • de beperking van klimaatverandering;
  • de aanpassing aan klimaatverandering;
  • het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen;  
  • de circulaire economie;
  • de preventie en bestrijding van verontreiniging;
  • de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Dit beginsel wordt steeds vaker toegepast bij projecten die financiering krijgen van de Europese Unie of de Belgische overheid.

Het federaal expertisecentrum DNSH  

Recent is het federaal DNSH-expertisecentrum opgericht binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het ondersteunt de federale overheden bij de toepassing van het DNSH-beginsel. Daartoe ontwikkelt het expertisecentrum methodologische instrumenten en opleidingen.  Het centrum biedt ook directe bijstand aan de federale overheden in geval van vragen, met name over DNSH-beoordelingen. 

Contact: dnsh@health.fgov.be 

 

 

Bron: © FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu