18/12/2020

Distributienettarieven 2021

elektriciteit
Terug naar artikeloverzicht

De VREG legt via zijn tariefmethodologie een inkomstenplafond op aan de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders. Op basis hiervan dienen zij hun tariefvoorstellen in. We hebben na controle van deze voorstellen de distributienettarieven voor 2021 goedgekeurd. De inkomsten uit de distributienettarieven elektriciteit (exclusief het deel transmissiekosten) dalen globaal met 140 miljoen euro en stijgen voor aardgas met 32 miljoen euro.

Voor gezinnen dalen de distributienettarieven voor elektriciteit het vierde jaar op rij. De distributienettarieven voor aardgas blijven eerder stabiel. Concreet betaalt een gezin in 2021 gemiddeld 16 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit dan in 2020 en 2 euro meer aan distributienettarieven voor aardgas. Ten opzichte van 2017 komt dit neer op een daling van 110 euro voor elektriciteit en 27 euro voor aardgas. Het prosumententarief gaat gemiddeld met 5% omhoog. Voor de meeste gezinnen met exclusief nachttarief zet de algemeen dalende trend in de elektriciteitsdistributienettarieven zich niet door in 2021 omwille van de afbouw van de historische korting op het exclusief nachtverbruik. Deze korting wordt wel geleidelijker afgebouwd dan initieel voorzien.

Ook bedrijven zien in 2021 de distributienettarieven verder dalen. Een kmo met een standaardverbruik betaalt ten opzichte van vorig jaar gemiddeld 249 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 41 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas. Voor grotere bedrijven op middenspanning dalen de elektriciteitsdistributienettarieven gemiddeld zelfs met 24%.

Net als de afnametarieven dalen de injectietarieven. De gemiddelde daling voor de injectieklanten aangesloten op middenspanning bedraagt 19%. Vanaf 2021 stellen we ook een injectietarief voor biomethaan vast.

Naast de jaarlijkse distributienettarieven leggen we de aansluittarieven voor 2021 vast. Voor een gevraagde vervanging van een bestaande meter door een digitale meter betaalt u 88,5 euro, inclusief btw. De vervanging van een bestaande meter door een digitale meter op initiatief van de distributienetbeheerder blijft gratis. Vanaf 2021 stellen we ook tarieven vast voor derde partijen, zoals energiedienstenleveranciers, om toegang te krijgen tot de meetgegevens van netgebruikers die hiervoor de toestemming hebben gegeven.

Wat zijn distributienettarieven?

Dit zijn de tarieven die u betaalt om elektriciteit of aardgas tot bij u thuis of bij uw onderneming te brengen. Zij dekken de kosten die Fluvius maakt voor de aanleg en het onderhoud van de distributienetten. Deze tarieven zijn een deel van de factuur die u van uw energieleverancier ontvangt, naast de eigenlijke energiekost en heffingen. Voor een gemiddeld gezin bedragen de distributienettarieven (exclusief het deel transmissiekosten) 34% van de totale elektriciteitsfactuur en 25% van de totale aardgasfactuur.

Hoe komen de distributienettarieven tot stand?

Op 13 augustus 2020 stelden we de nieuwe tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2021- 2024 vast (BESL-2020-31). Dit deden we op basis van de richtsnoeren uit het Energiedecreet en na een uitgebreide interactie met alle betrokkenen. De tariefmethodologie legt vast hoe de distributienetbeheerders vergoed worden voor hun diensten en waarborgt een efficiënt en kwalitatief netbeheer.

Na een openbare raadpleging van alle belanghebbenden beslisten we op 11 december 2020 om de nieuwe tariefmethodologie te wijzigen. De historische korting voor exclusief nachtverbruik op het tarief openbaredienstverplichtingen wordt hierdoor geleidelijker afgebouwd dan initieel voorzien (BESL-2020-86). Ten opzichte van het oorspronkelijke afbouwpad heeft deze vertraging een milderend effect op de te betalen distributienettarieven door exclusief nachtklanten in 2021 en in de jaren nadien. Conform de tariefmethodologie hebben we het toegelaten inkomen vastgesteld dat de distributienetbeheerders uit de distributienettarieven mogen ontvangen (Deze beslissingen vindt u terug in onze documentendatabank: BESL-2020-36 t.e.m. BESL-2020-54 en BESL-2020-58 t.e.m. BESL-2020-76, alsook een rapport m.b.t. het voor 2021 toegelaten inkomen (RAPP-2020-20)) . Dit inkomstenplafond wordt door de distributienetbeheerders omgezet in tariefvoorstellen. Wij controleren hierna of het inkomstenplafond niet overschreden is en de andere bepalingen uit de tariefmethodologie gerespecteerd zijn.

 

VREG 1

 

In de afgelopen jaren kent het toegelaten inkomen voor elektriciteit een dalende trend. In 2021 bedraagt het toegelaten inkomen voor het gedeelte distributie 1,50 miljard euro. Dat is 9% lager dan vorig jaar. Het toegelaten inkomen voor aardgas blijft over de beschouwde periode relatief stabiel.

We bespreken hieronder voor elektriciteit de distributienettarieven exclusief de tarieven voor transmissiekosten. Een update van die laatste tarieven wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

Wat betekent dit voor een gemiddeld gezin?

Een gezin met een tweevoudige meter en een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh/jaar betaalt gemiddeld 366 euro (inclusief btw) aan distributienettarieven in 2021. Dat is 16 euro of 4% minder dan vorig jaar. Na eerdere tariefdalingen in de voorgaande jaren komt dit neer op een verschil van 23% ten opzichte van 2017. Bij een aardgasverbruik van 23.260 kWh/jaar blijven de distributienettarieven in 2021 relatief stabiel. Voor een gezin met een gemiddeld aardgas- en elektriciteitsverbruik betekent dit in totaal een besparing van 14 euro. Ten opzichte van 2017 bedraagt de besparing 137 euro.

 

VREG 2-3

 

De situatie verschilt afhankelijk van uw woonplaats en de distributienetbeheerder die daar actief is. Hoewel de tarieven voor de meeste distributienetbeheerders verder dalen, zijn er omwille van uiteenlopende redenen een aantal distributienetbeheerders waarvoor dit niet het geval is.

 

VREG 4-5

 

Sinds de reguleringsperiode 2017-2020 zijn de distributienettarieven continu gedaald. Ook in 2021 zet deze evolutie zich door. Dit komt in de eerste plaats door de invoering van de nieuwe tariefmethodologie waarin we onder meer een aangepaste kapitaalkostvergoeding hebben vastgesteld voor de in het distributienet geïnvesteerde activa. Deze daalt van 4,8% in het jaar 2020 naar 3,5% voor de reguleringsperiode 2021-2024. De lagere vergoeding weerspiegelt de lage marktrentes in de afgelopen periode die de distributienetbeheerders toelaten om aan gunstige 17 december 2020 5/9 voorwaarden nieuw kapitaal aan te trekken. Zo haalde Fluvius recent 600 miljoen euro financiering op met een couponrente van 0,25% (https://pers.fluvius.be/fluvius-haalt-600-miljoen-euro-op-met-groene-obligatielening).

Daarnaast zijn er een aantal kosten waarop de distributienetbeheerders (en de VREG) geen invloed hebben, zoals bijvoorbeeld de kosten voor openbaredienstverplichtingen. Deze kosten maken een significant deel uit van de distributienettarieven voor elektriciteit. Hun aandeel in de distributienettarieven voor aardgas is eerder beperkt.

Exclusief nachtklanten

De historische korting op de elektriciteitsdistributienettarieven voor exclusief nachtverbruik wordt vanaf 2021 geleidelijk afgebouwd omdat deze lagere tarieven geen lagere kosten voor de distributienetbeheerder weerspiegelen. Voor de kosten gerelateerd aan het gebruik van het net worden het nachttarief en exclusief nachttarief aan elkaar gelijkgesteld. Voor de kosten gerelateerd aan de openbaredienstverplichtingen wordt de korting voor exclusief nachtverbruik afgebouwd van 75% in 2020 naar 70% in 2021, zoals bij de wijziging van de tariefmethodologie 2021-2024 op 11 december 2020 vastgesteld. In de komende jaren zal deze korting verder afgebouwd worden, met 10 procentpunten per jaar.

Door de afbouw van de historische korting voor exclusief nachtverbruik zullen de distributienettarieven voor de meeste exclusief nachtklanten stijgen. Een klant met een exclusief nachtverbruik van 5.500 kWh/jaar bovenop een dag- en nachtverbruik van 3.500 kWh/jaar betaalt in 2021 gemiddeld 679 euro. Dit is ongeveer evenveel als in 2018. Voor deze klanten zet de algemeen dalende trend zich dus niet door en wordt (deels) ongedaan gemaakt.

De Vlaamse Regering voorziet vanaf 2021 verhoogde tegemoetkomingen voor huishoudens met exclusief nachttarief die investeren in isolatie of een alternatief verwarmingssysteem.

 

VREG 6

 

Prosumenten

Het prosumententarief stijgt gemiddeld met 5%. Een prosument met een standaardinstallatie van 4,2 kW (en zonder netto afname) betaalt gemiddeld 387 euro in 2021 ten opzichte van 368 euro in 2020.

Voor prosumenten met een installatie in dienst genomen in 2021 en prosumenten met een installatie ouder dan 15 jaar, geldt het principe van de terugdraaiende teller niet. Zij betalen geen prosumententarief maar distributienettarieven op basis van hun werkelijke afname van het net. Ook de andere componenten van hun elektriciteitsfactuur (energiekost en heffingen) worden aangerekend op basis van de werkelijke afname.

Ook prosumenten die wél nog van het principe van de terugdraaiende teller genieten kunnen ervoor kiezen om distributienettarieven te betalen op basis van hun werkelijke afname. Deze keuze is onomkeerbaar.

Tarieven voor kmo’s

De distributienettarieven voor kmo’s dalen zowel voor elektriciteit (-249 euro voor een kmo met een gemiddeld verbruik van 30 MWh/jaar) als voor aardgas (-41 euro voor een kmo met een gemiddeld verbruik van 116.280 kWh/jaar).

 

VREG 7VREG 8

 

Tarieven voor bedrijven op middenspanning

De distributienettarieven voor bedrijven op middenspanning dalen met 24%. Na eerdere tariefdalingen in de voorgaande jaren komt dit neer op een verschil van 40% ten opzichte van 2017. In 2021 betaalt een bedrijf met een jaarverbruik van 160 MWh en een jaarpiek van 100 kW gemiddeld 2.681 euro aan distributienettarieven.

 

VREG 9

 

Injectietarieven

Tot slot dalen ook de injectietarieven elektriciteit voor decentrale productie-eenheden met een vermogen groter dan 10 kVA. Een producent die 4 GWh injecteert op het middenspanningsnet betaalt hiervoor in 2021 gemiddeld 0,91 euro per MWh aangevuld met een tarief databeheer van 82 euro per jaar, exclusief btw. Hiermee dalen de injectietarieven met 19% t.o.v. vorig jaar.

Omdat nu ook lokale producenten van groen gas hun productie op het distributienet kunnen injecteren, wordt vanaf 2021 een injectietarief voor biomethaan vastgesteld. Dit bedraagt 0,57 euro per MWh aangevuld met een tarief databeheer van 82 euro per jaar, exclusief btw.

Tarieven databeheer

In overeenstemming met de activiteiten die Fluvius opneemt in zijn rol als databeheerder wordt het huidige meet- en teltarief omgevormd tot het tarief databeheer.

Voor gezinnen en kmo’s aangesloten op het laagspanningsnet bedraagt het tarief databeheer ongeveer 13,5 euro per jaar, inclusief btw. Netgebruikers met een digitale meter die kiezen voor de uitlezing van kwartierwaarden in het kader van hun energiecontract betalen 1 euro meer per jaar. Bedrijven aangesloten op de hogere spanningsniveaus betalen 82 euro per jaar, exclusief btw. Voor productiemeters geldt datzelfde tarief.

Niet-periodieke tarieven 2021

We legden ook de aansluittarieven en de tarieven voor de diensten op aanvraag van netgebruikers voor 2021 vast. Ze stijgen met ongeveer 0,8% t.o.v. 2020. Als u nog een analoge meter heeft en deze wil vervangen door een digitale meter, dan kost dit 88,5 euro, inclusief btw. Een vervanging op initiatief van de distributienetbeheerder blijft gratis. De distributienetbeheerders hebben de tarieflijst administratief vereenvoudigd en ook verduidelijkt.

Nieuw vanaf 2021 zijn de tarieven voor derde partijen, zoals energiedienstenleveranciers, om toegang te krijgen tot de meetgegevens van netgebruikers die hiervoor de toestemming hebben gegeven. Zij betalen hiervoor een eenmalige activatiekost van 200 euro (exclusief btw).

En wat na 2021?

Vandaag en ook in 2021 worden gezinnen en kmo’s enkel aangerekend op basis van hun verbruik. Door het veranderende energielandschap zullen we echter meer en meer blootgesteld worden aan grote, gelijktijdige piekbelastingen. Nieuwe netinvesteringen en hogere nettarieven zijn dan onvermijdelijk, tenzij we een stimulans inbouwen om hoge pieken - en de extra kosten die daarmee gepaard gaan - te vermijden. Vanaf 2022 wordt daarom het capaciteitstarief ingevoerd.

Meer informatie over wat het capaciteitstarief inhoudt en wat dit voor u betekent, vindt u op onze website, https://www.vreg.be/nl/toekomst-nettarieven-capaciteitstarief

Met een brede informatiecampagne brengen we gezinnen en bedrijven in de loop van 2021 verder op de hoogte.

Waar vindt u de distributienettarieven 2021?

Een overzicht van de nettarieven per distributienetbeheerder vindt u op onze website, https://www.vreg.be/nl/distributienettarieven-elektriciteit-en-aardgas-2021

Vanaf de januari-update kan u ook de elektriciteits- en aardgasprijs voor uw specifieke situatie berekenen via de V-test®, https://www.vtest.be

 

 

Bron: © 2020 VREG