16/12/2019

Distributienettarieven 2020

Terug naar artikeloverzicht

De VREG legt via zijn tariefmethodologie een inkomensplafond op aan de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders. Op basis hiervan dienden zij hun tariefvoorstellen in. We hebben na controle van deze voorstellen de distributienettarieven voor 2020 goedgekeurd. De inkomsten uit de distributienettarieven elektriciteit dalen globaal met 83 miljoen euro en die uit aardgas met 14 miljoen euro. 

Voor gezinnen dalen de distributienettarieven voor elektriciteit het derde jaar op rij, mede door de efficiëntieprikkels die door de VREG aan de distributienetbeheerders werden opgelegd. Ook de distributienettarieven voor aardgas dalen opnieuw, al is de daling beperkter. Concreet betaalt een gezin in 2020 gemiddeld 31 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 10 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas. Ook het prosumententarief gaat gemiddeld met 5% omlaag.  

Ook bedrijven zullen in 2020 de distributienettarieven verder zien dalen. Een KMO met een standaardverbruik betaalt ten opzichte van vorig jaar gemiddeld 369 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 31 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas. Voor grotere bedrijven op middenspanning dalen de elektriciteitsdistributienettarieven gemiddeld met 5%. 

Net als de afnametarieven dalen ook de injectietarieven. De gemiddelde daling voor de injectieklanten aangesloten op middenspanning bedraagt ruim 5%. 

Naast de jaarlijkse distributienettarieven legden we de aansluittarieven voor 2020 vast,  waarbij het tarief voor een door de klant gevraagde vervanging van een bestaande meter door een digitale meter significant naar beneden is bijgesteld. Het tarief daalt van 274 euro in 2019 naar 88 euro in 2020, inclusief btw. De vervanging van een bestaande meter door een digitale meter op initiatief van de distributienetbeheerder blijft gratis.

Wat zijn distributienettarieven?

De distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt voor de aanleg en het onderhoud van de netten voor het vervoer van energie tot bij u thuis of tot bij uw onderneming, en voor de daarbij geleverde diensten. Zij worden via de factuur van de energieleverancier aan u doorgerekend. De distributienettarieven zijn dus een deel van de energiefactuur. De distributienettarieven maken 36% uit van de elektriciteitsfactuur en 24% van de aardgasfactuur.  

Hoe komen de distributienettarieven tot stand?

Het Energiedecreet legt de algemene richtsnoeren vast die de VREG moet volgen. Op basis hiervan stelden we een tariefmethodologie  voor de reguleringsperiode 2017-2020 op. De tariefmethodologie legt het kader vast waarbinnen de distributienetbeheerders hun tariefvoorstellen moeten indienen. Met deze methodiek streven we naar een optimaal evenwicht tussen de kwaliteit, de efficiëntie en de kostprijs van de dienstverlening door de distributienetbeheerders. 

Tijdens de reguleringsperiode leggen we jaarlijks het toegelaten inkomen vast dat de distributienetbeheerder uit zijn distributienettarieven mag behalen. Dit inkomensplafond wordt dan door de distributienetbeheerders omgezet naar tariefvoorstellen. Wij gaan vervolgens na of de voorstellen conform zijn aan de bepalingen uit de tariefmethodologie en of ze binnen het maximaal toegelaten inkomstenplafond blijven.  

Vergelijking distributienettarieven 2019-2020 voor een gezin 

Een gezin met een tweevoudige meter en een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh/jaar betaalt gemiddeld 382 euro (inclusief btw) aan distributienettarieven in 2020, dat is 31 euro minder dan vorig jaar. Dit is een daling met 8%, na de tariefdaling met 4% tussen 2017 en 2018, gevolgd door de daling met 10% tussen 2018 en 2019. Voor een aardgasverbruik van 23.260 kWh/jaar dalen de distributienettarieven gemiddeld met 10 euro. Dit betekent een totale besparing van 41 euro in 2020, en dit na de totale besparing van 71 euro in 2019.  

De situatie verschilt afhankelijk van de woonplaats en de distributienetbeheerder die daar actief is, maar overal in Vlaanderen is er een daling van de distributienettarieven.  

De verklaring van de daling van de distributienettarieven ligt in belangrijke mate bij de lagere verwachtingen voor de kosten van openbaredienstverplichtingen van de distributienetbeheerders enerzijds en de afbouw van historische overschotten (die ten gunste van de energieverbruikers verwerkt worden) anderzijds.  

 

― * Bij alle cijfers en figuren gaat het om de distributienettarieven exclusief transmissienetkosten. 

 

 

Evolutie distributienettarieven voor een gezin  

Over de periode 2014-2020 zijn de distributienettarieven voor een gezin in verschillende richtingen geëvolueerd. Deze evoluties zijn enerzijds te verklaren door factoren waarop de distributienetbeheerder geen invloed heeft, maar anderzijds ook door de efficiëntiewinsten die in de afgelopen jaren door de VREG aan de distributienetbeheerders werden opgelegd.  

Zo maken ook de kosten voor de openbaredienstverplichtingen, verplichtingen die de overheid aan de distributienetbeheerders oplegt, nog altijd een significant deel uit van de distributienettarieven voor elektriciteit 2020. Toch zijn er de laatste jaren stappen in de juiste richting gezet. Het grootste deel van de middelen uit de Vlaamse energieheffing wordt besteed aan de verlaging van de kosten voor de Vlaamse distributienetbeheerders en dit heeft een positieve impact op de distributienettarieven.  

 

 

Vergelijking distributienettarieven 2019-2020 voor KMO’s 

De nettarieven dalen zowel voor elektriciteit (-369 euro voor een KMO met een gemiddeld verbruik van 50 MWh/jaar) als voor aardgas (-31 euro voor een KMO met een gemiddeld verbruik van 116.280 kWh/jaar).  

 


 


Tarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller

Ook het prosumententarief daalt, met gemiddeld 5%. Een prosument met een standaardinstallatie van 4,2 kW (en zonder nettoverbruik) betaalt gemiddeld 363 euro in 2020 ten opzichte van 383 euro in 2019. 

Tarief voor bedrijven op middenspanning 

Na de tariefdaling met 2% tussen 2017 en 2018, gevolgd door de daling met 14% tussen 2018 en 2019, dalen de distributienettarieven voor bedrijven op middenspanning opnieuw met 5%. In 2020 betaalt een bedrijf met een jaarverbruik van 160 MWh en een jaarpiek van 100 kW gemiddeld 3.566 euro aan distributienettarieven.  

 

 

 

Injectietarieven

Tot slot dalen ook de injectietarieven. Een producent die 4 GWh injecteert op het middenspanningsnet betaalt hiervoor in 2020 gemiddeld 1,15 euro per MWh of 5% minder dan in 2019.  

Niet-periodieke distributienettarieven 2020 

Het tarief voor een door de klant gevraagde vervanging van een bestaande meter door een digitale meter wordt in 2020 significant naar beneden bijgesteld. Het tarief daalt van 274 euro in 2019 naar 88 euro in 2020, inclusief btw. De vervanging van een bestaande meter door een digitale meter op initiatief van de distributienetbeheerder blijft gratis. Voor meer details omtrent de niet-periodieke distributienettarieven 2020 verwijzen we naar onze website, www.vreg.be.   
 
Waar vindt u de distributienettarieven 2020? Een overzicht van de nettarieven per distributienetbeheerder vindt u op onze website, https://www.vreg.be/nl/distributienettarieven-elektriciteit-en-aardgas-2020  
 
Vanaf de januari-update kan u ook de elektriciteits- en aardgasprijs voor uw specifieke situatie berekenen via de V-test®, https://www.vtest.be 

 

Bron: © 2019 VREG