Distributienettarieven 2017

Gepubliceerd op 30/12/2016

De VREG legt via zijn tariefmethodologie een inkomensplafond op aan de distributienetbeheerders die op basis hiervan hun tariefvoorstellen indienden. We hebben na controle van deze voorstellen de distributienettarieven voor 2017 goedgekeurd.

De evolutie van de distributienettarieven voor gezinnen is stijgend voor elektriciteit (+ 45 euro gemiddeld) en licht stijgend voor aardgas (+ 8 euro gemiddeld). Op 1 januari 2017 stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3.500 kWh met 5,11%. Voor een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh neemt de aardgasfactuur met 0,81% toe.

De tarieven voor KMO’s op middenspanning en de injectietarieven dalen.

Wat zijn distributienettarieven?

De distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt voor het vervoer van de energie tot bij u thuis of tot bij uw onderneming en voor de geleverde diensten. Zij worden via de factuur van de energieleverancier aan u doorgerekend. De distributienettarieven zijn dus een deel van de energiefactuur.

Hoe komen de distributienettarieven tot stand?

Het Energiedecreet legt de algemene richtsnoeren vast die de regulator moet volgen. Op basis hiervan hebben we een tariefmethodologie opgesteld voor de reguleringsperiode 2017-2020. De tariefmethodologie legt het kader vast waarbinnen de distributienetbeheerders hun tariefvoorstellen moeten indienen. Met deze methodiek beogen we een optimaal evenwicht tussen de kwaliteit en de prijs van de dienstverlening van de distributienetbeheerders.

Per jaar van de reguleringsperiode leggen we het toegelaten inkomen dat de distributienetbeheerder uit zijn distributienettarieven kan halen vast. Dit inkomensplafond wordt dan door de distributienetbeheerders omgezet naar tariefvoorstellen. Wij gaan vervolgens na of de voorstellen conform zijn aan de bepalingen uit de tariefmethodologie en of ze binnen het maximaal toegelaten inkomstenplafond blijven.

Toegelaten inkomsten uit distributienettarieven 2017

Het toegelaten inkomen voor elektriciteit stijgt t.o.v. 2016 met 3,6% tot 2,03 miljard euro (excl. doorrekening kosten voor gebruik van het Elia transmissienet). Voor aardgas is er een stijging met 2% tot 0,50 miljard euro.

Voor elektriciteit en aardgas zijn de tarifaire tekorten/overschotten uit 2008-2009 op 1/1/17 volledig afgebouwd, wat leidt tot een stijging van het budget voor gas bij o.m. Iveg en Inter-Energa.

Voor elektriciteit is het budget voor exogene kosten (o.a. REG-verplichtingen) verhoogd. Ook verwerken we een tarifair tekort ontstaan in 2015 (o.m. ten gevolge van de invoering van de vennootschapsbelasting).

Daarnaast moeten ook de Infrax distributienetbeheerders vanaf 1/1/17 retributies betalen aan de gemeenten.

Ook voor aardgas speelt het effect van de vennootschapsbelasting (bij alle distributienetbeheerders) en de gemeentelijke retributies (nieuw bij Infrax).

De stijgingen zijn met andere woorden toe te schrijven aan maatregelen waar de netbeheerders zelf geen controle op hebben en die moeten doorgerekend worden.

Vergelijking distributienettarieven 2016-2017

Voor een gezin met een tweevoudige meter en jaarverbruik van 3.500 kWh elektriciteit en een jaarverbruik aardgas van 23.260 kWh (inclusief BTW) stijgen de nettarieven gemiddeld met 53 euro.

Het gaat om een stijging voor elektriciteit van 45 euro en een stijging voor aardgas van 8 euro.

Afhankelijk van uw woonplaats (en uw distributienetbeheerder) is de situatie wel verschillend.

Impact op de totale elektriciteits- en aardgasfactuur van gezinnen

 • Gemiddeld stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3.500 kWh met 5,11%, van 972,63 euro (november 2016) naar 1.022,29 euro (januari 2017), door:
  • stijging distributienettarief
  • lichte stijging federale bijdrage en bijdrage energiefonds (indexatie)
 • Voor een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh stijgt de aardgasfactuur met 0,81%, van 1.099,08 euro naar 1.107,96 euro, door:
  • lichte stijging distributienettarief
  • lichte stijging transmissienettarief (nieuw Fluxys-tarief)
  • lichte daling federale bijdrage
 • Voor gezinnen in Vlaanderen die zowel elektriciteit als aardgas verbruiken zal de totale energiefactuur gemiddeld stijgen met 2,83%, van 2.072 euro naar 2.130 euro.

De impact op de totale elektriciteits- en aardgasfactuur van KMO’s op laagspanning is vergelijkbaar met die van gezinnen.

Tarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller

 • Dit tarief wordt aangerekend sinds 1 juli 2015, en is afhankelijk van het vermogen van de omvormer(s);
 • Principe: alle afnemers, ook de zonnepaneleneigenaars met terugdraaiende teller, betalen mee voor de diensten van de distributienetbeheerder;
 • Voor prosumenten met een terugdraaiende teller met een standaard installatie van 4,2 kW en een netto 0-verbruik zal de gemiddelde jaarfactuur 435 euro bedragen. Dit is een stijging met gemiddeld 33 euro tegenover 2016.

Tarieven middenspanning KMO’s

De distributienettarieven elektriciteit voor middenspanning dalen gevoelig op 1 januari 2017. De voornaamste oorzaak is de harmonisering van de verdeelsleutels tussen Eandis en Infrax. Dit leidt op termijn tot meer stabiliteit, maar zorgt nu voor een overgangssituatie met een gevoelige daling.

Omwille van de diversiteit van deze afnemers kan moeilijk een representatief percentage berekend worden.

Injectietarieven

De injectietarieven middenspanning dalen met 41,50%. Ook voor laagspanning is er een daling, maar minder uitgesproken. Dit is voornamelijk een gevolg van de stijging van het geïnjecteerde volume ten opzichte van de kosten toegewezen aan injectie.

Waar vindt u de distributienettarieven 2017?

www.vreg.be/nl/distributienettarieven-2017-elektriciteit-en-aardgas

Vanaf januari in de detailberekening elektriciteits- en aardgasprijs in de V-test® : www.vtest.be

 

Bron: © 2016 VREG