05/03/2018

Dienstverlening Mestbank

Terug naar artikeloverzicht

De VLM heeft eind 2017 de dienst Bedrijfsadvies stopgezet. Sindsdien hebben nogal wat landbouwers en stakeholders vragen over de dienstverlening van de Mestbank. Waarvoor kunnen ze er tegenwoordig terecht? Om die vraag te beantwoorden, belicht de Mestbank haar diensten. Daarmee wil ze een zo volledig mogelijk zicht scheppen op haar werking en dienstverlening. 

Dossierbeheer  

Al jaren zet de Mestbank in op het informeren over en het toekennen van rechten en plichten aan (landbouw)bedrijven. De medewerkers van de cellen dossierbeheer in de regio’s, verzorgen de eerstelijnscontacten met de klanten en de kwaliteitscontrole van de gegevens. Daar kunnen de land- en tuinbouwers, de uitbaters, de vervoerders en de mestverwerkers nog steeds terecht met hun algemene vragen over de mestwetgeving, de correcte toepassing en de duiding ervan. Naast de telefonische dienstverlening tijdens de kantooruren (van 9 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16.30 uur) is er de mogelijkheid tot een kantoorbezoek op afspraak.  

Website en Mestbankloket 

Heel wat informatie over de mestwetgeving is terug te vinden op de VLM-website onder de rubriek Mestbank. Er zijn ook downloadbare informatiefiches beschikbaar en verschillende brochures zoals de brochure normen en richtwaarden . 
 
Het Mestbankloket biedt aan alle land- en tuinbouwers en uitbaters een gamma aan functionaliteiten die betrekking hebben op de eigen bedrijfsgegevens. Zo kunnen ze de ingediende en beschikbare gegevens raadplegen. Denk maar aan de aangiftegegevens, de mesttransporten, de nitraatresiduresultaten, de bedrijfsstatus met gevolgen, de gevolgen of sancties in het kader van bedrijfsdoorlichting, de prognose rundveebezetting, de bemestingsprognoses en de bemestingsnormen. Daarnaast zijn er interactieve toepassingen zoals het digitaal indienen van de Mestbankaangifte, het indienen van aanvragen (bv. derogatie, vrijstelling focusbedrijf, …), het regelen van volmachten, de jaarlijkse keuze tussen mestanalyses of forfait, het verhandelen van mestverwerkingscertificaten (MVC’s), het sluiten van burenregelingen, het voor- en namelden van burenregelingen en de StaalName-applicatie (SNapp).  
 
De dienstverlening via de VLM-website en het Mestbankloket is 24/24 en 7/7 beschikbaar. De Mestbank zet hard in op de uitbouw van haar digitale dienstverlening. Vindt de land- en tuinbouwer of uitbater zijn weg niet in het digitale aanbod, dan zijn de Mestbankmedewerkers bereid om hen daarin te begeleiden.  

Binnenkort doorverwijswijzer voor individuele bedrijfsbegeleiding en praktische vragen over oordeelkundige bemesting 

Individuele bedrijfsbegeleiding op het vlak van oordeelkundige bemesting behoort niet tot het takenpakket van de Mestbank. In lijn met deze beslissing, stelt de VLM geen BASsistent Balanssimulator meer ter beschikking op de website. Wie ondersteuning nodig heeft voor het opmaken van zijn bemestingsplanning, voor bijv. het berekenen van de hoeveelheid aan te voeren of af te zetten mest, kan daarvoor terecht bij de adviesbureaus. Eenvoudige programma’s, zoals de uitrijtool, de Bassistent mestverwerking, de Bassistent NER-Boete en compensatie, de Bassistent dierlijke mestopslagcapaciteit, blijven beschikbaar op de VLM-website.  
 
Voor praktische vragen over oordeelkundige bemesting van teelten met respect voor bodem, water en lucht, (vragen over C-huishouding, pH, goede bemestingspraktijken, ...) kunnen de land- en tuinbouwers dan weer terecht bij de partners uit de landbouwsector, zoals bij het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB).  
 
Op deze website is binnenkort een doorverwijswijzer beschikbaar, die per onderwerp aangeeft welke instantie de landbouwers kan helpen. 

Bedrijfsdoorlichting en Handhaving 

In 2015 heeft de Mestbank in elke regio een cel Bedrijfsdoorlichting opgericht. Na een risicogestuurde selectie, worden bedrijven grondig doorgelicht en bijgestuurd waar nodig. Die bedrijfsdoorlichting gebeurt niet alleen administratief maar ook op de bedrijven zelf. Aan de hand van de doorlichting (vaststellingen, woord en wederwoord) krijgen de bedrijven inzicht in wat er goed of fout loopt op het vlak van hun nutriëntenmanagement. Waar nodig worden bijkomende maatregelen of sancties opgelegd, of een combinatie van beide.  
 
De dienst Handhaving focust op omgevingscontroles van onder meer de uitrij- en opbrengingsregels, de mestopslagen en de mestsamenstelling. Daarbij worden naast generieke controles gebiedsgerichte accenten gelegd in de zogenaamde VODKA-gebieden. 
 
 
Bron: Vlaamse Landmaatschappij