26/03/2017

De Vlaamse Milieu-inspectie controleerde vorig jaar 4.513 bedrijven

Terug naar artikeloverzicht

De Milieu-inspectie van het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft in 2016 11.503 inspecties uitgevoerd. Die inspecties kaderen in gerichte en geplande inspectiecampagnes, maar veel inspecties gebeuren ook naar aanleiding van klachten. Daarnaast zijn er nog de routinecontroles en de voortgangscontroles naar aanleiding van een eerder handhavend optreden.  In 2016 werden 4.153 bedrijven in Vlaanderen gecontroleerd. Handhaving vormt het sluitstuk van een goed milieubeleid.

De Vlaamse Milieu-inspectie houdt voornamelijk toezicht op de 22.978 klasse-1 inrichtingen in Vlaanderen. Dat zijn bedrijven die potentieel sterk milieubelastend zijn of die ernstige risico’s voor de omgeving inhouden. Toezicht op de klasse-2 en klasse-3 inrichtingen, die een meer beperkte milieu-impact hebben, is een taak van de lokale overheid.

De afdeling Milieu-inspectie telt 132 personeelsleden. In elke Vlaamse provincie is er een vertegenwoordiging. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan een doelmatig, uniform en geïntegreerd optreden over heel Vlaanderen. Naast de vijf buitendiensten in de provincies is er een dienst Toezicht zwarerisicobedrijven en een Hoofdbestuur. Het Toezicht zwarerisicobedrijven controleert de veiligheidsaspecten bij de 286 Sevesobedrijven in Vlaanderen. Het Hoofdbestuur staat in voor de opmaak van de jaarplanning, de opvolging en evaluatie van de uitvoering en het kennisbeheer.

Milieuthema’s

In 2016 controleerde de Milieu-inspectie 4.513 bedrijven in Vlaanderen. De milieuthema’s die de Milieu-inspectie controleert gaan over o.a. luchtverontreiniging (bv. dioxine- en PCB verontreiniging), waterverontreiniging door grote lozers, bodemverontreiniging bij opslag gevaarlijke stoffen, afval, afvaltransporten, grondwaterwinningen, REACH, pesticiden, veiligheid, hinder (geur, geluid en licht), Milieu-inspectie staat zowel in voor eigen metingen en monsternames, of kan dit laten uitvoeren door een erkend laboratorium.

Aanmaningen en pv’s

Als er bij een controle overtredingen vastgesteld worden, dan wordt de exploitant aangemaand om de toestand te saneren en om alle toepasselijke bepalingen in wetten, decreten, besluiten en vergunningen na te leven. In 2016 gaf de Vlaamse Milieu-inspectie 1.121 aanmaningen, zonder proces-verbaal. Gewoonlijk volstaat een aanmaning om te komen tot de nodige saneringen. Toch stelde de Milieu-inspectie ook 492 processen-verbaal op wegens schendingen van het Milieuvergunningsdecreet of schendingen van andere wetgeving. Die pv’s worden aan het parket overgemaakt dat kan beslissen om de pv zelf te behandelen of over te maken aan de administratie voor bestuurlijke beboeting.

Bestuurlijke maatregelen

In 15 gevallen moest de Milieu-inspectie overgaan tot hardere acties, bij middel van bestuurlijke maatregelen. Deze bestaan uit bevel tot staking, bevel tot regularisatie of een combinatie van beide.

Klachten

De Vlaamse Milieu-inspectie ontving vorig jaar 2.579 klachten van burgers. Alle klachten werden behandeld. Klachten over klasse 1-inrichtingen worden door de Vlaamse Milieu-inspectie behandeld. Klachten over klasse 2- en klasse 3-inrichtingen werden voor verdere afhandeling doorgestuurd naar de lokale overheden. Een aanzienlijk deel van de klachten handelt over geur- en geluidshinder.

Meer informatie

 
 
Bron: Departement LNE, Vlaamse Overheid