De FOD Economie vraagt uw mening over de elektriciteitsbevoorrading van België tegen 2030

Gepubliceerd op 17/02/2014
Brussel, 17 februari 2014 – Van 3 maart tot en met 1 mei 2014 organiseert de FOD Economie een publieksraadpleging over het ontwerp van studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 (ook wel "de prospectieve studie elektriciteit tegen 2030" genaamd) en het bijhorende milieueffectenrapport.
 
Deze publieksraadpleging past in het kader van de wet betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu.
 
Het ontwerp van prospectieve studie elektriciteit tegen 2030 werd opgesteld door de FOD Economie in samenwerking met het Federaal Planbureau. Dit ontwerp van studie analyseert de toekomstige elektriciteitsbehoefte en beantwoordt vragen als: “Hoe kan de vraag naar elektriciteit in België evolueren tegen 2030?”, “Welke middelen zijn nodig om aan deze vraag te voldoen (productie-installaties, beheer van de vraag, ...)?”
 
Het milieueffectenrapport is de tweede stap van de milieubeoordelingsprocedure rond de prospectieve studie elektriciteit tegen 2030. Dit rapport onderzoekt de mogelijke milieueffecten van de constructie en de exploitatie van productie-installaties van elektriciteit.
 

In de praktijk

Tijdens de raadplegingsperiode kunnen het ontwerp van prospectieve studie elektriciteit en het bijhorende milieueffectenrapport worden ingekeken op de site http://www.reactricity.fgov.be  (link operationeel vanaf 3 maart 2014). Een gedrukte versie van beide documenten kan schriftelijk aangevraagd worden bij de FOD Economie (zie adresgegevens hieronder).
In het deel “Besluit” van het ontwerp van studie komt u meer te weten over de thema’s waarover het ontwerp van studie handelt.
 
Iedereen die opmerkingen wenst te formuleren over het ontwerp van prospectieve studie elektriciteit tegen 2030 en/of het bijhorende milieueffectenrapport, kan die meedelen aan de FOD Economie tot en met 1 mei 2014:
 
 • per post naar het volgende adres:

  FOD Economie
  Algemene Directie Energie
  Energieobservatorium
  “Publieksraadpleging milieubeoordeling prospectieve studie elektriciteit 2030”
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
   
 • of per e-mail naar: reactricity@economie.fgov.be
Na afloop van de raadpleging onderzoekt de Algemene Directie Energie van de FOD Economie de ontvangen opmerkingen en neemt ze in overweging. Vervolgens stelt zij een verklaring op die onder meer samenvat op welke wijze rekening werd gehouden met de raadpleging. Daarna publiceert zij de finale versie van de prospectieve studie elektriciteit tegen 2030 samen met deze verklaring in het Belgisch Staatsblad en worden beide documenten op de federale portaalsite en op de website van de FOD Economie geplaatst.
 

Informatie over de publieksraadpleging:

 

Voor meer informatie

 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Chantal De Pauw – woordvoerster
Adres: City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
Tel.: 02 277 76 64 / gsm: 0476 45 75 95
Twitter: @chantaldepauw / @fodeconomie