02/09/2022

De federale klimaatgovernance van Zakia Khattabi levert eerste resultaten op

klimaatverandering
Terug naar artikeloverzicht

We zijn één jaar na de verschrikkelijke overstromingen in Wallonië en hebben dit jaar een periode van grote hitte gekend waarin temperaturen werden gehaald die nooit eerder waren opgemeten in België sedert 1892; dit is de bijzondere context waarin de Ministerraad van vandaag 2 september het eerste syntheserapport inzake de opvolging van de federale klimaatbeleidslijnen 2021-2030 heeft goedgekeurd. Dit document is het resultaat van anderhalf jaar coördinatie, samenwerking en inzet van de bevoegde ministers en overheidsdiensten met het oog op de uitwerking, uitvoering, monitoring en evaluatie van hun beleid, zoals dit werd opgevat door de federale minister van Klimaat, Zakia Khattabi.

Dit nieuw systeem van klimaatgovernance betekent een doorbraak voor de structurele versterking van het klimaatbeleid op het federaal niveau. Aan de hand van 39 routekaarten en tien prioritaire actiedomeinen (fiscaliteit en financiën, energie, transport en mobiliteit…), begeleidt het proces dat door de minister werd opgezet de volledige uitvoering van de doelstellingen uit het regeerakkoord, uit het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) en uit het Plan voor Herstel en Veerkracht, door concreet werk te maken van de vermindering van de broeikasgasuitstoot en van adaptatie aan en weerbaarheid tegen klimaatverandering. 

“Sedert het begin van mijn mandaat blijf ik erop hameren dat, omwille van de transversale aard van de klimaatuitdagingen, elke minister ook minister van klimaat is! Vandaar de noodzaak om alle collega-ministers van de regering te betrekken bij deze inspanning, zodat elk van hen in het kader van zijn of haar bevoegdheden alles in het werk kan stellen om de klimaatdoelstellingen te halen die we gezamenlijk hebben vastgelegd“, aldus Zakia Khattabi.  

Dit eerste rapport geeft aan dat het merendeel van de maatregelen die aangekondigd zijn in de routekaarten, momenteel geïmplementeerd worden. Dit gebeurt meestal volgens de voorziene planning. Hier en daar zijn er ook vertragingen of aanpassingen van het tijdpad als gevolg van diverse factoren, waaronder de ontwikkelingen in de (nationale of internationale) wetgevende context of de beschikbaarheid van bepaalde budgetten, enzovoort. Deze eerste ronde van de opvolging van de voortgang biedt ook een vrij volledig, zij het niet exhaustief, cijfermatig overzicht van het effect van beleidslijnen en maatregelen op de uitstoot van broeikasgassen. Aangezien niet alle maatregelen kwantitatief konden worden geraamd, of sommige ramingen gebaseerd zijn op methoden of veronderstellingen die moeten worden verfijnd, is de beoordeling van de kwantitatieve gevolgen van federale beleidsmaatregelen een oefening die zal worden voortgezet, met name om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen en nieuwe of aangescherpte beleidsmaatregelen. 

“Dit syntheserapport zal bovendien de basis vormen voor de dialoog met de stakeholders tijdens de "klimaattafels" die ik in het najaar organiseer. Daarna zal ik mijn collega's in de federale regering uitnodigen om nieuwe maatregelen te ontwikkelen en de bestaande maatregelen te versterken, met het oog op de herziening van het Nationaal Energie- en Klimaatplan tegen de zomer van 2023.” zegt minister Khattabi.

“De gevolgen van de klimaatverstoring zijn almaar frequenter en intenser merkbaar; het is dan ook noodzakelijk dat elk overheidsinitiatief in het licht van klimaatneutraliteit plaats vindt. In die zin vormt dit governance kader een noodzakelijk en sterk instrument om het federale beleid aan te sturen. Het is evenwel slechts een tool, een tussenstap, het einde van een cyclus en het begin van bestuurlijk beleid. Op een geloofwaardige, structurele en duurzame manier de weg van de transitie inslaan, betekent een antwoord bieden op de klimaatverstoring maar ook op het verlies aan biodiversiteit, en op de sociale gevolgen en ongelijkheden die daaruit ontstaan. Het is dan ook meer dan ooit een kwestie van zowel milieu- als sociale rechtvaardigheid!”, stelt zij tot besluit.

Hieronder kan u het syntheserapport terugvinden :

Samenvatting_Syntheserapport Klimaatgovernance_NL.pdf

 

 

Bron: Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal © FOD Kanselarij van de Eerste Minister