11/11/2022

Commissie stelt nieuwe Euro 7-normen voor om uitstoot van verontreinigende stoffen door voertuigen te verminderen en luchtkwaliteit te verbeteren

verkeer-4.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Commissie heeft op 10 november 2022 een voorstel ingediend voor vermindering van de luchtverontreiniging die wordt veroorzaakt door nieuwe motorvoertuigen die in de EU worden verkocht, teneinde de ambitie van de Europese Green Deal waar te maken om alle verontreiniging tot nul terug te dringen. Tegelijkertijd wil zij er met het voorstel voor zorgen dat voertuigen voor de consument betaalbaar blijven en het concurrentievermogen van Europa wordt gestimuleerd.  

Het wegverkeer is de grootste bron van luchtverontreiniging in steden. De nieuwe Euro 7-normen zullen zorgen voor schonere voertuigen op onze wegen en voor een betere luchtkwaliteit, waarmee de gezondheid van onze burgers en het milieu worden beschermd. De Euro 7-normen en de CO2-emissienormen voor voertuigen sluiten nauw op elkaar aan, zodat de luchtkwaliteit voor burgers wordt verbeterd, aangezien met name het toegenomen gebruik van elektrische voertuigen ook bepaalde voordelen op het gebied van de luchtkwaliteit meebrengt. De twee reeksen regels sturen de toeleveringsketen van de automobielsector duidelijk in de richting van het verminderen van de uitstoot van verontreinigende stoffen, onder meer door gebruik te maken van digitale technologieën.

De nieuwe Euro 7-emissienormen zullen ervoor zorgen dat auto's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen veel schoner zijn onder reële rijomstandigheden die beter aansluiten bij de situatie in steden waar de luchtverontreinigingsproblemen het grootst zijn, en gedurende een veel langere periode dan bij de huidige regels het geval is. Met het voorstel worden de emissies uit de uitlaat alsmede de door de banden en remmen veroorzaakte uitstoot aangepakt. Het voorstel draagt er ook toe bij de nieuwe strengere luchtkwaliteitsnormen te halen die de Commissie op 26 oktober 2022 heeft voorgesteld.

Terwijl de CO2-emissieregels een impuls zullen geven aan de uitrol van emissievrije voertuigen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle voertuigen op onze wegen veel schoner worden.  In 2035 zullen alle in de EU verkochte auto's en bestelwagens CO-emissievrij zijn. Verwacht wordt echter dat in 2050 meer dan 20 % van de auto's en bestelwagens en meer dan de helft van de zwaardere voertuigen op onze straten nog steeds verontreinigende stoffen door de uitlaatpijp zullen uitstoten. Ook elektrische voertuigen op batterijen veroorzaken nog steeds vervuiling door de werking van het remsysteem en het vrijkomen van microplastics uit de banden.

De Euro 7-regels zullen al deze emissies verminderen en ervoor zorgen dat de voertuigen voor de consument betaalbaar blijven.

De nieuwe vereisten op basis van de Euro 7-normen

Met het voorstel worden de voorheen afzonderlijke emissieregels voor auto's en bestelwagens (Euro 6) en voor vrachtwagens en bussen (Euro VI) vervangen en vereenvoudigd. De regels in het kader van de Euro 7-normen bundelen de emissiegrenswaarden voor alle motorvoertuigen, d.w.z. auto's, bestelwagens, bussen en vrachtwagens, in één enkele reeks regels. De nieuwe regels zijn brandstof- en technologieneutraal en hanteren dezelfde grenswaarden, ongeacht of het voertuig op benzine, diesel of alternatieve brandstoffen rijdt dan wel elektrisch wordt aangedreven. Zij zullen bijdragen aan:

  • het beter onder controle brengen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door alle nieuwe voertuigen: het scala aan rijomstandigheden waarop de emissietests op de weg betrekking hebben, zal worden uitgebreid. Deze zullen nu beter aansluiten bij de uiteenlopende omstandigheden waarmee voertuigen in heel Europa te maken kunnen krijgen, zoals temperaturen die oplopen tot 45 °C of korte ritten die typisch zijn voor dagelijks woon-werkverkeer;
  • de actualisering en aanscherping van de grenswaarden voor de uitstoot van verontreinigende stoffen: de grenswaarden zullen worden aangescherpt voor vrachtwagens en bussen, terwijl de laagste bestaande grenswaarden voor auto's en bestelwagens nu van toepassing zullen zijn ongeacht de brandstof die het voertuig gebruikt. De nieuwe regels bevatten ook emissiegrenswaarden voor voorheen niet-gereguleerde verontreinigende stoffen, zoals de emissie van distikstofoxide door zware voertuigen;
  • de regulering van door remmen en banden veroorzaakte emissies: de Euro 7-normen zullen de eerste wereldwijde emissienormen zijn die verder gaan dan het reguleren van de uitlaatemissies en die aanvullende grenswaarden voor de deeltjesemissies door remmen alsmede regels voor de microplasticemissies door banden vaststellen. Deze regels gelden voor alle voertuigen, met inbegrip van elektrische voertuigen;
  • de garantie dat nieuwe auto's langer schoon blijven: alle voertuigen zullen langer dan tot nu toe aan de regels moeten voldoen. De conformiteit van auto's en bestelwagens zal worden gecontroleerd totdat deze voertuigen 200 000 km op de teller hebben en 10 jaar oud zijn. Dit betekent een verdubbeling van de duurzaamheidsvereisten van de Euro 6/VI-regels (100 000 km en 5 jaar). Soortgelijke verhogingen zullen voor bussen en vrachtwagens doorgevoerd worden;
  • de ondersteuning van de uitrol van elektrische voertuigen: de nieuwe regels zullen ertoe strekken de duurzaamheid van de in auto's en bestelwagens ingebouwde batterijen te reguleren teneinde het vertrouwen van de consument in elektrische voertuigen te vergroten. Hierdoor zal het ook minder nodig zijn de batterijen in een vroeg stadium van de levensduur van een voertuig te vervangen, waardoor de behoefte aan nieuwe kritieke grondstoffen die vereist zijn voor de productie van batterijen, zal afnemen;
  • het volledige gebruik van digitale mogelijkheden: de Euro 7-regels zullen ervoor zorgen dat voertuigen niet worden gemanipuleerd en dat de emissies door de autoriteiten gemakkelijk onder controle kunnen worden gebracht door gebruik te maken van sensoren in het voertuig waarmee de emissies gedurende de gehele levensduur van een voertuig worden gemeten.

Volgende stappen

Het voorstel van de Commissie zal aan het Europees Parlement en de Raad worden voorgelegd met het oog op de aanneming ervan door de medewetgevers. 

Achtergrond

Het wegverkeer is de grootste bron van luchtverontreiniging in steden. In 2018 was meer dan 39 % van de NOx-emissies en 10 % van de primaire PM2.5- en PM10-emissies in de EU afkomstig van het wegverkeer. Deze percentages liggen in steden veel hoger, aangezien het wegverkeer er vaak de belangrijkste oorzaak van luchtverontreiniging is. Geschat wordt dat het wegverkeer in 2018 verantwoordelijk was voor ongeveer 70 000 vroegtijdige sterfgevallen in de EU-28.

In 2035 zal de Euro 7-norm de totale NOx-emissies van auto's en bestelwagens met 35 % verlagen ten opzichte van Euro 6 en bij bussen en vrachtwagens met 56 % ten opzichte van Euro VI. Tegelijkertijd zal de uitstoot van deeltjes uit de uitlaatpijp bij auto's en bestelwagens met 13 % en bij bussen en vrachtwagens met 39 % worden teruggedrongen, terwijl de door de remmen van een auto veroorzaakte deeltjesemissies met 27 % zullen worden verlaagd.

Naar aanleiding van het dieselgate-schandaal heeft de Commissie nieuwe tests ingevoerd om de emissies op de weg te meten (de RDE-methode) en heeft zij haar bevoegdheden en die van de lidstaten op het gebied van het markttoezicht uitgebreid om ervoor te zorgen dat de voertuigen even schoon zijn als bij de Euro 6-normen mag worden verwacht.

De regels inzake de uitstoot van verontreinigende stoffen vormen een aanvulling op de regels inzake CO2-emissies. In dit voorstel is rekening gehouden met de overeengekomen CO-emissiereductiedoelstelling voor 2035 van 100 % voor auto's en bestelwagens. De Commissie zal in de komende maanden de CO2-normen voor vrachtwagens en bussen herzien.

Meer informatie

Voorstel voor een verordening betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot hun emissies en de duurzaamheid van batterijen (Euro 7)

Vragen en antwoorden

Factsheet

Emissies in de automobielsector

 

 

Bron: © Europese Unie, 1995-2021