Commissie neemt verdere stappen op het gebied van klimaat en energie voor 2030

Gepubliceerd op 27/03/2013

Vandaag heeft de Europese Commissie de eerste stap gezet op weg naar de ontwikkeling van een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030. Zij heeft een groenboek goedgekeurd dat het startschot vormt voor een openbare raadpleging over de inhoud van dat kader voor 2030. De Commissie maakte ook een consultatieve mededeling over de toekomst van het afvangen en opslaan van koolstof (CCS – Carbon capture and storage) in Europa bekend, dat bedoeld is om een debat op gang te brengen over de opties die beschikbaar zijn om te zorgen voor de tijdige ontwikkeling van de CCS-technologie. Tot slot heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een verslag met daarin een evaluatie van de voortgang van de lidstaten bij het behalen van hun streefcijfers voor hernieuwbare energie voor 2020 en aan verslagen over de duurzaamheid van biobrandstoffen en vloeibare biomassa die in de EU worden gebruikt.

Günther Oettinger, de EU-commissaris voor Energie verklaarde: "We moeten ons klimaat- en energiebeleidskader voor 2030 zo snel mogelijk vaststellen om te zorgen voor de juiste investeringen die ons duurzame groei, betaalbare, concurrerende energieprijzen en een grotere continuïteit van de energievoorziening zullen geven. Dat nieuwe beleid moet rekening houden met de gevolgen van de economische crisis, maar het moet ook ambitieus genoeg zijn om aan de gestelde langetermijndoelstelling van een 80-95 % lagere uitstoot in 2050 te voldoen."

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaat zei: "Europa’s afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen groeit elk jaar. Dat betekent dat de Europeanen steeds hogere energierekeningen krijgen die steeds moeilijker te betalen zijn. Dat is niet erg slim. Het is uiteraard niet verstandig voor het klimaat, maar ook niet voor onze economie en ons concurrentievermogen. Daarom hebben wij besloten dat wij in Europa in 2050 tot een koolstofarme maatschappij willen komen. Wij hebben streefcijfers voor 2020, maar voor de meeste beleggers ligt 2020 vlakbij. Het is dan ook tijd om doelstellingen voor 2030 vast te stellen. Hoe sneller we dat doen, des te meer rechtszekerheid we scheppen voor onze ondernemingen en onze beleggers, en hoe ambitieuzer deze streefcijfers zijn, des te beter dat is voor het klimaat."

Groenboek over het beleidskader voor 2030

In het Groenboek worden een aantal vragen gesteld, waaronder:

  • Welke klimaat- en energiedoelstellingen moeten voor 2030 worden vastgesteld en hoe vergaand moeten zij zijn?

  • Hoe kan samenhang tussen verschillende beleidsinstrumenten worden bereikt?

  • Hoe kan het energiesysteem zo goed mogelijk bijdragen tot het concurrentievermogen van de EU?

  • Hoe kan rekening worden gehouden met de verschillende mogelijkheden van de lidstaten?

De raadpleging loopt tot en met 2 juli. De Commissie is van plan op basis van de feedback van de lidstaten, de EU-instellingen en de belanghebbenden het EU-kader voor klimaat- en energiebeleid voor 2030 tegen het einde van dit jaar ter tafel te brengen.

Door hierover duidelijkheid te verschaffen krijgen investeerders zekerheid en worden de innovatie en de vraag naar koolstofarme technologieën gestimuleerd waardoor ook de vooruitgang in de richting van een concurrerende, duurzame en meer energiezekere Europese economie wordt ondersteund. Voor 2030 wordt voortgebouwd op de ervaring die is opgedaan met de planning voor 2020, en er zal worden nagegaan welke verbeteringen mogelijk zijn. Daarbij houden we rekening met de veranderingen vanaf 2020, zoals de veranderingen in het energiesysteem en de economie, alsmede met de internationale ontwikkelingen.

Koolstofafvang en -opslag

In de vandaag bekendgemaakte consultatieve mededeling worden vier soorten obstakels aangeduid die de ontwikkeling van CCS met de oorspronkelijk in 2007 bedoelde snelheid onmogelijk hebben gemaakt. Doordat bijvoorbeeld de prijzen voor de EU-regeling voor de handel in emissierechten veel lager zijn dan de oorspronkelijke verwachtingen, is er geen reden voor de bedrijven om te investeren in CCS.

De mededeling gaat over opties om de tijdige demonstratie en snelle invoering van CCS verder te bevorderen, en vraagt om bijdragen over de rol van CCS in Europa. In de werkzaamheden van de Commissie voor het beleidskader voor 2030 zal met de reacties op de raadpleging rekening worden gehouden.

Hernieuwbare energie

Uit het voortgangsverslag over hernieuwbare energie (RES) blijkt dat het huidige beleidskader van juridisch bindende doelstellingen inzake hernieuwbare energie tot 2010 heeft geleid tot een sterke groei van de hernieuwbare-energiesector, waarbij de EU een aandeel hernieuwbare energie van 12,7 % heeft bereikt. Om de vooruitgang te bestendigen en de doelstellingen voor 2020 te halen, zijn meer inspanningen nodig. Er moeten met name inspanningen worden verricht om rechtszekerheid te scheppen voor investeerders, de administratieve lasten te verminderen en de planning te verduidelijken.

Nadere informatie:

Groenboek en raadplegingspagina:

CCS‑mededeling en overlegpagina:

RES report here:

 

 

Member State

2010 RES share

2020 RES target

Austria

30.10%

34%

Belgium

5.40%

13%

Bulgaria

13.80%

16%

Cyprus

5.70%

13%

Czech Republic

9.40%

13%

Germany

11.00%

18%

Denmark

22.20%

30%

Estonia

24.30%

25%

Greece

9.70%

18%

Spain

13.80%

20%

Finland

33%

38%

France

13.50%

23%

Hungary

8.80%

13%

Ireland

5.80%

16%

Italy

10.40%

17%

Lithuania

19.70%

23%

Luxembourg

3%

11%

Latvia

32.60%

40%

Malta

0.40%

10%

Netherlands

3.80%

14%

Poland

9.50%

15%

Portugal

24.60%

31%

Romania

23.60%

24%

Sweden

49.10%

49%

Slovenia

19.90%

25%

Slovakia

9.80%

14%

UK

3.30%

15%

EU

12.70%

20%

 

Bron : © Europese Unie, 1995-2013