07/11/2023

Commissie keurt nieuw voorstel goed over het combineren van vervoerswijzen voor duurzamer goederenvervoer

trucks_vrachtwagens_snelweg_nederland.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Het voorstel van vandaag inzake gecombineerd vervoer heeft tot doel het goederenvervoer duurzamer te maken door het concurrentievermogen van intermodaal goederenvervoer — het vervoer van goederen met twee of meer vervoerswijzen — ten opzichte van wegvervoer te verbeteren. Het voorstel actualiseert de huidige richtlijn gecombineerd vervoer en vervolledigt het pakket vergroening van het goederenvervoer, waarvan het grootste deel in juli 2023 is aangenomen. Het pakket zal de goederensector helpen zijn steentje bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Green Deal.

Tijdens intermodaal vervoer wordt één laadeenheid, zoals een container, vervoerd via een combinatie van vrachtwagen, trein, binnenschip, schip of vliegtuig. Gecombineerd vervoer is een soort intermodaal vervoer waarbij de flexibiliteit van het wegvervoer wordt gecombineerd, die nog steeds wordt gebruikt voor het eerste/laatste traject van een reis om ervoor te zorgen dat elke locatie in de EU kan worden bereikt, met de milieuprestaties van het spoor, de binnenvaart of de korte vaart voor het hoofdtraject.

De herziening van vandaag zal intermodaal vervoer efficiënter en concurrerender maken. De steun wordt geheroriënteerd op concrete acties die de negatieve externe effecten met ten minste 40 % verminderen ten opzichte van wegactiviteiten tussen hetzelfde begin- en eindpunt. Digitale platforms die zijn opgericht in het kader van de verordening inzake elektronische informatie over goederenvervoer (eFTI) zullen een rekeninstrument bieden waarmee vervoersorganisatoren kunnen aantonen of hun activiteiten in aanmerking komen voor steun. Zij verstrekken de nodige informatie op een toegankelijke manier; geaccrediteerde digitale systemen zullen de rest doen.

Naast de bestaande regelgevingsmaatregelen voorziet het voorstel in een vrijstelling van tijdelijke rijverboden, zoals rijverboden in het weekend voor gecombineerd vervoer. Het doel is het gebruik van terminal- en andere infrastructuurcapaciteit te verbeteren door vrachtwagens die de korte feederpoten vervoeren in staat te stellen terminals te bereiken wanneer en wanneer zij nodig zijn, op basis van trein-, binnenvaart- of vertrektijden van het schip.

In het voorstel wordt een doelstelling voor het concurrentievermogen van de lidstaten vastgesteld om de gemiddelde deur-tot-deurkosten van gecombineerd vervoer binnen 7 jaar met ten minste 10 % te verlagen, en moeten zij het nodige beleid voeren om dit te bereiken. Een nieuwe EU-toegangspoort voor informatie over intermodaal vervoer zal links bieden naar de nationale beleidskaders van alle lidstaten, alsook praktische informatie over bestaande maatregelen, waardoor de transparantie van nationale maatregelen wordt vergroot.

Terminalexploitanten zullen ook verplicht worden om op hun websites minimuminformatie te verstrekken over de diensten en faciliteiten in hun overslagterminals in de EU.

Volgende stappen

Het voorstel zal nu door het Europees Parlement en de Raad worden behandeld in het kader van de gewone wetgevingsprocedure.

Achtergrond 

De richtlijn gecombineerd vervoer is voor het laatst gewijzigd in 1992. De Commissie heeft twee eerdere voorstellen ingediend om de richtlijn te actualiseren, in 1998 en in 2017; in beide gevallen werd het wijzigingsvoorstel door de Commissie ingetrokken omdat de medewetgevers geen bevredigend akkoord hadden bereikt. Sommige delen van de richtlijn zijn echter achterhaald, de definitie en de subsidiabiliteitscriteria veroorzaken praktische problemen voor de sector en de steun is niet zo doeltreffend als zou kunnen zijn. Met de Europese Green Deal heeft de Commissie opnieuw voorgesteld de richtlijn te wijzigen om een ambitieuzer steunkader te bieden voor de modal shift om een echt verschil te maken.   

Voor meer informatie

Vragen & Antwoorden

Voorstel

 

Citaat/Citaten

In 2022 werd 13.6 miljard ton goederen vervoerd over de EU-wegen. Dit goederenvervoer is van cruciaal belang voor de economie van de EU en naarmate de vraag toeneemt, moeten we de kosten en emissies onder controle houden. Met ons voorstel zullen vrachtwagens een rol blijven spelen in de goederensector, maar door ze te combineren met andere, duurzamere vervoerswijzen, zoals binnenschepen, korte vaart of treinen, zullen de externe kosten van vervoer dalen en het gebruik van ons vervoersnetwerk ten behoeve van de burgers en onze economie optimaliseren.
Adina Vălean, commissaris voor Vervoer - 07/11/2023

 

Bron: © Europese Unie, 1995-2023