CO2-uitstoot energie-intensieve bedrijven gedaald met 1,8% tot 33 Mton, niettegenstaande economische groei van 3%

Gepubliceerd op 04/04/2007

Binnen de Europese Unie is een handelssysteem van CO2-emissierechten opgezet. Elke lidstaat beschikt voor 2005-2007 over een toewijzingsplan dat emissierechten toewijst aan energie-intensieve bedrijfsinstallaties. In de gehele Europese Unie nemen ca 12.000 bedrijfsinstallaties van energie-intensieve ondernemingen deel.

Voor de 127 participerende energie-intensieve bedrijven (www.vlaanderen.be/lucht) met hun 169 bedrijfsvestigingen in het Vlaams gewest (via de benchmarkconvenant) is de CO2-uitstoot in 2006 met 1,8% gedaald tov 2005, meer bepaald van 33,6 Mton (2005) tot 33 Mton (2006), terwijl de Belgische economische groei met 3% toenam. Op EU-niveau wordt voor de analoge groep van energie-intensieve bedrijven in 2006 een globale stijging van de CO2-uitstoot met 1% verwacht door analisten, o.a. in Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Polen stegen deze emissies alvast in 2006.

Daarnaast is de vaststelling dat het gemiddeld aantal verleende emissierechten in de handelsperiode 2005-2007, dat 33,2 Mton bedraagt en gelijk is aan het equivalent van de CO2-uitstoot, de uitstoot in zowel 2006 (33 Mton), als voor 2005 (33,6 Mton) dicht benadert.

Volgens minister Peeters toont de dalende CO2-uitstoot met 1,8% aan dat het Vlaamse Toewijzingsplan CO2-emissierechten 2005-2007, een wezenlijke bijdrage levert aan het Europees gevoerde klimaatbeleid.


Beleidskader en tijdslijn

In uitvoering van het ECCP (European Climate Change Programma) en op basis van de Europese richtlijn 2003/87/EG van 13 oktober 2003 is vanaf 1 januari 2005 binnen de Europese Unie een interne markt voor de verhandeling van emissierechten opgestart. Dit milieueconomische instrument waaraan ca 12.000 bedrijfsvestigingen deelnemen, is n van de hoekstenen van het Europese klimaatbeleid en een best practice voor het andere deel van de wereld. Het toewijzingsplan van een lidstaat legt vast hoeveel emissierechten er tijdens de eerste handelsperiode (2005-2007) verdeeld worden tussen de deelnemende bedrijven, en de wijze waarop deze emissierechten aan elke individuele installatie worden toegewezen. Op deze wijze wordt de emissieruimte voor de 'trading sectoren' afgebakend. Vanaf 2008 duren de handelsperiodes 5 jaar waardoor ook aangesloten wordt bij de eerste verbintenissenperiode uit het Protocol van Kyoto (2008-2012).  

De Europese Commissie heeft op 20 oktober 2004 het Belgische nationale toewijzingsplan goedgekeurd, inclusief het Vlaamse deelplan. Het resultaat was dat het engagement van de Vlaamse overheid ten aanzien van de bedrijven in het convenant benchmarking om voldoende emissierechten te kunnen toewijzen, werd nagekomen. Het Vlaams besluit inzake de verhandelbare emissierechten werd op voorstel van minister Peeters goedgekeurd op 4 februari 2005.

In Vlaanderen participeren 127 energie-intensieve bedrijven met 169 vestigingen uit een waaier van sectoren, zoals chemie, staal, voeding, textiel, petroleum, metaalverwerking, glas, papier, hout, baksteen en elektriciteitsproductie. Deze energie-intensieve bedrijven zijn samen goed voor ongeveer 80% van het energieverbruik en van de CO2-emissies van de Vlaamse industrie.

Voor de andere Vlaamse bedrijven die 20% van het energieverbruik consumeren, werd door minister Peeters het auditconvenant en het besluit energieplanning ingezet. Deze en andere reductie-inspanningen voor de overige maatschappelijke sectoren en thema's (gebouwen, mobiliteit, landbouw, onderzoek en innovatie) werden opgenomen in het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 van minister Peeters.


Toewijzingsplan I resultaten

Voor de 127 participerende energie-intensieve bedrijven met hun 169 bedrijfsvestigingen in het Vlaams gewest is de CO2-uitstoot in 2006 met 1,8% gedaald tov 2005 tot 33 Mton, terwijl de Belgische economische groei met 3% toenam.

Op EU-niveau wordt in 2006 overigens door analisten een stijging van de CO2-uitstoot met 1% verwacht voor de analoge groep van energie-intensieve bedrijven, o.a. in Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Polen stegen de emissies in 2006.

Daarbij is de vaststelling dat het gemiddeld aantal verleende emissierechten in de handelsperiode 2005-2007 (33,3 Mton), dus heel dicht de uitstoot in zowel 2006 (33 Mton), als voor 2005 (33,6 Mton) benadert. Wat illustreert dat het Vlaamse Toewijzingsplan 2005-2007 solide is opgesteld.

Er is duidelijk een loskoppeling in 2006 gerealiseerd tussen de uitstoot van CO2 en de stijgende economische groei van 3% . De daling in het Vlaams gewest met 1,8% van de CO2-uitstoot toont volgens minister Peeters aan dat het Vlaamse Toewijzingsplan CO2-emissierechten 2005-2007, de milieu-integriteit van het Europese systeem van verhandelbare emissierechten mee versterkt. Binnen Vlaanderen leveren de betrokken energie-intensieve sectoren een rele bijdrage tot het verkleinen van de afstand tot de Kyotodoelstelling. Het emissierechtensysteem functioneert effectief en zorgt zo voor een extra stimulans tot het verder beheersen van de CO2-uitstoot.
 
Persbericht van het kabinet van minster Kris Peeters (4 april 2007)

__________________________________

Extra info :