05/07/2023

Circulaire textieleconomie: verantwoordelijkheid nemen voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van textielafval en het stimuleren van markten voor gebruikt textiel

textiel_recycleren.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Op 5 juli 2023 stelt de Commissie regels voor om producenten verantwoordelijk te maken voor de volledige levenscyclus van textielproducten en om het duurzame beheer van textielafval in de hele EU te ondersteunen. Dit initiatief zal de ontwikkeling van de sector van gescheiden inzameling, sortering, hergebruik en recycling van textiel in de EU versnellen, in overeenstemming met de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel. Het vergroten van de beschikbaarheid van gebruikt textiel zal naar verwachting lokale banen scheppen en geld besparen voor consumenten in de EU en daarbuiten, en tegelijkertijd de gevolgen van de textielproductie voor de natuurlijke hulpbronnen verlichten.

De Commissie stelt voor om in alle EU-lidstaten verplichte en geharmoniseerde regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel in te voeren. EPR-regelingen zijn erin geslaagd het beheer van afval van verschillende producten, zoals verpakkingen, batterijen en elektrische en elektronische apparatuur, te verbeteren. De producenten zullen de kosten van het beheer van textielafval dragen, wat hen ook zal stimuleren om afval te verminderen en de circulariteit van textielproducten te vergroten — van meet af aan betere producten ontwerpen. Hoeveel producenten aan de EPR-regeling zullen betalen, zal worden aangepast op basis van de milieuprestaties van textiel, een beginsel dat bekend staat als „eco-modulatie”.

Gemeenschappelijke EU-regels inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zullen het voor de lidstaten ook gemakkelijker maken om de verplichting om vanaf 2025 textiel gescheiden in te zamelen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, uitte voeren. De bijdragen van de producenten zullen investeringen in gescheiden inzameling, sortering, hergebruik en recycling financieren. De voorgestelde regels voor afvalbeheer moeten ervoor zorgen dat gebruikt textiel wordt gesorteerd voor hergebruik, en wat niet kan worden hergebruikt, is prioritair gericht op recycling. Sociale ondernemingen die actief zijn op het gebied van de inzameling en verwerking van textiel zullen profiteren van meer zakelijke kansen en een grotere markt voor tweedehands textiel.

Het voorstel van vandaag zal ookonderzoek en ontwikkeling bevorderen op het gebied van innovatieve technologieën voor de circulariteit van de textielsector, zoals de recycling van glasvezel.

Het voorstel heeft ook betrekking op de illegale uitvoer van textielafval naar landen die slecht toegerust zijn om het te beheren. De nieuwe wet zou verduidelijken wat afval is en wat als herbruikbaar textiel wordt beschouwd, om een einde te maken aan de praktijk van de uitvoer van verhuld afval zoals voor hergebruik. Dit vormt een aanvulling op de maatregelen in het kader van het voorstel voor een nieuwe verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen, die ervoor zullen zorgen dat de overbrenging van textielafval alleen plaatsvindt wanneer er garanties zijn dat de afvalstoffen op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden beheerd.

Het voorstel van vandaag voor een gerichte herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen omvat ook maatregelen met betrekking tot voedselverspilling, die in een afzonderlijke vraag worden toegelicht.

De volgende stappen

Het voorstel van de Commissie voor een gerichte wijziging van de kaderrichtlijn afvalstoffen zal nu door het Europees Parlement en de Raad worden behandeld in het kader van de gewone wetgevingsprocedure.

Achtergrond

De EU produceert 12.6 miljoen ton textielafval per jaar. Alleen al kleding en schoeisel zijn goed voor 5.2 miljoen ton afval, wat overeenkomt met 12 kg afval per persoon per jaar. Momenteel wordt slechts 22 % van het textielafval na consumptie gescheiden ingezameld voor hergebruik of recycling, terwijl de rest vaak wordt verbrand of gestort.

De kaderrichtlijn afvalstoffen is het rechtskader van de EU voor afvalbeheer in de EU. Het bevat definities in verband met afvalbeheer, waaronder definities van afval, recycling en nuttige toepassing, de afvalhiërarchie en basisconcepten.

Het initiatief van vandaag komt tegemoet aan de toezegging van de Commissie in het kader van de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel om maatregelen voor te stellen om de regels inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel te harmoniseren en economische stimulansen te ontwikkelen om textielproducten duurzamer en circulair te maken.

Voor meer informatie

Voorstel van de Commissie voor een gerichte herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen

Webpagina over de kaderrichtlijn afvalstoffen

Webpagina over de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel

Factsheet over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel

 

Citaat/Citaten

Dit wetgevingsvoorstel is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere en meer circulaire textielsector, waarmee onze baanbrekende textielstrategie wordt verwezenlijkt. Geharmoniseerde regels voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in de hele EU zullen zorgen voor een gelijk speelveld op de eengemaakte markt en de toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt. Dit initiatief zal investeringen in de infrastructuur voor hergebruik en recycling van textiel stimuleren, lokale banen scheppen en innovatie in alle fasen van de levenscyclus van textiel stimuleren. Het zal ook kostenbesparende mogelijkheden creëren voor burgers die kiezen voor oogstjaar, tijdloze mode boven snelle mode.

 

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij - 05/07/2023


De manier waarop we kleding produceren en consumeren is uiterst onhoudbaar. Alleen al in de Europese Unie wordt jaarlijks ongeveer 5.8 miljoen ton textiel weggegooid. Dat is bijna 11 kilo per persoon. De verspillende relatie die we hebben ontwikkeld met textiel vervuilt onze wereld. Het gebruikt buitensporige hoeveelheden water en energie, schaadt de natuur en drijft de uitstoot van broeikasgassen over de hele wereld. Daarom moeten de producenten meer verantwoordelijkheid nemen voor het geproduceerde textielafval. De geïnde vergoedingen zullen worden gebruikt om de hergebruik- en reparatiesector te stimuleren, zodat we een duurzamere relatie opbouwen met de kleding die we dragen.

 

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal - 05/07/2023

 

Bron:  © Europese Unie, 1995-2023