Certificatenmarktrapport 2015

Gepubliceerd op 10/06/2016

De situatie op de markten voor groenestroom (GSC)- en warmte-krachtcertificaten (WKC) evolueerde in lijn met de voorbije jaren en blijft sterk gekleurd door de certificatenoverschotten die zich de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

Zowel voor groenestroom- als voor warmte-krachtcertificaten was de gemiddelde transactieprijs in de handelsperiode april 2015-maart 2016 opnieuw lager dan in de handelsperiode april 2014-maart 2015.

Er blijven jaarlijks meer certificaten uitgereikt worden dan er moeten ingediend worden. Hierdoor blijven de overschotten jaar na jaar toenemen.

Het aandeel van het aantal uitgereikte GSC dat wordt verkocht aan de netbeheerders bedraagt intussen ruim 50%.Voor WKC bedraagt dit zelfs 101%. Dit aandeel stijgt jaar na jaar.

Er blijft voor beide markten nood aan structurele ingrepen om het evenwicht te herstellen. De Vlaamse regering kondigde intussen maatregelen aan om de overschotten op de certificatenmarkten aan te pakken. Het is nog onduidelijk wat de concrete maatregelen zullen zijn en aan welk tempo de overschotten kunnen beperkt worden.

Het Certificatenmarktrapport brengt de informatie van de VREG samen over de stand van zaken van de markten voor groenestroom - en warmte-krachtcertificaten. Het is een aanvulling van het recent gepubliceerde Marktrapport 2015 over de elektriciteits- en aardgasmarkten.

Omdat we bevoegd zijn voor het toezicht op de certificatenmarkten en de quotumverplichting ligt de focus van dit rapport op deze aspecten.

Overschotten blijven wegen

De situatie op de markten voor groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten (steuncertificaten) evolueerde in dezelfde lijn als de voorbije jaren en blijft sterk gekleurd door de certificatenoverschotten die zich de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

Voor groenestroomcertificaten was voor indiening van de certificaat verplichtingen 304% van het aantal in te leveren certificaten beschikbaar op de markt. Voor warmte-krachtcertificaten was dit zelfs 454%.

De overschotten op de certificatenmarkten blijven een ernstige bedreiging vormen omdat ze de werking van de certificatenmarkt hinderen en kosten en risico’s verschuiven.

Lagere transactieprijs

Zowel voor groenestroomcertificaten als voor warmte-krachtcertificaten was de gemiddelde transactieprijs in de recentste handelsperiode (april 2015-maart 2016) opnieuw lager dan in de handelsperiode april 2014-maart 2015:

  •  90,40€ tegenover 90,86€ voor GSC
  •  20,03€ tegenover 22,07€ voor WKC

De gemiddelde transactieprijs van WKC voor de handelsperiode april 2015-maart 2016 is opnieuw sterker gedaald dan bij GSC het geval was. De transactieprijzen in de markt zijn gedaald door de steeds verder oplopende overschotten.

Meer certificaten uitgereikt dan er ingediend moeten worden

Er blijven jaarlijks meer certificaten uitgereikt worden dan er moeten ingediend worden. Hierdoor blijven de overschotten jaar na jaar toenemen. Dit geldt zowel voor groenestroomcertificaten als voor warmte-krachtcertificaten. Voor groenestroomcertificaten komt hier nog het volume bij dat werd uitgereikt onder invloed van de ‘omruiling’ van certificaten uit zonne-energie installaties met startdatum in 2012. Deze omruiling werd met de decreetwijzigingen van eind 2015 stop gezet vanaf 1 januari 2016.

De lagere transactieprijs en het feit dat er nog altijd meer certificaten worden uitgereikt dan moeten ingediend worden, wordt getoond in onderstaande figuren:

Meer en meer marktactiviteiten bij de netbeheerders

Omdat de netbeheerders de opgekochte certificaten verplicht terug op de markt moeten brengen, verschuiven ook de activiteiten in de bilaterale GSC-markt steeds meer richting netbeheerders en vinden deze steeds minder rechtstreeks plaats tussen producenten en quotumplichtige partijen.

Het marktaanbod aan certificaten verschuift op deze manier meer en meer tot bijna volledig richting de netbeheerders, met een daling tot gevolg van het aantal verkopers in de bilaterale markt. De netbeheerders ondervinden door het onevenwicht tussen vraag en aanbod moeilijkheden om hun voorraden te verkopen. Het grootste deel van de certificatenoverschotten bevindt zich dan ook in de portefeuilles van de netbeheerders. Het ‘banken’ van certificaten heeft, gezien de beperkte hierin betrokken volumes in verhouding tot de overschotten, geen wezenlijke invloed op de markt.

Toekomst?

De decreetwijzigingen van eind 2015 zouden moeten leiden tot een verwachte stijging van de inleveringsplicht voor groenestroomcertificaten volgend jaar, maar een daling in de inleveringsplicht warmte-krachtcertificaten. Er blijft duidelijk voor beide markten nood aan structurele ingrepen om het evenwicht te herstellen. De Vlaamse regering heeft ondertussen maatregelen aangekondigd om de overschotten op de certificatenmarkten aan te pakken. Het is nog af te wachten welke de concrete maatregelen zullen zijn en aan welk tempo deze de overschotten zullen kunnen beperken.

Certificatenmarktrapport 2015

Meer informatie vindt u in het Certificatenmarktrapport 2015.

Bron: © 2016 VREG