04/04/2022

Briefing Nota - Fit-for-55 pakket – ETS en non-ETS

emissies_industrie
Terug naar artikeloverzicht

Op 14 juli 2021 publiceerde de Europese Commissie een pakket van wetgevingsvoorstellen met betrekking tot het energie-, klimaat-, transport-, belastings- en grondgebruiksbeleid van de Europese Unie. Dit pakket kreeg de naam ‘Fit-for-55’ omdat de Commissie hiermee haar wetgevingsinstrumenten wil afstemmen met de ambitie te komen tot een 55% reductie tegen 2030 (op het pad naar een 0-uitstoot tegen 2050).

De Minaraad bracht zopas een eerste in een reeks briefingnota’s uit. Hierin wordt het Commissievoorstel besproken met een reactie of standpuntbepaling van het Europees Parlement, de Europese Raad, Europese adviescomités en het Vlaams standpunt. Alzo kan een inschatting gegeven worden over wat er van Europese wetgeving op ons afkomt, welke pijnpunten of nieuwe ideeën momenteel op tafel liggen alsook tot wanneer (onze Vlaamse) stakeholders dit proces nog kunnen beïnvloeden.

Deze nota gaat in op de volgende legislatieve aanpassingen/voorstellen: 
- herziening van de Verordening Lastenverdeling; 
- herziening van het Emissiehandelssysteem; 
- introductie van een koolstofgrensaanpassingsmechanisme.

Vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties; het document wordt wel aanvaard als informatief achtergronddocument bij verdere raadswerkzaamheden.

 

Klik hier voor de briefing nota 

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid


Lees ook: Perspectieven voor koolstofafvang, -opslag en -gebruik in Vlaanderen