05/09/2013

BREF Intensive Rearing of Poultry and Pigs (IRRP), draft 2

irpp
Back to article overview

De tweede draft van de herziening van de BREF IRPP is beschikbaar. Het integrale document D2 (08.2013) (824 blz.) is terug te vinden via http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/.

Eventuele commentaren op de tekst kunnen worden doorgestuurd aan an.derden@vito.be, ten laatste op 25 september 2013.
Uw opmerkingen zullen besproken worden met het Vlaamse begeleidingscomité (BC) en, indien gedragen door het BC, overgemaakt worden aan het EIPPCB.

Hoofdstuk 5 van de BREF IRPP bevat vooreerst de BBT-conclusies voor de intensieve veehouderij. 48 milieuvriendelijke technieken zijn weerhouden als BBT. Deze zijn opgedeeld in een algemeen luik en twee specifieke luiken ivm varkenshouderij enerzijds en ivm pluimveehouderij anderzijds. Daarnaast bevat dit hoofdstuk ook een korte beschrijving van de technieken die als BBT weerhouden zijn. Betreffende emissies naar de lucht, richten de BBT-conclusies zich enkel op de meest relevante parameters, in het bijzonder NH3, stof en geur. De BBT-conclusies betreffende stalsystemen, omvatten voor deze parameters ook BAT-AELs (BAT associated emission levels). BAT-AEPLs (BAT associated environmental performance levels) zijn afgeleid voor de parameters Ntot en Ptot in de BBT-conclusies betreffende nutritioneel management.