28/10/2022

Bodemsaneringsproject voor de omgeving van de 3Mterreinen goedgekeurd

bodemsanering.jpg
Terug naar artikeloverzicht

27 oktober 2022- De OVAM heeft vandaag het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject van 3M voor de omgeving van de fabriek goedgekeurd (de rood gekleurde zone 1A op de kaart), mits enkele voorwaarden.
De goedkeuring kwam er na een openbaar onderzoek en een consultatieronde bij diverse Vlaamse administraties. De beslissing zal in de loop van de volgende dagen aan de betrokken eigenaars en gebruikers per brief gecommuniceerd worden en uitgehangen worden door de gemeente Zwijndrecht. Deze beslissing impliceert dat 3M van start kan gaan met de voorgestelde  leeflaagsanering in de betrokken zone. Ondertussen verwacht de OVAM van 3M dat het bodemsaneringsproject voor zone 1B (oranje) en zone 2 (geel) uiterlijk 31 december 2022 wordt ingediend.

OVAM_bodemsanering_3M

Op 29 juli van dit jaar diende 3M een eerste gefaseerd bodemsaneringsproject in voor de aanpak van het humaan risico voor PFAS in het vaste gedeelte van de bodem in het gebied tussen de E34 in het noorden, de Polderstraat in het oosten en het zuiden en de Molenstraat in het westen. De huizen en bijhorende tuinen van de Molenstraat aan beide zijden van de weg liggen in dit gebied samen met een aantal huizen in de Neerstraat.  

Nadat de OVAM het saneringsproject volledig en ontvankelijk verklaarde op 12 augustus ging het openbaar onderzoek en de adviesronde van start. Ingediende adviezen en bezwaren werden samen met het ingediende saneringsproject onderzocht.  

Vandaag verklaarde de OVAM het gefaseerd bodemsaneringsproject conform aan de bepalingen van het Bodemdecreet en legt daarbij aan 3M een aantal voorwaarden op. Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op een aanpak op maat bij de sanering van de tuinen, een beperking van de hinder tijdens de werken, de verdere uitwerking van het stofactieplan en de nodige nazorg na de sanering. 

Deze beslissing betekent dat 3M van start kan gaan met de voorgestelde leeflaagsanering uit het bodemsaneringsproject. In concretu betekent dit dat in alle onverharde zones de bovenste 70 cm wordt ontgraven en vervangen door propere grond. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een stortplaats. De OVAM vraagt aan 3M zo snel mogelijk met de acties van start te gaan. De uiterste startdatum opgelegd in het conformiteitsattest is 1 mei 2023. 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Parallel aan de gesprekken die we voeren met alle milieu- en burgerbewegingen, zet OVAM het werk op het terrein gewoon verder. Dit is wederom een nieuwe stap dichterbij de effectieve en kwaliteitsvolle sanering waar de mensen in Zwijndrecht recht op hebben. We rekenen er op dat 3M de nodige inspanningen doet om de inwoners een volledig herstel te geven van de geleden schade en dat op geen enkel moment sprake zal zijn van getalm. Enkel door de handschoen effectief op te nemen bewijst ze dat ze haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij opneemt” 

De beslissing van de OVAM zal per brief aan alle eigenaars en gebruikers van de betrokken percelen bezorgd worden en uitgehangen worden door de gemeente Zwijndrecht. Eventuele beroepen tegen de beslissing van de OVAM kunnen ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de brief.  

De beslissing van de OVAM zal ook toegelicht worden op een infomoment in de gemeente Zwijndrecht (datum nog te bepalen) en kan ook geraadpleegd worden op de website Bodemsaneringsproject 3M - Zone 1A (vlaanderen.be)

Samen met de start van de werken, dient 3M ook verder te werken aan de bodemsaneringsprojecten voor zone 1B en zone 2. Deze moeten uiterlijk 31/12/2022 ingediend worden bij de OVAM. 

 

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, OVAM