29/09/2017

Biogassector behaalt doelstelling 2020

Terug naar artikeloverzicht

Op jaarlijkse basis brengt Biogas-E via een voortgangsrapport een overzicht van de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Het voortgangsrapport 2017, die de biogassector in 2016 becijfert, werd begin september gepubliceerd. Eén van de belangrijkste bevinden is dat de groene stroomproductie uit biogas voor het eerst stijgt boven de subdoelstelling voor groene stroom uit biogas tegen 2020 en dit terwijl het aantal grootschalige installaties gelijk bleef. Het aantal kleinschalige biogasinstallaties daalde in 2016 van 76 naar 61 installaties.

De biogassectorsector in cijfers

De subdoelstelling voor groene stroom uit biogas werd vastgelegd op 760 GWh tegen 2020. De totale groene stroomproductie uit biogas bedroeg in 2016 789[1] GWh (VEA, 2017). Dit is een toename van 31,2 GWh ten opzichte van 2015 of een procentuele stijging van 4,1 %. De groene stroomproductie uit biogas stijgt hiermee voor het eerst boven de doelstelling van 760 GWh tegen 2020; een positief signaal. De productiecijfers blijven dus stijgen, maar minder sterk dan de afgelopen jaren. Ter vergelijking steeg de productie in 2014 nog met 14 % en in 2015 met 8 %. Dit wijst op een matuur geworden sector die steeds efficiënter werkt en waarbij de bestaande installaties de maximaal haalbare productie stilaan bereiken.

Er zijn enkele bedenkingen te maken bij het verdere verloop van de productie in de komende jaren. Veel installaties werden opgestart in 2007 – 2008 en bereiken in 2017 – 2018 het einde van 10 jaar gegarandeerde steun via groenestroomcertificaten. Over de al dan niet toekenning van verlengde steun heerst nog steeds onzekerheid binnen de sector. Er wordt verwacht dat in 2017 – 2018 cruciale beslissingen over de sector zullen genomen worden waarvan de impact nog niet kan worden ingeschat.

De productie van groene stroom uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) en industriële anaerobe afvalwaterzuivering (AWZI) blijft stijgen, net als de voorbije twee jaar. Voor RWZI’s steeg de productie van 12,2 GWh tot 14,1 GWh en voor AWZI’s van 34,7 GWh tot 41,9 GWh. De productie uit stortplaatsen daalt lichtjes, wat een verderzetting is van de trend van de laatste jaren. De grootste stijging (23,0 GWh) bevindt zich nog steeds in de groep van de grote agro-industriële vergisters. Het aantal agro-industriële vergisters blijft gelijk ten opzichte van 2015, maar enkele installaties kenden een uitbreiding van hun capaciteit. De totale vergunde verwerkingscapaciteit van de grote agro-industriële installaties bedroeg eind 2016, 2 891 000 ton/jaar, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 113,07 MWe.

Naast groene stroom produceert de biogassector ook groene warmte via de verbranding van het biogas in een WKK motor. De totale groene warmteproductie uit biogas bedroeg in 2016, 1019 GWh (VEA, 2017). Dit is maar liefst 11,1 % van de doelstelling voor de totale groene warmteproductie in Vlaanderen tegen 2020.

Het volledige voortgangsrapport wordt gratis ter beschikking gesteld voor de leden van Biogas-E. Niet-leden kunnen het rapport hier bestellen.

[1] Voorlopige cijfers

 

Bron: Biogas-E vzw