Bio-landbouwers, conventionele landbouwers en consumenten kunnen kiezen om al dan niet ggo's te gebruiken

Gepubliceerd op 02/04/2007

Europa heeft reeds in 2001 beslist om zowel de invoer als de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen en producten toe te laten. Daarom was het noodzakelijk om een regeling uit te werken waardoor bio-landbouwers en conventionele landbouwers de vrijheid behouden om de landbouwpraktijk van hun keuze uit te oefenen.
De minister-president is immers van mening dat geen enkele van de drie mogelijke vormen van landbouw in Vlaanderen kan worden uitgesloten. Deze drie landbouwpraktijken zijn de bio-landbouw, de gangbare landbouw en de landbouw welke gebruik maakt van genetisch gewijzigde gewassen.

Naast de teeltkeuze voor de producent moet ook de consument de keuzevrijheid kunnen behouden om al dan niet genetisch gewijzigde producten te kopen.

Het voorontwerp van decreet - dat vandaag door de Vlaamse Regering principieel werd goedgekeurd - heeft een aantal zogenaamde co-existentieregels uitgewerkt om deze keuzevrijheid - van producent n consument - te verzekeren en om eventuele economische schade te vermijden.

Het decreet voorziet daartoe in een aantal procedures.
Zo wordt de ggo-teler verplicht zijn naaste buren-landbouwers van zijn intentie op de hoogte te brengen, waarna deze laatste de mogelijkheid hebben om hiertegen een bezwaar in te dienen. Om tegemoet te komen aan eventuele economische schade wordt in een vrijwillige opkoopregeling of een schadeloosstelling met sectorbijdragen voorzien.

Dankzij dergelijke duidelijke afspraken kan de landbouwsector, indien gewenst, vooruit lopen en een innovatieve weg inslaan zonder daartoe de bio- en de gangbare landbouw in zijn eigenheid aan te tasten.
 
Bovendien blijft daarmee de gegarandeerde keuzevrijheid voor de consument in het al dan niet consumeren van ggo-producten overeind.

Bron: Vlaamse Regering - minister-preseident Yves Leterme