Bijna alle Europeanen zeggen milieubescherming belangrijk te vinden

Gepubliceerd op 08/09/2014

Drie jaar na de laatste Eurobarometer-enquête over dit onderwerp is duidelijk dat ondanks de economische crisis de bezorgdheid van de Europeanen over het milieu niet is afgenomen. De 28 000 ondervraagde burgers blijken vrijwel unaniem (95 %) de bescherming van het milieu voor hen persoonlijk belangrijk te vinden en velen denken dat er meer kan worden gedaan.

Commissaris voor milieu Janez Potočnik zei het volgende: "Het is bemoedigend dat er zo'n solide en breed draagvlak voor de bescherming van het milieu bestaat, zelfs in moeilijke tijden. Mensen maken zich vooral zorgen over lucht- en waterverontreiniging, chemische stoffen en afval, en hebben het gevoel dat we met z'n allen meer moeten doen om het milieu te beschermen.

Wat opvalt:

Milieubescherming is economisch zinvol

De grote meerderheid van de respondenten is het erover eens dat het rationale gebruik van natuurlijke hulpbronnen (79 %) en de bescherming van het milieu (74 %) de economische groei kunnen aanzwengelen. Terwijl 80 % van de EU-burgers van mening is dat de economie van invloed is op hun levenskwaliteit, vindt 75 % dat dat ook kan worden gezegd van de toestand van het milieu en gelooft 77 % dat de milieuproblemen een rechtstreekse uitwerking op hun leven van alledag hebben. Zij maken zich het meest zorgen over de vervuiling — in de eerste plaats van lucht (56 %) en water (50 %) —, de groeiende afvalberg en de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen.

Een toenemend aantal burgers (59 %) is van mening dat bij het meten van de vooruitgang in hun land sociale en milieufactoren even zwaar zouden moeten wegen als economische criteria. Wat de overheidsuitgaven en -investeringen betreft, stelt 59 % zich op het standpunt dat aandacht voor het milieu de voorkeur zou moeten krijgen boven het kostenaspect.

Toenemende milieuverantwoordelijkheid

Nog meer burgers dan in 2011 (75 %) zeggen bereid te zijn milieuvriendelijke producten te kopen, zelfs als zij daarvoor iets meer moeten betalen. Een overgrote meerderheid (93 %) is van mening dat de grote vervuilers zouden moeten opdraaien voor de milieuschade die zij veroorzaken. De invoering van hogere geldboetes voor overtreders wordt beschouwd als de meest doeltreffende manier om milieuproblemen aan te pakken.

85 % van de Europeanen denkt dat er voor hen een rol is weggelegd bij de bescherming van het milieu. Bij de meesten van hen staan handelen en gedrag steeds meer in het teken van het milieu. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar het scheiden van afval met het oog op recycling (72 %) en het terugdringen van het energie- (52 %) en waterverbruik (37 %). Terwijl meer burgers het gevoel hebben goed geïnformeerd te zijn over het milieu in het algemeen, meent 39 % over te weinig informatie te beschikken over de gezondheidseffecten van chemische stoffen in producten voor dagelijks gebruik.

Een ruime meerderheid heeft het gevoel dat er meer kan worden gedaan om het milieu te beschermen. Volgens 77 % doen de grote bedrijven en de industrie niet genoeg, en volgens 70 % geldt dat ook voor de nationale regering. 65 % gelooft dat de burgers zelf meer zouden kunnen doen. Voor burgers die het milieu willen beschermen, zijn het belangrijkst: het sorteren van afval voor recycling (54 %), het besparen van energie thuis (39 %) en het gebruik van het openbaar vervoer (39 %).

Steun voor EU-maatregelen

77 % van de EU-burgers is het ermee eens dat Europese milieuwetgeving noodzakelijk is om het milieu in hun land te beschermen en zes op de tien denken dat besluiten op milieugebied binnen de EU gezamenlijk zouden moeten worden genomen. 79 % is bovendien van mening dat de EU zou moet kunnen controleren of de milieuwetgeving in hun land correct wordt toegepast. 84 % wil dat de EU meer geld uittrekt voor de ondersteuning van milieuvriendelijke activiteiten. Daarnaast zou een meerderheid van de burgers (56 %) graag zien dat de EU nog meer doet om het milieu te beschermen.

Achtergrond

De resultaten van de jongste Eurobarometer-enquête over het milieu worden drie jaar na het vorige verslag over dit onderwerp gepubliceerd. De enquête is tussen 26 april en 11 mei 2014 gehouden in de 28 lidstaten van de Europese Unie, met het doel om na te gaan welk beeld de EU-burgers van het milieu hebben, welke houding zij tegenover het milieu innemen en hoe zij met het milieu omgaan. 27 998 respondenten uit verschillende sociale en bevolkingsgroepen werden namens het directoraat-generaal Milieu persoonlijk en in hun moedertaal geïnterviewd.

Verdere informatie:

De Eurobarometer-enquête is te vinden op het volgende adres: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Bron : © Europese Unie, 1995-2014