19/07/2023

Beslissingen van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023

Wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

PFAS-actieplan

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt het PFAS-actieplan goed. Het plan bevat 52 acties, waaraan verschillende partners in Vlaanderen samenwerken om deze succesvol uit te voeren. Het plan bouwt voort op het werk van de opdrachthouder, met acties die zich richten op onder meer het voorkomen en beperken van emissies en verliezen naar het milieu; het inventariseren en minimaliseren van de verspreiding van de verontreiniging en de blootstelling van de bevolking; het saneren van verontreinigde locaties en de behandeling of verwijdering van afvalstoffen; de opvolging en aanpak van de verbetering van de volksgezondheid; en kennisontwikkeling en -deling. De Vlaamse ministers bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en voor Omgeving zullen het actieplan indienen bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Advies Vlaamse Raad WVG Bijlage
PFAS  Actieplan Advies Minaraad  

Verzamelbesluit regiovorming: wijziging Energie- en Onroerenderfgoedbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wil met regiovorming inzetten op een proces waarbij er meer coherentie wordt gebracht in alle intermediaire structuren waarin gemeenten samenwerken. In dit kader wijzigt ze principieel het Energiebesluit en het Onroerenderfgoedbesluit. Het wijzigingsbesluit maakt de principes van regioconform samenwerken van toepassing op de energiehuizen en de intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SAR CJSM, van de VVSG en van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

Omlopen voor motorvoertuigen en vaartuigen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar VLAREM-besluit met algemene en sectorale bepalingen over milieuhygiëne en het project-MER-besluit om een algemene MER-plicht in te voeren voor permanente omlopen voor motorvoertuigen en motorvaartuigen. Het arrest van de Raad van State van 8 februari 2021 vernietigde immers het ministerieel besluit dat onder bepaalde voorwaarden een milieuvergunning verleende voor het verder exploiteren en veranderen van een omloop voor motorvoertuigen. Om de huidige rechtsonzekerheid weg te nemen en schade aan het milieu door illegale omlopen en wildcrossen te voorkomen, is een duidelijk rechtskader nodig in functie van het verlenen van vergunningen voor omlopen voor motorvoertuigen. Omdat de problematiek te complex blijkt, wordt ervoor gekozen om geen globale oplossing meer uit te werken, maar voor ieder individueel project specifieke geluidsoplossingen te bedenken. Daarbij ligt de klemtoon op het in beeld brengen van de specifieke milieu-impact op lokaal niveau en het zoeken naar gepaste concrete milderende maatregelen. Op die manier wordt ook tegemoet gekomen aan de bezorgdheden van buurtbewoners en de leefbaarheid van de omgeving. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de Minaraad en van de SARC. Er komt ook een publieke consultatie hierover.

Nota aan de Vlaamse Regering Verslag aan de Vlaamse Regering BVR

Eén overkoepelende Vlaamse Nutsregulator: wijziging energiedecreet kerntaken VREG

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de operationalisering van één overkoepelende Vlaamse Nutsregulator voor netgebonden infrastructuur (elektriciteit, aardgas, warmte, riolering en drinkwater) wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Energiedecreet voor wat de kerntaken van de VREG betreft. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de VREG, van de SERV en van de Minaraad. De Vlaamse Regering hecht in dit kader ook haar goedkeuring aan de compensatie van 5 aanwervingen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De compensatie geeft uitvoering aan de eerder gemaakte afspraak in verband met de opvolging van de personeels- en budgettaire besparing 2020-2024 in de Vlaamse overheid.

Nota aan de Vlaamse Regering Toelichting Ontwerpdecreet

Blue Dealdecreet: wijziging artikels decreet Integraal Waterbeleid

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de Minaraad, de SALV en de SERV, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan de wijziging van enkele artikels in het decreet Integraal Waterbeleid. De waterbeleidsnota, een beleidsdocument dat wordt opgemaakt in uitvoering van het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid, verwoordt de algemene visie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid. Met dit voorontwerp van Blue Deal (wijzigings-)decreet krijgt de waterbeleidsnota een nieuwe invulling als 'legislatuurnota' voor water, waarbij minstens doelstellingen voor de verbetering van de waterkwaliteit, de vermindering van de overstromingsrisico’s en de vermindering van de risico’s op waterschaarste door droogte opgenomen worden, inclusief de structurele financiering die daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Om beter aan te sluiten bij de inhoud van de waterbeleidsnota wordt ook de naam aangepast naar ‘Blue Deal’. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Memorie van toelichting Ontwerpdecreet Advies Minaraad, SALV en SERV

Voorlopige vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Defensie’ in Zaventem

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Defensie’ in Zaventem. Het planningsproces ‘Defensie’ voorziet in de herbestemming van een militaire bestemming van meer dan 90 ha in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De herbestemming dringt zich op omwille van de verhuis van de NAVO naar de overkant van de Léopold III-laan en omwille van de plannen om een nieuw Defensie-hoofdkwartier te bouwen. In het GRUP Defensie wordt een herbestemming voorzien naar een ‘Gemengd bedrijventerrein’, ‘Bosgebied’ en ‘Parkgebied’. Het planproces verloopt in nauw overleg met Zaventem en het Brussels Hoofdstedelijk gewest, met een sterk participatief traject met de verschillende stakeholders. Dit GRUP en de bijhorende milieueffectenbeoordeling worden nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage I. Verordenend grafisch plan Bijlage IIIa. Toelichtingsnota - tekst
Bijlage IV. Register met percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie Bijlage VI. Ontwerpend onderzoek BVR
Bijlage II. Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIb. Toelichtingsnota kaarten Bijlage V. Ontwerp Plan-MER

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied 'Meerstelstraat’ in Aarschot

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Meerstelstraat’ in Aarschot als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Meerstelstraat’ is onbebouwd en bestaat uit bos (Eikenbos en alluviaal bos). Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Wolfsdonk' in Aarschot

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Wolfsdonk' in Aarschot als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Wolfsdonk’ is onbebouwd en bestaat uit vijvers, bos en grasland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of kleine en middelgrote ondernemingen. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Spinnewiel’ in Affligem

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Spinnewiel’ in Affligem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Spinnewiel’ is onbebouwd en bestaat uit bos en weiland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied en woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Rashoeve’ in Heist-Op-Den-Berg

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Rashoeve’ in Heist-Op-Den-Berg als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Rashoeve’ is onbebouwd en bestaat uit bos en weiland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Putte Beemden (Schriek)’ in Heist-Op-Den-Berg

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Putte Beemden (Schriek)’ in Heist-Op-Den-Berg als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Putte Beemden (Schriek)’ is onbebouwd en bestaat uit bos en weiland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied, woongebied en gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Langdonken’ in Herselt

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Langdonken’ in Herselt als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Langdonken’ is vrijwel volledig onbebouwd en bestaat uit weiland met schuilhok en een klein gedeelte bos. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor verblijfsrecreatie. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Varenwinkel’ in Herselt

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘‘Varenwinkel’ in Herselt als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Varenwinkel’ bestaat uit recreatiegebied waarvan heel wat percelen in meer of mindere mate ontwikkeld zijn met weekendverblijven en visvijvers. Op verschillende percelen is bebossing aanwezig. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor verblijfsrecreatie en gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Grote Waterstraat - Waterkrekel’ in Hulshout

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Grote Waterstraat - Waterkrekel’ in Hulshout als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Grote Waterstraat - Waterkrekel’ is onbebouwd en bestaat uit akkerland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Langendonk’ in Kampenhout

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Langendonk’ in Kampenhout als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Langendonk’ is voornamelijk weiland met bebossing langs de Weesbeek. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘De Roost’ in Laakdal

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘De Roost’ in Laakdal als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘De Roost’ is grotendeels onbebouwd en ingevuld met bos en weiland. In het zuiden bevindt zich een Aquafin-pompstation. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor verblijfsrecreatie. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied 'Dormaalbeek Walsbets’ in Landen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Dormaalbeek Walsbets’ in Landen als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied 'Dormaalbeek Walsbets’ is grotendeels onbebouwd, met uitzondering van enkele schuilhokken en hobbystallen, en bestaat hoofdzakelijk uit weiland, akkerland en tuinen bij de woningen langsheen de omliggende straten. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met landelijk karakter. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied 'WUG Sint-Gertrudis langs de Zeyb’ in Landen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'WUG Sint-Gertrudis langs de Zeyb’ in Landen als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied 'WUG Sint-Gertrudis langs de Zeyb’ is grotendeels onbebouwd, met uitzondering van enkele hobbystallen, garages en tuinbergingen verspreid over het gebied, en bestaat hoofdzakelijk uit weiland en akkerland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied, woonuitbreidingsgebied en zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Merchtem Kom’ in Merchtem

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Merchtem Kom’ in Merchtem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Merchtem Kom’ is grotendeels onbebouwd, met uitzondering van kleinschalige hobbystallen en tuinbergingen. Het ruimtegebruik wordt gekenmerkt door tuinen, weilanden en fruitboomgaard. Ter hoogte van de doodlopende straat Molenblock bevindt zich een kleine, verkrotte woning. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Merchtem Schoolomgeving’ in Merchtem

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Merchtem Schoolomgeving ’ in Merchtem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Merchtem Schoolomgeving’ is onbebouwd. Het ruimtegebruik wordt gekenmerkt door restpercelen langs de Grote Molenbeek, die zijn ingericht als speeltuin, tuinen en weiland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Neerhoeve’ in Putte

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Neerhoeve’ in Putte als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Neerhoeve’ wordt voornamelijk ingenomen door bos. Enkele percelen kennen een gebruik als weiland, met de aanwezigheid van schuilhokken. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor verblijfsrecreatie. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Weines Putte’ in Putte

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Weines Putte’ in Putte als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Weines Putte’ is onbebouwd, bestaat voor het grootste deel uit bos en voor een kleiner gedeelte uit weiland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor verblijfsrecreatie. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Hof ter Bollen’ in Puurs-Sint-Amands

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Hof ter Bollen’ in Puurs-Sint-Amands als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Hof ter Bollen’ heeft een oppervlakte van 5,2 ha, is gelegen in de vallei van de Kleine Molenbeek (2e cat) en bestaat uit een parkgebied met kasteelgebouw, bijgebouwen en een vijver. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met landelijk karakter. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Kanadabos’ in Puurs-Sint-Amands

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Kanadabos’ in Puurs-Sint-Amands als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Kanadabos’ is een gebied met een oppervlakte van 9 ha en bestaat uit weilanden, bossen en vijvers op de linkeroever van de Grote Molenbeek. Er liggen ook een voormalig campingterrein en enkele tuinzones in het gebied. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor verblijfsrecreatie. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Winkelveld’ in Puurs-Sint-Amands

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Winkelveld’ in Puurs-Sint-Amands als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Winkelveld’ is onbebouwd en bestaat uit tuinen, bossen en grasland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied 'Zenne Afleiding’ in Zemst

 Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Zenne Afleiding’ in Zemst als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied 'Zenne Afleiding’ is onbebouwd en bestaat uit bos en weiland. Het gebied wordt momenteel door de Chiro gebruikt als speelbos. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor dagrecreatie. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Hof ter Bollen - bis’ in Puurs-Sint-Amands

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Hof ter Bollen - bis’ in Puurs-Sint-Amands als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied ‘Hof ter Bollen - bis’ bestaat uit enkele restpercelen langs de Kleine Molenbeek die deels als tuin of parking in gebruik zijn of als ruigte ontwikkeld zijn. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met landelijk karakter. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Bijlage II: toelichtingsfiche

Economische Groep Fluvius FV: subsidie energie-efficiënt stadsverwarmingsproject Antwerpen Kiel

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 2,33 miljoen euro aan Economische Groep Fluvius FV ter ondersteuning van het project Antwerpen Kiel. Het project bevat een distributienetwerk naar 10 residentiële gebouwen, 3 schoolgebouwen, een sporthal en een IT-dienst van de stad Antwerpen. Het distributienet is een uitbreiding van de transportleiding ‘backbone Zuid’. Daarnaast bevat het ook de aansluiting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin op het warmtenet als warmtebron.


HITA nv: subsidie project Aardwarmtecentrale GEO@Turnhout_NW

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 4,26 miljoen euro aan HITA nv ter ondersteuning van het project Aardwarmtecentrale GEO@Turnhout_NW. Het gaat om een nuttige-groenewarmte-installatie voor de productie van nuttige groene warmte uit aardwarmte uit de diepe ondergrond, met name een bovengrondse diepe-geothermie-centrale aan het AZ Turnhout St. Jozef in de gemeente Turnhout, met een totaal bruto thermisch vermogen van 10.000 kW. De installatie wordt gebruikt als warmtebron voor energie-efficiënte stadsverwarming in Turnhout.


Startnota GRUP Verbindingsweg N70 – E34

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de startnota en de bijbehorende procesnota goed voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Verbindingsweg N70-E34’. De verbinding moet het vrachtverkeer van en naar de Waaslandhaven en het toenemende woon-werkverkeer uit de dorpskernen van Beveren, Melsele, Kieldrecht, Verrebroek, Vrasene en Nieuwkerken-Waas houden, en zo de verkeersleefbaarheid in Beveren en Sint-Niklaas mee helpen aanpakken. Om het tracé voor de nieuwe verbindingsweg vast te leggen, is het planningsproces voor de opmaak van een GRUP opgestart. Het voorgenomen plan, dat nog drie tracé-alternatieven omvat, is gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, zal over deze startnota de nodige adviezen inwinnen en de bevolking van de betrokken gemeenten hierover raadplegen en informeren.

Nota aan de Vlaamse Regering Procesnota 1 Startnota GRUP

Opstart geïntegreerd planningsproces AGNAS GRUP ‘Leievallei van Wielsbeke tot Deinze’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de startnota en de bijbehorende procesnota goed voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Leievallei van Wielsbeke tot Deinze’. Het plan ligt op het grondgebied van de gemeenten Deinze, Dentergem, Waregem, Wielsbeke en Zulte in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, met een oppervlakte van ongeveer 1900 ha. Het plan wil enerzijds zorgen voor de bestemming van bijkomende natuurgebieden in de vallei van de Leie, waarbinnen conform de opties van het project Rivierherstel Leie watergebonden terrestrische natuur gerealiseerd kan worden, en anderzijds de gebieden die behouden blijven voor landbouw afbakenen en differentiëren. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, zal over deze startnota de nodige adviezen inwinnen en de betrokken gemeenten hierover informeren en raadplegen.

Nota aan de Vlaamse Regering Procesnota1(fasestartnota) Startnota GRUP

Invoeren modulaire omgevingsvergunningsprocedure en omgevingsbesluit: wijzigingsdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na een evaluatie van het decreet over de omgevingsvergunning, beslist de Vlaamse Regering om de vergunningsprocedure modulair te maken, zodat afhankelijk van de inhoud en aard van de aanvraag, de nodige modules kunnen ingezet worden. Dit moet toelaten om na het indienen van een vergunningsaanvraag oplossingsgericht te werken en onnodige weigeringen te vermijden. Daarnaast lanceert de Vlaamse Regering ook hetomgevingsbesluit’ als instrument om ruimtelijke impulsprojecten, zonevreemde werken van algemeen belang en zonevreemde werken rond bedrijvigheid versneld te realiseren. Een omgevingsbesluit is daarbij een beslissing over een omgevingsvergunning in combinatie met een ruimtelijk uitvoeringsplan die voorziet in planologische bestemming van het projectgebied naar de geëigende bestemming. Ze keurt hiervoor principieel het voorontwerp van wijzigingsdecreet goed. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SARO, de Minaraad, de VTC en de GBA.

Nota aan de Vlaamse Regering Memorie van toelichting Voorontwerp decreet

Kader voor kwaliteit, levering en (her)gebruik teruggewonnen water

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na het advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed met de reglementering over de kwaliteit en de productie, de levering en het gebruik van teruggewonnen water. Het besluit zorgt voor een procedureel kader voor de levering en het gebruik van teruggewonnen water dat, al dan niet via extra zuivering, geproduceerd wordt vanuit het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie of vanuit bedrijfsafvalwater. Met het oog op de bescherming van mens en milieu worden regels vastgelegd voor het gebruik in irrigatie- en beregeningstoepassingen, zowel in land- en tuinbouw als daarbuiten. Het besluit regelt eveneens het ander gebruik van teruggewonnen water in het kader van een openbare dienst waarbij het teruggewonnen water in contact komt met de bodem, of waarbij gebruikers, omwonenden of passanten in de onmiddellijke omgeving van de locatie van het gebruik blootgesteld kunnen worden aan het teruggewonnen water. Het legt ook de minimale eisen vast voor de kwaliteit en monitoring van het teruggewonnen water en het beheersen van de risico's ervan. Het besluit maakt hiermee de Europese verordening rond de minimumeisen voor hergebruik van water toepasbaar in Vlaanderen.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage
BVR Advies Raad van State

Traject Weerbaar Water+Land+Schap

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering neemt kennis van de opstart en ontwikkeling van het project Weerbaar Water+Land+Schap en duidt de doelstellingen, de gebieden en het te doorlopen proces van het traject Weerbaar Water+Land+Schap. Het project zet de aanbevelingen vanuit het expertenadvies Weerbaar Waterland om in de praktijk en schaalt zo de principes van Water+Land+Schap op. Dit draagt bij aan de noodzakelijke transitie tot robuuste meanderende ecoystemen die water maximaal vasthouden alvorens het af te voeren, een duurzame voedselproductie en een aantrekkelijk en biodivers landschap. Voor dit traject is 5 miljoen euro voorzien binnen het Vlaams Klimaatadaptatieplan.


Voorontwerp van decreet wijziging diverse bepalingen Bodemdecreet: invulling geven aan aanbevelingen parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt verschillende bepalingen in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006. Daarmee wil ze een eerste invulling geven aan een aantal aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS, en bijdragen tot het op korte termijn realiseren van de operationele doelstellingen rond bodemsanering en bodemzorg (quick wins) in afwachting van een diepgaande herevaluatie van het bodembeleid en het Bodemdecreet in 2023-2024. De wijzigingen omvatten: het optimaliseren van de audit voor erkende bodemsaneringsdeskundigen; het optimaliseren van de aanpak van verontreinigde waterbodems en gronden die verontreinigd zijn door de verspreiding van waterbodemverontreiniging; en de aanscherping van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ in het Bodemdecreet door uitbreiding van het toepassingsgebied. Daarnaast is er nog een optimalisering van de decretale procedure rond ambtshalve uitvoering van bodemonderzoek en bodemsanering en een aantal juridisch-technische aanpassingen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Minaraad en van de SERV.

Nota aan de Vlaamse Regering Memorie van toelichting Voorontwerp decreet

Vaststelling algemene erkennings-, uitvoerings- en subsidiëringsvoorwaarden LEADER-gebieden plattelandsontwikkeling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op Europees niveau ontstond LEADER begin jaren ‘90 als een innovatieve methode om aan plattelandsbeleid te doen. LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf aan zet zijn om de lokale noden, relevante ontwikkeldoelstellingen en gewenste acties te formuleren. Via een bottom-up aanpak worden er, in daartoe afgebakende plattelandsgebieden, gebiedsgerichte visies op lange termijn, de zogenaamde Lokale Ontwikkelingsstrategieën (LOS), opgesteld en uitgevoerd. Plaatselijke publiek-private samenwerkingsverbanden, de zogenaamde Lokale Actiegroepen (LAG), creëren en realiseren deze lokale ontwikkelingsstrategieën. De Vlaamse Regering keurt nu, na adviezen van de VTC, de GBA, de VVP en de Raad van State, definitief een besluit goed dat de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor LEADER-gebieden, hun lokale actiegroep (LAG) en de opmaak en uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategieën (LOS) vaststelt. De financiering van de LEADER-interventies gebeurt gezamenlijk door Europa, Vlaanderen en de vijf Vlaamse provincies. In het Vlaams GLB strategisch plan is er voor deze interventies in de periode 2023 – 2027 een totaalbudget van 50,58 miljoen euro voorzien waarvan 25,27 miljoen euro gecofinancierd wordt vanuit de Europese Unie.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage 3 Standaardadvies Gegevensautoriteit
Advies Raad van State BVR Vereniging Vlaamser Provincies
Advies wetgeving VTC    

Lage-emissiezones (LEZ): wijzigingsbesluit oldtimers en sociale correcties

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de MORA, van de SAR WVG, van de SERV en van de Minaraad wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar besluit over lage-emissiezones (LEZ). De wijziging zorgt voor een aparte, uniforme regeling voor oldtimers en komt zo tegemoet aan een arrest van de Raad van State, waarin geoordeeld werd dat er geen basis is om voertuigen ouder of jonger dan 40 jaar anders te behandelen. Daarnaast zijn er een aantal technische en sociale correcties, waarbij de afwijkingsbepalingen op de toegangscriteria worden verruimd naar mantelzorgers voor mensen met een handicap en voor mensen met een handicap die daardoor een automatische schakeling moeten gebruiken. Het wordt ook mogelijk voor mensen die niet binnen de LEZ wonen om een sociaal tarief toe te passen. Het ingaan van de volgende fase wordt met 1 jaar uitgesteld. Het voorstel voert ten slotte ook een kalender in voor de toegangscriteria tot de LEZ voor de periode na 2028. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Advies Vlaamse Raad WVG Advies Minaraad
BVR Advies MORA Advies SERV

Opstart geïntegreerd planningsproces GRUP ‘Opheffen reservatiestroken Schipdonkkanaal’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Nu de Vlaamse Regering met de Nederlandse en de Belgische Regering een intentieverklaring heeft afgesloten over de uitbouw van de estuaire vaart, kan de reservatiestrook van het Schipdonkkanaal definitief geschrapt worden. Door middel van een geïntegreerd planningsproces en de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) kunnen de reservatiestroken over de volledige lengte van het kanaal in Oost- en West-Vlaanderen opgeheven worden en de juridische onzekerheid van de reservatiestroken worden weggewerkt. In Oost-Vlaanderen is het kanaal gelegen op het grondgebied van de gemeenten Eeklo, Maldegem, Deinze, Sint-Laureins en Lievegem. In West-Vlaanderen is het kanaal gelegen op het grondgebied van de gemeenten Damme, Brugge en Knokke-Heist. Het planteam heeft in samenspraak met de gemeenten en provincies gewerkt aan het formuleren van de plandoelstellingen en de opmaak van een startnota. Ook de aanduiding van een erfgoedlandschap en belangrijke erfgoedelementen rond het kanaal vormt een plandoelstelling van het GRUP. Tegelijk wordt gestreefd naar het behoud en de duurzame ontwikkeling van het gewenste toeristisch-recreatief netwerk en functioneel fietsnetwerk en de actuele ecologische en landschappelijke waarden rond het Schipdonkkanaal, met aandacht voor een veranderend klimaat. De Vlaamse Regering hecht nu haar principiële goedkeuring aan de startnota van het GRUP. De bevoegde minister zal hierover de vereiste adviezen inwinnen en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en raadplegen.

Nota aan de Vlaamse Regering Procesnota 1 (fase startnota) Startnota

Instemmingdsdecreet samenwerkingsakkoord uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en zwerfvuil

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SERV, van de VVSG en van de Minaraad hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het kader voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil. Ze keurt ook de geschetste impact goed op het personeel van de Vlaamse overheid. Het samenwerkingsakkoord creëert enerzijds een interregionaal kader voor het beleid rond de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen. Dit komt ten dele in de plaats van bestaande Vlaamse reglementering omdat een interregionale aanpak juridisch robuuster is om verplichtingen op te leggen aan producenten die op nationaal niveau hun producten op de markt brengen. Hierbij worden ook 3 nieuwe producten aangewezen waarop de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid de komende jaren van toepassing wordt: textiel, meubels en luiers. Anderzijds voorziet het samenwerkingsakkoord ook in een regeling rond de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil, vanuit het principe dat de producenten van producten die een significante impact hebben op de zwerfvuilkosten, deze kosten moeten dragen. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. In dit kader hecht de Vlaamse Regering ook haar goedkeuring aan de geschetste impact op het personeel van de Vlaamse overheid en specifiek aan de verankering van 45 VTE (waarvan 15 VTE reeds geneutraliseerd in het personeelsplan van de OVAM) en 16 additionele VTE bij de OVAM en onrechtstreeks bij het Beleidsdomein Omgeving.

Nota aan de Vlaamse Regering Advies VVSG Advies Minaraad
BVR Bijlage Advies SERV
Memorie van toelichting Bijlage Verwerking advies SERV, VVSG en Minaraad
Bijlage: Advies Interregionaal Samenwerkingsakkoord Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil SAMENWERKINGSAKKOORDBETREFFENDE HET KADER VOOR DE UITGEBREIDE PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID VOORBEPAALDE AFVALSTROMEN EN VOORZWERFVUIL Artikelsgewijze bespreking
Bijlage    

Herverdeling provisie Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot de herverdeling van middelen voor een bedrag van in totaal 57,79 miljoen euro vastleggingskrediet en 39,73 miljoen euro vereffeningskrediet uit de PAS-provisie naar entiteiten binnen het beleidsdomein Omgeving, voor vastlegging en vereffening in 2023 voor het financieren van uitgaven gerelateerd aan de stikstofsaneringsmaatregelen als onderdeel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): financiering van de stopzettingsregeling varkens, de uitvoering van de stikstofsanering, de opmaak van het ontwikkelplan Turnhouts Vennengebied, de ondersteuning van de werking van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veehouderij (WeComV) en bijkomende monitoring.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

Samenwerkingsakkoord lastenverdeling Belgische klimaat- en energiedoelstellingen en verdeling federale opbrengsten uit veiling emissierechten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SERV, van de Minaraad en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering het samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor het begin van de periode 2021-2030 en de verdeling van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2015 tot en met 2020. Het samenwerkingsakkoord behandelt de verdeling tussen de Gewesten en de Federale Staat van de opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor 2021 en 2022 en van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2015 tot en met 2020. Daarnaast behandelt het de internationale afspraken over klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden na 2020 en legt het de minimaal verplichte bijdrage vast vanaf 2021 van de Gewesten en de Federale Staat aan het Belgische referentieaandeel van 13% aan energie uit hernieuwbare bronnen, conform Europese Richtlijn 2018/2001. De minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister voor Energie zullen het samenwerkingsakkoord namens het Vlaams Gewest ondertekenen.

Nota aan de Vlaamse Regering Memorie van toelichting Ontwerpdecreet
Samenwerkingsakkoord Advies Raad van State Advies SERV

Wijziging Vlaams reglement voor de bodemsanering en de -bescherming (VLAREBO)

 Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Vlaams reglement voor de bodemsanering en de -bescherming (VLAREBO-besluit) van 14 december 2014. De wijzigingen omvatten de invoering van de informatie-instrumenten 'bodemverontreinigingsverkenner' en 'bodemverontreinigingsfiches voor gronden', waarmee het publiek digitaal toegang kan krijgen tot bepaalde informatie uit het Grondeninformatieregister van de OVAM; de kwalificatie van de uitvoering van brandblusoefeningen waarbij PFAS-houdend blusschuim gebruikt wordt of werd als risico-inrichting; de aanpassing van de definitie van kadastrale werkzone in de grondverzetregeling; en de aanpassing van de verdeelsleutel van de inkomsten uit de retributies voor het bodemattest. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de GBA, van de VTC, van de Minaraad, van de MORA en van de SAR WVG.

Nota aan de Vlaamse Regering RECHTSGRONDENTABEL
BVR Verslag aan de Vlaamse Regering

Oprichting kenniscentrum innovatieve saneringstechnieken

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Vlaanderen is op Europees vlak een voortrekker en toonaangevende regio in PFAS-onderzoek en praktijkaanbevelingen om hiermee om te gaan in de leefomgeving. In het saneringsverbond regio Zwijndrecht werd er specifiek afgesproken dat Vlaanderen koploper wil zijn in de aanpak en sanering van chemische verontreiniging in bodem, water en lucht waarbij er dus een snelle implementatie en opschaling van de opgedane kennis bij het bedrijfsleven moet plaats vinden. Vlaanderen wil nu een kenniscentrum innovatieve saneringstechnieken oprichten om innovatie en kennis samen te brengen rond sanerings- en zuiveringstechnieken voor chemische verontreiniging van water, lucht en bodem; om innovatieve technologie te testen, te demonstreren en op te schalen en om deze kennis te valoriseren. De Vlaamse Regering neemt hiervoor kennis van de oprichting van een kenniscentrum innovatieve saneringstechnieken met een vzw-structuur en keurt de statuten van deze vzw-structuur goed. Ze duidt ook Victor Dries aan als waarnemer bij de oprichting van dit kenniscentrum. Het kenniscentrum wordt een samenwerkingsverband tussen overheden, kennisinstellingen en industrie, en moet operationeel zijn op 1 januari 2024.


Wijziging subsidiebesluit geïntegreerd natuurbeheer: restfinanciering Interreg-gebieden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, dat de mogelijkheid biedt om voor een goedgekeurd Life-project, de restfinanciering aan te vragen. De wijziging maakt het mogelijk dat ook Interreg-projecten kunnen ingediend worden voor restfinanciering. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Minaraad en daarna van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

Aansluitingen Handhavingsplatform

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Matthias Diependaele

Het kaderdecreet Vlaamse Handhaving voorziet in een Vlaams Handhavingsplatform (VHP), dat moet zorgen voor de digitalisering van de handhaving van Vlaamse regelgeving, de beveiligde bewaring van handhavingsinformatie, het uitwisselen van deze informatie tussen bevoegde overheden en een uniforme digitale toegang van burgers en ondernemingen tot hun bestuurlijk sanctiedossier. Het Vlaams Handhavingsplatform bestaat uit een aansluitertoepassing, een digitaal klassement, een sanctieregister, een maatregelenregister en een handhavingsbibliotheek. De ontwikkeling is gestart in 2022, en in de loop van 2023 zullen behalve het maatregelenregister de onderdelen worden afgerond. Eind 2023 wordt gestart met de uitrol van het VHP voor de afgeronde onderdelen. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed dat het startschot geeft voor de gefaseerde uitrol van het VHP. Op basis van de ervaringen die worden opgedaan tijdens deze opstartfase, en rekening houdend met het tempo van de verdere ontwikkeling van het VHP, zal vervolgens de functionaliteit en het toepassingsgebied stapsgewijs worden uitgebreid middels opeenvolgende besluiten, tot alle onderdelen in gebruik zijn en het VHP het geheel van de Vlaamse regelgeving bestrijkt. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de VTC, de GBA en de VVSG, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

Algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden Vlaamse Parken: uitvoeringsbesluit decreet Vlaamse Parken en algemene landschapszorg

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Matthias Diependaele

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden vaststelt voor Vlaamse Parken. Vlaamse Parken is de verzamelnaam voor de Nationale Parken Vlaanderen en de Landschapsparken, elk erkende gebieden die zich onderscheiden op het vlak van natuur-, landschap- of erfgoedwaarden. Het besluit geeft uitvoering aan het decreet over de Vlaamse Parken en algemene landschapszorg, dat stimulerende maatregelen mogelijk maakt en ondersteunt, zoals samenwerkingsverbanden, die werk maken van verschillende Vlaamse beleidsdoelstellingen rond omgeving, natuur, open ruimte, erfgoed, toerisme en economie. Het besluit geeft uitwerking aan de door het decreet gecreëerde kaders voor dergelijke samenwerkingsverbanden, met heldere algemene doelstellingen en spelregels voor erkenning.

Nota aan de Vlaamse Regering Advies SALV Advies Vereniging Vlaamse Provincies
BVR Advies SARO en Minaraad Advies Raad van State

Invoeren Uniform Kotlabel: wijziging Energiedecreet en Vlaamse Codex Wonen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Energiedecreet en de Vlaamse Codex Wonen van 2021, om een uniform kotlabel uit te werken waarmee de studentensteden aan de slag kunnen. Het legt tegelijk de basis voor een meldingsverplichting voor eenieder die studentenhuisvesting verhuurt en te huur of ter beschikking stelt. Daarnaast maakt het decreet het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden geconventioneerde huurwoningen te bestemmen voor bijzondere doelgroepen. Het bepaalt ook een decretale basis voor de voorrang voor lokale binding die de Vlaamse Regering zal vaststellen en die de gemeente kan toepassen. Het Energiedecreet wordt aangepast om het mogelijk te maken dat de energiehuizen informatie over Mijn Verbouwlening kunnen doorspelen aan het Agentschap Wonen in Vlaanderen, zodat het de aanvragen voor een subsidie voor geconventioneerde verhuur volledig kan behandelen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies gevraagd van de VTC en van de GBA, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van toelichting

Startbeslissing complex project ‘optimalisatie van de verbinding Ieper-Veurne tussen Vleteren en Noorderring (N38)’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering beslist om een complex project op te starten voor de optimalisatie van de wegverbinding Ieper-Veurne, met een focus op het verbeteren van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid op het traject tussen de Kruisboomstraat in Vleteren zuidwaarts tot en met het kruispunt N38/N8. Daarbij wordt ook flankerend beleid voorzien. Ze keurt daarvoor de startbeslissing en bijhorende procesnota goed voor het complex project 'optimalisatie van de verbinding Ieper-Veurne tussen Vleteren en Noorderring (N38)'. Ze spreekt ook haar engagement uit voor de verdere uitvoering van de goedgekeurde projecten voor de herinrichting van de zones 1, 2, 3 en 5. De Vlaamse ministers bevoegd voor Omgeving en voor Mobiliteit zullen zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing.xx

Nota aan de Vlaamse Regering Procesnota

Afschaffen constructie ‘samengestelde landbouwer’: overgangsregeling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir Vlaams minister Jo Brouns

Het decreet over de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffen- en landbouwbeleid (EPR-decreet) werd gewijzigd met het oog op de afschaffing van de constructie van de samengestelde landbouwer (SLB). In de gemeenschappelijke identificatiedatabank van het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij is de identificatie van de landbouwer opgebouwd uit 2 niveaus, zijnde de landbouwer en bijhorende exploitant(en). Er wordt gesproken van 'enkelvoudige landbouwers' wanneer landbouwer en exploitant identiek zijn. Anderzijds zijn er de 'samengestelde' landbouwers die bestaan uit twee of meer exploitanten (natuurlijke personen of ondernemingen). De samengestelde landbouwer is geen wettelijke ondernemingsvorm, bezit dus ook geen eigen ondernemingsnummer en is als onderneming niet gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De afschaffing van de term 'samengestelde landbouwer' kadert in een efficiënt identificatie- en registratiebeleid. Er zal een één op één relatie zijn met de identificatie en registratie van landbouwers binnen de administraties en binnen de authentieke bronnen. De Vlaamse Regering wijzigt nu principieel haar besluit met bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffen- en landbouwbeleid. Er wordt voorzien in een overgangsregeling tot 31 december 2024 voor de landbouwers die zich moeten omvormen van een samengestelde naar een enkelvoudige landbouwer. Ook de overdracht van nutriëntenemissierechten wordt geregeld. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de VTC, de GBA en de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 14 juli 2023