10/07/2023

Beslissingen van de Vlaamse Regering

wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Selectie uit Ministerraad van 07 juli 2023

 

Invoering regulerend kader waterstofdistributie: wijziging Gerechtelijk Wetboek en Energiedecreet

7 juli 2023 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt het Gerechtelijk Wetboek en het Energiedecreet om een regelgevend kader in te voeren voor de distributie van waterstof via leidingen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van de waterstofmarkt en de uitbouw van waterstofleidingen en -netten in Vlaanderen. Het potentieel van waterstof kan zo maximaal en kostenefficiënt benut worden met het oog op het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Het voorontwerp van decreet bevat de procedure en voorwaarden voor het aanwijzen van één gereguleerde waterstofdistributienetbeheerder in Vlaanderen, en legt bovendien de fundamentele principes vast voor de toekomstige regulering van de waterstofmarktordening, waarbij de taken en verplichtingen van de waterstofdistributienetbeheerder en de VREG als regulator worden vastgelegd. Dit voorontwerp van decreet stelt eveneens de taken en verplichtingen van de beheerder van een privédistributienet voor waterstof, beheerder van een gesloten distribunenet voor waterstof en beheerder van een directe leiding voor waterstof vast. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies gevraagd van de SERV, de Minaraad en de VREG.

Waterstofnettendecreet - notaBIS Waterstofnettendecreet - decreetBIS Waterstofnettendecreet - memorieBIS

 Sectorale normen windturbines: wijzigingsbesluit

7 juli 2023 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM), wat betreft de sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie. Sectorale milieuvoorwaarden beogen het voorkomen en beperken van onaanvaardbare hinder en risico’s die de betrokken inrichtingen en activiteiten kunnen veroorzaken. Ze beogen ook het ongedaan maken van de eventuele schade die de exploitatie van de inrichting of activiteit heeft toegebracht aan het milieu. Bij arrest van 25 juni 2020 stelde het Hof van Justitie dat de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines onwettig tot stand waren gekomen aangezien zij niet aan een milieueffectbeoordeling werden onderworpen. Als reactie op het arrest van het Hof kondigde het Vlaams Parlement op 17 juli 2020 het Validatiedecreet af dat de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines alsnog geldig verklaarde voor een periode van 3 jaar. Dit decreet werd op 24 juli 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en trad diezelfde dag in werking. Dit decreet gelast de Vlaamse Regering met de opdracht om binnen 3 jaar na de inwerkingtreding, en dus uiterlijk op 23 juli 2023, nieuwe sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines vast te stellen en de daartoe vereiste voorafgaandelijke plan-MER-procedure te hebben doorlopen. Dit besluit legt nu deze sectorale milieuvoorwaarden vast.

VR 2023 0707 DOC.0891-1 Windturbines - nota VR 2023 0707 DOC.0891-3 Windturbines - bijlage VR 2023 0707 DOC.0891-5 Windturbines - bijlage
VR 2023 0707 DOC.0891-2 Windturbines - BVR VR 2023 0707 DOC.0891-4 Windturbines - bijlage VR 2023 0707 DOC.0891-6 Windturbines - advies

 Online platform voor faciliteren tegemoetkomingen ter bevordering van rationeel energiegebruik en -beheer en gebruik hernieuwbare energiebronnen

7 juli 2023 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Energiebesluit van 19 november 2010. De wijziging maakt de oprichting mogelijk van een platform om de aanvraag en controle van verschillende doelgroepgerichte maatregelen, waaronder de kortingsbon voor energiezuinige huishoudtoestellen, de gratis energiescan voor huishoudelijke afnemers en de Mijn VerbouwBegeleiding, te faciliteren. Via dit platform worden gegevens uit verschillende administratieve databanken opgehaald, die nodig zijn om de ontvankelijkheid van een aanvraag na te gaan. In dit kader keurt de Vlaamse Regering de compensatie goed van 4 aanwervingen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, in uitvoering van de eerder gemaakte afspraken voor de opvolging van de personeels- en budgettaire besparing 2020-2024 in de Vlaamse overheid. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de VTC en de GBA.

VR 2023 0707 DOC.0898-1 Inkomensconsultatieplatform - notaBIS VR 2023 0707 DOC.0898-2 Inkomensconsultatieplatform - BVRBIS VR 2023 0707 DOC.0898-4 Inkomensconsultatieplatform - advies

 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus

7 juli 2023 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ventilus'. Het planningsproces moet de nodige planologische basis bieden voor het project Ventilus, dat de energie van offshore windparken wil aansluiten op het net aan land; een robuust net wil realiseren door een hoogspanningsverbinding tussen de Stevin-as en het hoogspanningsstation in Avelgem; onthaalcapaciteit voor nieuwe onshore energieproductie in West-Vlaanderen wil realiseren; een aansluitingsmogelijkheid wil creëren van een tweede onderzeese verbinding met het buitenland; de 150 kV-verbinding Slijkens (Oostende)- Brugge Waggelwater optimaal wil vervangen en de bevoorradingszekerheid in de regio Izegem wil versterken. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal zorgen voor het openbaar onderzoek, en het Departement Omgeving zal een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en Elia voorleggen om garanties te bieden rond de landschappelijke inkleding van de hoogspanningsverbinding en het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen met een lager spanningsniveau in de regio.

VR 2023 0707 DOC.0899-1 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - notaTER

VR 2023 0707 DOC.0899-7 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage

VR 2023 0707 DOC.0899-13 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage

VR 2023 0707 DOC.0899-2 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - BVR VR 2023 0707 DOC.0899-8 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage VR 2023 0707 DOC.0899-14 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage
VR 2023 0707 DOC.0899-3 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage VR 2023 0707 DOC.0899-9 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage VR 2023 0707 DOC.0899-15 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage
VR 2023 0707 DOC.0899-4 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage VR 2023 0707 DOC.0899-10 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage VR 2023 0707 DOC.0899-16 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage
VR 2023 0707 DOC.0899-5 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage VR 2023 0707 DOC.0899-11 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage VR 2023 0707 DOC.0899-17 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage
VR 2023 0707 DOC.0899-6 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage VR 2023 0707 DOC.0899-12 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage VR 2023 0707 DOC.0899-18 Voorlopige vaststelling GRUP Ventilus - bijlage

 Bindend afsprakenkader Vlaamse overheid en convenant tussen netbeheerders en Vlaamse Regering over maatregelen bij hoogspanningsverbindingen

7 juli 2023 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Om de mens en het milieu te beschermen tegen risico's en hinder keurt de Vlaamse Regering een bindend afsprakenkader goed om langdurige chronische blootstelling aan magnetische velden van meer dan 0,4 µT zoveel mogelijk te beperken. De Vlaamse overheid engageert zich daarbij om een aantal maatregelen uit te voeren, en sluit een convenant met de netbeheerders om bron- en ruimtelijke maatregelen te nemen. Bronmaatregelen beperken de magneetvelden zoveel mogelijk, ruimtelijke maatregelen creëren afstand tussen hoogspanningsverbindingen en plaatsen waar kinderen langdurig verblijven. Het Departement Omgeving zorgt voor de verdere praktische uitwerking van dit afsprakenkader, en de bevoegde minister ondertekent het convenant met de netbeheerders.
 Retributie en monitoringsnetwerk blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningsverbindingen

7 juli 2023 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over het oprichten van een monitoringsnetwerk voor het meten van de blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningsverbindingen, met daaraan gekoppeld een systeem van retributie. Het opzetten van een permanent meetsysteem was een van de aanbevelingen van de intendant die was aangesteld in het kader van het GRUP Ventilus. Het besluit regelt ook de uitvoering van simulaties van de blootstelling aan magnetische velden in de omgeving van hoogspanningslijnen, voor en na de oprichting van nieuwe hoogspanningsverbindingen en voor en na wijzigingen van hoogspanningsverbindingen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Minaraad, de SARO, de SERV en de Vlaamse Raad WVG.

VR 2023 0707 DOC.0928-1 Retributie Monitoringsnetwerk ELF - nota VR 2023 0707 DOC.0928-2 Retributie Monitoringsnetwerk ELF - BVR

 Subsidies gerichte oproep Circulaire Zorg 2023 om het gebruik van herbruikbaar materiaal in de medische zorg te bevorderen

op voorstel van viceminister-president Hilde CrevitsVlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de Gerichte Oproep Circulaire Zorg 2023 goed. Bedoeling is om circulaire businessmodellen in de hele zorgsector breed te ondersteunen door de financiering van een gerichte call naar projecten die mikken op een systemische aanpak om het gebruik van herbruikbaar materiaal in de medische zorg te bevorderen. Voor deze oproep wordt een totaalbudget van 2 miljoen euro voorzien, waarbij organisaties een subsidie kunnen ontvangen tot maximaal 80% van hun subsidiabele projectvoorstel, met een maximumbedrag van 100.000 euro.  

VR 2023 0707 DOC.0860-1 Gerichte oproep circulaire zorg 2023 - notaBIS

VR 2023 0707 DOC.0860-2 Gerichte oproep circulaire zorg 2023 - BVRBIS VR 2023 0707 DOC.0860-3 Gerichte oproep circulaire zorg 2023 - bijlageBIS

 Middelen Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor cofinanciering van de maatregel ‘Het LEKP verderzetten en versterken’

op voorstel van viceminister-president Bart Somers

De Vlaamse Regering neemt kennis van de maatregel ‘Het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) verderzetten en versterken’. Ze keurt meteen de reservering van 21,75 miljoen euro op het Vlaams Klimaatfonds goed voor de cofinanciering van deze maatregel.

VR 2023 0707 DOC.0849-1 VKF aanvraag cofinanciering LEKP - notaBIS VR 2023 0707 DOC.0849-4 VKF aanvraag cofinanciering LEKP - bijlageBIS VR 2023 0707 DOC.0849-5 VKF aanvraag cofinanciering LEKP - bijlage

 Decreet over de subsidiëring in het kader van de lokale energie- en klimaatpacten: uitvoeringsbesluit

op voorstel van viceminister-president Bart Somers

Het decreet over de subsidiëring in het kader van de lokale energie- en klimaatpacten zorgt voor de decretale verankering van de geldende werking over deze pacten. De pacten bevatten, naast een aantal mitigatie- en adaptatiedoelstellingen, ook (financiële) engagementen die worden opgenomen door de steden en gemeenten en de Vlaamse overheid. Nu hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit dat uitvoering geeft aan de bepalingen uit het decreet over de Lokale Energie- en Klimaatpacten. Concreet worden de modaliteiten voor intekening, opvolging en uitbetaling bepaald. Over dit uitvoeringsbesluit wordt nog advies gevraagd aan de Raad van State.

VR 2023 0707 DOC.0850-1 Uitvoeringsbesluit decreet LEKP - notaBIS VR 2023 0707 DOC.0850-5 Uitvoeringsbesluit decreet LEKP - bijlage VR 2023 0707 DOC.0850-7 Uitvoeringsbesluit decreet LEKP - bijlage
VR 2023 0707 DOC.0850-2 Uitvoeringsbesluit decreet LEKP - BVRBIS VR 2023 0707 DOC.0850-6 Uitvoeringsbesluit decreet LEKP - bijlage VR 2023 0707 DOC.0850-8 Uitvoeringsbesluit decreet LEKP - bijlage

 Subsidie gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering Lokaal Energie- en Klimaatpact 2023

op voorstel van viceminister-president Bart Somers

De Vlaamse Regering keurt de subsidie en de opvolgingswijze goed ter ondersteuning van de realisatie van lokale klimaatpactacties en uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0. De subsidie wordt uitgekeerd als trekkingsrecht aan de lokale besturen die het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 of 2.0 ondertekenen, en wordt uiterlijk op 30 april 2024 uitbetaald. Voor het LEKP 1.0, dat werd geïntroduceerd in 2021, wordt in 2023 aan de lokale besturen die het LEKP 1.0 ondertekend hebben of zullen ondertekenen, een subsidiebedrag toegekend van maximaal 28,3 miljoen euro. Voor het LEKP 2.0, dat werd geïntroduceerd in 2022, wordt aan de lokale besturen die het LEKP 2.0 ondertekend hebben of zullen ondertekenen, een subsidiebedrag toegekend van maximaal 8,75 miljoen euro. De overige 450.000 euro worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur voorzien als werkingsmiddelen, nodig voor de opvolging van de Pacten. De middelen van LEKP 1.0 en LEKP 2.0 zijn afkomstig van drie subsidiebronnen: algemene uitgavenbegroting, het Vlaams Klimaatfonds, en de eenmalige budgetten voor de versterking van collectieve renovaties.
 Herverdeling provisie Vlaams Klimaatfonds (VKF)

op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist voor het begrotingsjaar 2023 tot de herverdeling van 24,78 miljoen euro vanuit de Klimaatprovisie naar het Vlaams Klimaatfonds, voor de cofinanciering van een aantal goedgekeurde maatregelen die bijdragen aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen. De herverdeling gebeurt in afwachting van een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale staat over de verdeling en het doorstorten van de veilinginkomsten in de context van het EU Emission Trading System.

VR 2023 0707 DOC.0859-1 Herverdeling provisie klimaatfonds voorjaar 2023 - notaTER VR 2023 0707 DOC.0859-2 Herverdeling provisie klimaatfonds voorjaar 2023 - BVR

 843.000 euro subsidie aan Nieuwe Polder Blankenberge voor optimalisatie waterbeheer

op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent 843.000 euro subsidie toe aan Nieuwe Polder Blankenberge die hiermee een tweede fase in het waterbeheer zal optimaliseren binnen de projectperimeter en doelstellingen van het landinrichtingsproject Oudlandpolder fase 1 op het grondgebied van Brugge, Jabbeke en Zuienkerke. De maatregel draagt bij aan de doelstellingen van de Blue Deal en zal worden gefinancierd met middelen bestemd voor de uitvoering van het Vlaams Klimaatadaptatieplan.
 Aanpassing subsidiëring rioleringsprojecten

op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering besliste op 9 december 2022 haar besluit over de subsidiëring van de werken, vermeld in het decreet over het integraal waterbeleid, op korte termijn te laten analyseren, om zo te komen tot een snellere en meer eenvoudige besteding van het jaarlijks voorziene budget voor de subsidiëring van rioleringsprojecten. Op basis van deze analyse, en na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering nu definitief dat subsidiebesluit. De aanpassingen betreffen het vaststellen van een duidelijke tijdslijn voor de subsidiedossiers met mogelijkheid tot uitstel in uitzonderlijke omstandigheden, gekoppeld aan een vermindering van 5% per begonnen jaar dat de voorziene tijdslijn overschreden wordt; en enkele administratieve vereenvoudigingen en verduidelijkingen.

VR 2023 0707 DOC.0864-1 Rioolsubsidiebesluit aanpassing - nota VR 2023 0707 DOC.0864-2 Rioolsubsidiebesluit aanpassing - BVR VR 2023 0707 DOC.0864-3 Rioolsubsidiebesluit aanpassing - advies


Afstandsregels pluimveestallen en monitoringsvoorwaarden ammoniakemissiearme stalsystemen: wijzigingsbesluit

op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​Na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat een rechtsgrond voorziet voor de elektronische monitoring van ammoniakemissiearme stalsystemen. Het gaat daarbij in hoofdzaak over de monitoring van luchtwassystemen. Daarnaast wijzigt het besluit de afstandsregels van pluimveestallen, zoals vervat in VLAREM II, waarbij de oorspronkelijke afstandsregels worden hersteld, nadat de versoepeling onwettig was bevonden door de Raad van State.

VR 2023 0707 DOC.0890-1 Afstandsregels en monitoring - nota VR 2023 0707 DOC.0890-3 Afstandsregels en monitoring - bijlage VR 2023 0707 DOC.0890-5 Afstandsregels en monitoring - bijlage
VR 2023 0707 DOC.0890-2 Afstandsregels en monitoring - BVR VR 2023 0707 DOC.0890-4 Afstandsregels en monitoring - bijlage VR 2023 0707 DOC.0890-6 Afstandsregels en monitoring - advies

 Tijdelijk handelingskader PFAS-houdende bodemmaterialen en invulling saneringscriterium 'duidelijke aanwijzing van ernstige bodemverontreiniging'

op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van oriënterende en verkennende bodemonderzoeken met vaststelling van PFAS-verontreiniging, en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed dat een tijdelijk handelingskader aanreikt voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen in het kader van grondverzet (onder meer bij de opmaak en beoordeling van technische verslagen en de aanvragen tot grondverzettoelating), evenals een tijdelijk handelingskader voor de beoordeling van het saneringscriterium 'duidelijke aanwijzing van ernstige bodemverontreiniging' in het kader van bodemonderzoeken. Het besluit voert een op zichzelf staand tijdelijk handelingskader in, specifiek voor verontreinigingen met PFAS, wat een niet-genormeerde parameter blijft. Er wordt voor deze werkwijze gekozen omwille van de snelle wetenschappelijke evoluties rond PFAS. In functie van de door de Vlaamse Regering uit te voeren evaluaties van de ingevoerde waarden en het potentieel wetenschappelijk voortschrijdend inzicht, wordt op basis van het voorzorgsbeginsel en de huidige wetenschappelijke stand van zaken dit tijdelijk handelingskader, met specifieke toetsings- en streefwaarden, ingevoerd.

VR 2023 0707 DOC.0892-1 Tijdelijk Handelingskader PFAS - nota VR 2023 0707 DOC.0892-3 Tijdelijk Handelingskader PFAS - bijlage
VR 2023 0707 DOC.0892-2 Tijdelijk Handelingskader PFAS - BVRBIS VR 2023 0707 DOC.0892-4 Tijdelijk Handelingskader PFAS - advies

 Magnetische velden van hoogspanningslijnen: wijzigingsbesluit

op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Om de mens en het milieu te beschermen tegen risico's en hinder, bepaalt de Vlaamse Regering de algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor (niet-ingedeelde) inrichtingen of activiteiten. In dit kader legt ze nu, na advies van de Raad van State, definitief de beleidstaken en milieuvoorwaarden vast voor de magnetische velden van hoogspanningslijnen. Het betreft de normering van magnetische velden met een frequentie van 50 Hz van hoogspanningsverbindingen. Concreet worden er twee hoofdstukken toegevoegd in titel II van VLAREM, het besluit van de Vlaamse Regering met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne.

VR 2023 0707 DOC.0893-1 Elektromagnetische straling bij hoogspanningslijnen - nota VR 2023 0707 DOC.0893-2 Elektromagnetische straling bij hoogspanningslijnen - BVR VR 2023 0707 DOC.0893-3 Elektromagnetische straling bij hoogspanningslijnen - advies

 Omzetting Europese Richtlijn vermindering effecten bepaalde kunststofproducten op het milieu: wijzigingsbesluit

op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SERV, de Minaraad en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema 9) en andere milieubesluiten om de Europese Richtlijn rond vermindering van effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu deels om te zetten in Vlaamse regelgeving. Enkele van de krachtlijnen zijn: een diftarisering van bedrijfsafvalstoffen, een kader voor selectieve inzameling op de werf en nasortering van verschillende fracties bouw- en sloopafval, wijzigingen bij grondstofverklaringen voor producten die ingezet worden als nieuwe gerecycleerde grondstof of als bijproduct, een aangepast normenkader voor bouwstof, gebruik van houtsnippers als bodembedekker, en als meststof en bodemverbeterend middel, einde-afvalcriteria voor de inzet van opgewerkte afvalolie en opgewerkte brandstofresten als blendcomponent voor de productie van scheepsbrandstof, voorwaarden inzameling en recyclage van gebruikte wegwerpluiers, verbod zorgvuldig geselecteerde kunststoftoepassingen als ze geen recyclaat bevatten, verplichten herbruikbare bekers en cateringmateriaal bij eet- en drinkgelegenheden, en digitalisering van afvaltransportdocumenten. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de GBA en van de Raad van State.

VR 2023 0707 DOC.0894-1 VLAREMA 9 - notaBIS VR 2023 0707 DOC.0894-5 VLAREMA 9 - bijlage
VR 2023 0707 DOC.0894-7 VLAREMA 9 - BVR VR 2023 0707 DOC.0894-6 VLAREMA 9 - bijlage
VR 2023 0707 DOC.0894-2 VLAREMA 9 - bijlage VR 2023 0707 DOC.0894-8 VLAREMA 9 - bijlageBIS
VR 2023 0707 DOC.0894-3 VLAREMA 9 - bijlage VR 2023 0707 DOC.0894-9 VLAREMA 9 - advies
VR 2023 0707 DOC.0894-4 VLAREMA 9 - bijlage VR 2023 0707 DOC.0894-10 VLAREMA 9 - advies

 Beoordeling schade aan de natuur in Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het Natuurdecreet bepaalt dat het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) een samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden van de open ruimte is, waarin een specifiek beleid wordt gevoerd voor het natuurbehoud. Het stelt tevens dat de overheid geen toestemming of vergunning mag verlenen aan een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan het VEN kan veroorzaken. De Vlaamse Regering keurt in dit kader nu het besluit goed dat vastlegt hoe moet aangetoond worden dat een activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Minaraad en daarna van de Raad van State.

VR 2023 0707 DOC.0897-1 VEN-besluit - notaTER VR 2023 0707 DOC.0897-2 VEN-besluit - BVRTER

 Optimalisaties lozingsheffingen: wijziging uitvoeringsbesluit decreet Integraal Waterbeleid

op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet over het integraal waterbeleid. Het besluit voorziet in een aantal wijzigingen in de manier van monsterneming van het geloosde afvalwater, waarbij deze monsterneming te gebruiken is als basis voor de berekening van de heffing op de waterverontreiniging. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de Minaraad en daarna van de Raad van State.

VR 2023 0707 DOC.0901-1 Lozingsheffingen optimalisaties - nota VR 2023 0707 DOC.0901-2 Lozingsheffingen optimalisaties - BVR

 Afbouw subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer: wijzigingsbesluit

op voorstel van Vlaams minister Lydia PeetersVlaams minister Jo Brouns

Na advies van de Raad van State past de Vlaamse Regering definitief het besluit over subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer aan. De aanpassing gebeurt met het oog op de al voorziene afbouw van de subsidie, omdat een doorlichting aantoonde dat heel wat uitrusting die in aanmerking komt voor subsidie, vandaag al tot de standaarduitrusting van een vrachtwagen behoort. Vanaf 2024 wordt de subsidie stopgezet.

VR 2023 0707 DOC.0910-1 EVT - nota VR 2023 0707 DOC.0910-2 EVT - BVR VR 2023 0707 DOC.0910-3 EVT - bijlage

 Wijzigingsdecreet natuurbehoud en natuurlijk milieu

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet van 21 oktober 1997 over het natuurbehoud en het natuurlijk milieu wijzigt, met name over de aanpassing van een programmatische aanpak. Dit wijzigingsdecreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 5 juli 2023.

VR 2023 0707 DEC.0058 Decreet natuurbehoud en natuurlijk milieu

 Subsidiereglement voor investeringen in energiebesparende en duurzame maatregelen bij zwembaden

op voorstel van viceminister-president Ben Weyts

Vlaanderen investeert in sport en helpt mee aan de uitbouw van kwaliteitsvolle zwembadaccommodaties in Vlaanderen en Brussel. Om verdere sluitingen te vermijden en de uitdagingen rond energie en duurzaamheid aan te pakken zijn investeringen in deze accommodaties noodzakelijk. De Vlaamse Regering keurt daarom een subsidiereglement goed voor investeringen in energiebesparende en duurzame maatregelen bij zwembaden. Eigenaars en exploitanten van zwembaden die in hun infrastructuur investeren door energiebesparende en duurzame maatregelen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie. Voor deze projectoproep is vanuit het Klimaatfonds 6 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt verhoogd met 3 miljoen euro vanuit de budgetten Sport. Het totale budget voor deze projectoproep is dus 9 miljoen euro.

VR 2023 0707 DOC.0856-1 Subsidiereglement zwembaden energie - notaTER VR 2023 0707 DOC.0856-5 Subsidiereglement zwembaden energie - bijlage
VR 2023 0707 DOC.0856-2 Subsidiereglement zwembaden energie - bijlageTER VR 2023 0707 DOC.0856-6 Subsidiereglement zwembaden energie - bijlage

 Innovatieve oplossingen voor ondergrondse hoogspanningsleidingen en -netten: addendum convenant 2022-2026 met Stichting Energyville

op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering keurt het addendum goed bij het convenant 2022-2026 tussen het Vlaamse Gewest en Stichting EnergyVille. Het addendum kent de uitvoering van het project 'Innovatieve oplossingen voor ondergrondse hoogspanningsleidingen en -netten', toe aan EnergyVille. Het project heeft als doel om het onderzoeksprogramma 'Elektrische netwerken' binnen EnergyVille te versterken met het oog op de inbedding ervan in een competentiecentrum dat het geheel van onderzoeksactiviteiten zal beheren en tegelijkertijd de valorisatie van het onderzoek in Vlaanderen waarborgen. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Wetenschapsbeleid en Innovatie, zal het addendum ondertekenen en zorgen voor de verdere uitvoering hiervan.
 Wijziging decreet omgevingsvergunning en decreet integraal handelsvestigingsbeleid

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet over de omgevingsvergunning en het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid wijzigt. De aanpassing kadert in de ambitie van de Vlaamse Regering om het beleid gericht op bedrijvige kernen te stimuleren, en wil ook een aantal definities scherp stellen. Het gaat om aanpassingen van definities, de opsplitsing van de categorieën van kleinhandel, het toepassingsgebied van de vergunningsplicht en het verleggen van de handhavingsbevoegdheid naar de lokale besturen. Het wijzigingsdecreet werd op 5 juli 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

VR 2023 0707 DEC.0053 Decreet integraal handelsvestigingsbeleid
 Wijzigingsdecreet omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en goedkeuring van het decreet dat het decreet over de omgevingsvergunning wijzigt, met name over de regeling bij onbeschikbaarheid van interne digitale dossierbehandelingssystemen. Dit wijzigingsdecreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 5 juli 2023.

VR 2023 0707 DEC.0059 Decreet omgevingsvergunningBron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 07 juli 2023