12/10/2020

Beslissingen Ministerraad van 9 oktober 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Opheffing Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het regeerakkoord 2019-2024 vermeldt dat de uitvoerende taak van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM) wordt overgeheveld naar het departement Omgeving, en dat een forum voor handhavers wordt opgericht in de schoot van het departement Omgeving, dat fungeert als netwerk tussen de handhavingsactoren. Om dit uit te voeren, hecht de Vlaamse Regering nu, na adviezen van de SARO, van de Minaraad en van de SERV, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van wijzigingsdecreet over de opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  

Nota aan de Vlaamse Regering                 Ontwerpdecreet                 Memorie van Toelichting
Advies Minaraad Advies SERV Advies SARO

 


Regels aangifte en register kunstmest

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stelt de verdere regels vast voor de aangifte en het register voor kunstmest. Ze wijzigt daarvoor principieel het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet (VLAREME). Bij het zesde mestactieprogramma was een actieplan kunstmest gevoegd, waarbij de bepalingen rond de aangifte- en registerplicht voor kunstmest werden uitgebreid. Zo moeten landbouwers en kunstmesthandelaren nu een digitaal kunstmestregister bijhouden. Door de coronacrisis is de inwerkingtreding daarvoor uitgesteld tot 1 januari 2021. De regels hierover worden nu aangepast, met ook de verduidelijking dat dat de landbouwer tot wiens bedrijf de gronden behoren, verantwoordelijk is voor de bemesting ervan. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna van de Raad van State.       

Nota aan de Vlaamse Regering                 BVRBis                

 


Energieprestatieregelgeving: wijziging Energiebesluit omzetting Europese Richtlijn

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Energiebesluit om een aantal bepalingen uit de Europese richtlijnen (EU) 2018/844 en (EU) 2018/2002 om te zetten. Het betreffen onder andere aanpassingen aan de energieprestatieregelgeving, waaronder een bijsturing van het aanscherpingspad van het S-peil (de energie-efficiëntie van de buitenste laag van een gebouw) en van de ingrijpende energetische renovaties van residentiële gebouwen. Het besluit bevat ook omzettingsbepalingen met betrekking tot de meting en facturatie bij energieleveringen, inclusief thermische energie. Ook wordt de regeling met betrekking tot de verouderde en in onbruik geraakte energieaudit opgeheven. Tot slot worden een aantal kleine aanpassingen aan de regelgeving rond de energieprestatiecertificaten aangebracht.    

BIS-Nota aan de Vlaamse Regering                 Besluit Vlaamse Regering                 Advies RvS
Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3

 


Flankerend beleid deelproject Oosterweelverbinding Rechteroever

Oop voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

In het kader van het project Oosterweelverbinding neemt de Vlaamse Regering kennis van de nota met een actualisatie en aanvulling op projectniveau van de 'Nota milderende maatregelen en flankerend beleid Oosterweelverbinding' van 4 april 2014, en rekening houdend met de 'Nota milderende maatregelen en flankerend beleid Infrastructuurwerken Linkeroever' van 8 december 2017 en het project-MER Oosterweelverbinding. Ze keurt het flankerend beleid goed voor het deelproject Oosterweelverbinding Rechteroever en engageert zich om de flankerende beleidsmaatregelen waarvoor ze niet de volle bevoegdheid draagt op te volgen en er bij de bevoegde instanties op aan te dringen tijdig de nodige maatregelen te nemen en uit te laten voeren.   

Nota aan de Vlaamse Regering                 Bijlage Tabel 1                Bijlage Tabel 2

 


Verzameldecreet MOW met diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het verzameldecreet Mobiliteit en Openbare Werken. In dit decreet worden diverse wijzigingen aangebracht aan de bestaande regelgeving over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid. Daarnaast wordt bestaande regelgeving decretaal bekrachtigd en wordt er een overgangsregeling voorzien voor de nieuwe categorisering voor het wegen- en waterwegennetwerk. Dit decreet werd op 7 oktober aangenomen door het Vlaams Parlement.

   Verzameldecreet 

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 9 oktober 2020