11/10/2021

Beslissingen Ministerraad van 8 oktober 2021

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Instemmingdecreet samenwerkingsakkoord over het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Gemeenschap

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurde op 2 oktober 2021 het gewijzigde samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Gemeenschap. Na advies van de Minaraad en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering nu ook definitief het ontwerpdecreet goed dat met dit samenwerkingsakkoord instemt. Het ontwerp van instemmingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Advies RvS
Memorie van Toelichting Concordantietabel Bijlage

 


Steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en hectaresteun voor biologische productiemethode: actualisering besluiten

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Vanaf 1 januari 2022 is het nieuwe besluit over de biologische productie en de etikettering van biologische producten van toepassing. Als gevolg daarvan moet de verwijzing naar dit besluit geactualiseerd worden in enkele andere besluiten. De Vlaamse Regering wijzigt daarvoor principieel het besluit over het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en het besluit over hectaresteun voor de biologische productiemethode. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, en daarna van de Raad van State. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Aanpak ‘Beleefbare Openruimte in de Antwerpse Zuidrand (BORAZ)’ en opstart van een interbestuurlijk overleg voor de verdere samenwerking

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

De afgelopen jaren is door overheden, verenigingen en burgers samengewerkt aan het strategische project BORAZ: 'Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand! Een verhaal van samenwerken en verbinden', om de Antwerpse Zuidrand op een geïntegreerde manier een gezicht te geven. In dit kader erkent de Vlaamse Regering nu de resultaten van het gevoerde onderzoek over de verschillende thema's en deelgebieden, en aanvaardt ze de visie voor een Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand, met de ambities, bouwstenen en het indicatief actieprogramma als basis voor de verdere realisatie in de vijf deelgebieden: Aartselaar-Edegem-Kontich-Wilrijk/Vallei van de Wullebeek en Grote Struibeek; Kontich-Lint-Duffel/Vallei van de Wouwendonkse loop en Babbelse beek; Kontich-Hove-Boechout-Lint-Lier/Vallei van de Lachenebeek/de Boshoek; Hove-Mortsel-Borsbeek-Boechout/Vallei van de Koude Beek en vallei van de Molenbeek/Beggelbeek en de Open ruimteband. Ze neemt meteen een aantal beslissingen om verdere uitvoering te geven aan deze plannen. 

 


Projectsubsidies voor het uitvoeren van een groenproject in het kader van het Vlaams Strategisch Gebied Brussel

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts, Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van het beleid open ruimte in het Vlaams Strategisch Gebied Brussel (VSGB) kent de Vlaamse Regering projectsubsidies toe voor het uitvoeren van groenprojecten aan de gemeenten Zaventem (Zavelbos), Hoeilaart (Het Koldampark), Vilvoorde (park De Molens) en Dilbeek (Mullebos). 

 


Vaststellen regels subsidiëring niet-professionele veehouders voor wolfwerende maatregelen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Minaraad en van de SALV keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed dat een subsidie invoert voor het nemen van wolfwerende maatregelen. De subsidie is bedoeld als een tegemoetkoming in de extra kosten, gemaakt door niet-professionele veehouders aan hun omheiningen om wolfaanvallen op vee tegen te gaan. Om zo snel mogelijk ook een verhoogde preventiegraad op het terrein te bekomen, wordt voorgesteld om de betoelaging retro-actief mogelijk te maken met ingang van 16 juli 2021, de datum van de eerste principiële goedkeuring. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS Reglement

 


COVID-19: verlenging duur civiele noodsituatie in het kader van de afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Gelet op de vaccinatiestrategie met betrekking tot COVID -19, de nood aan bijkomende vaccinatie van welbepaalde doelgroepen, waaronder personen van 65 of ouder, en bijgevolg de nood om de vaccinatiecentra beschikbaar te houden, verlengt de Vlaamse Regering principieel de huidige civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, en ook de termijn waarbinnen de afwijkingsregeling geldt. Deze verlenging met 120 dagen, van 25 oktober 2021 tot en met 21 februari 2022, geldt louter in het kader van de afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht voor bouw en uitbating van onder andere bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, vaccinatiecentra, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen. Over dit besluit wordt het spoedadvies van de Raad van State ingewonnen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Opstart geïntegreerde planprocessen voor een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de herinrichting van vier knooppunten van de R0 oost op de Ring rond Brussel

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurt de startnota goed voor de herinrichting van vier knooppunten van de R0 oost op de Ring rond Brussel: de ruimtelijke herinrichting van het knooppunt Leonard, het knooppunt Groenendaal, het knooppunt Vierarmen en het knooppunt Jezus-Eik. Daarmee lanceert ze de opmaak van 4 gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de vier grote verkeersknooppunten. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, zal de vereiste adviezen inwinnen over deze startnota's, en de bevolking van de betrokken gemeenten over de inhoud ervan informeren en raadplegen. Ze zal de startnota's ook overmaken aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de federale regering, om samen met de minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken gesprekken met hen op te starten over deze planningsprocessen voor mogelijke bestemmingswijzigingen nodig voor de herinrichting van deze knooppunten.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage Bijlage
Bijlage Bijlage Bijlage
Bijlage Bijlage Bijlage
Bijlage    

 


Vereenvoudigde wijzigingen van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI)

Mededeling aan de Vlaamse Regering

Mededeling aan de Vlaamse Regering Bijlage
Bijlage Bijlage

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 8 oktober 2021