11/12/2023

Beslissingen Ministerraad van 8 december 2023

krant_wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Leningsovereenkomsten voor energiezuinige maatregelen in gebouwen Vlaamse overheid

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

In afwijking van het delegatiebesluit en in het kader van de DAB Investeringsprogramma Energiebeheer Overheidsgebouwen machtigt de Vlaamse Regering de Vlaamse minister bevoegd voor het Facilitair Management tot het verstrekken van leningen die meer dan 250.000 euro bedragen. Daardoor kunnen leningsovereenkomsten worden afgesloten tussen het Facilitair Bedrijf (DAB Investeringsprogramma Energiebeheer Overheidsgebouwen) en de entiteiten van de Vlaamse overheid met eigen rechtspersoonlijkheid die bij Het Facilitair Bedrijf een aanvraag indienen voor het financieren van energiebesparende en/of -opwekkende investeringen.

 


Subsidies thematische stadsvernieuwingsprojecten oproep 2023 'Klimaatrobuuste wijkinrichting ter versterking van de levenskwaliteit'

p voorstel van viceminister-president Gwendolyn Rutten

De Vlaamse Regering stemt in met het advies, de motivering en de aanbeveling van de jury voor de projectsubsidiëring van thematische stadsvernieuwingsprojecten in het kader van de oproep 2023 'Klimaatrobuuste wijkinrichting ter versterking van de levenskwaliteit'. Ze kent daarom thematische projectsubsidiëring toe aan de volgende drie projecten: Brugge, Buurtkracht Sint-Gillis breekt uit (499.000 euro), Gent, Groene ademruimte voor Sluizeken-Tolhuis-Ham (350.000 euro), en Mechelen, Dijledroom (350.000 euro).

 


Wijziging in rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Antwerpen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Om de versnippering weg te werken en een efficiënter beheer van de onbevaarbare waterlopen mogelijk te maken, worden in de provincie Antwerpen de waterlopen van derde categorie op het grondgebied van de gemeente Essen, Merksplas en Oud-Turnhout deels gehercategoriseerd naar waterlopen tweede categorie. Hiermee wordt het beheer van deze waterlopen in deze gemeenten uitgevoerd door de provincie Antwerpen en niet langer door de gemeenten zelf. De Vlaamse Regering keurt deze hercategorisering goed.

 


Omzetting herziening Europese Emissiehandelssysteem (ETS) voor vaste installaties in Vlaamse regelgeving

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief enkele besluiten om deze in lijn te brengen met de gewijzigde regels voor het Europese systeem voor emissiehandel (ETS). Deze regels, die zijn vastgelegd in de gewijzigde ETS-Richtlijn van 10 mei 2023, zorgen voor aanpassingen aan het bestaande ETS voor vaste installaties. Sommige van deze aanpassingen moeten dus ook in bestaande Vlaamse regelgeving worden doorgevoerd. Daarnaast zijn enkele verbeteringen voorzien aan de implementatie van het ETS in het Vlaams Gewest. De omzettingstermijn van de bepalingen relevant voor het ETS voor vaste installaties loopt tot 31 december 2023.

 


Wijziging VLAREM II over kunststof granulaat, opslag van brandbare en gevaarlijke stoffen, en particuliere stookolietanks

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM II). De wijzigingen omvatten het invoegen van algemene voorwaarden voor de beheersing van verontreiniging door kunststof granulaat, sectorale voorwaarden voor brandstoffen en brandbare vloeistoffen, de sectorale voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke producten en de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde particuliere stookolietanks met een inhoud van minder dan 5000 kg. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de Minaraad, van de SALV, van de VTC en van de GBA. De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, zal over dit besluit het onderzoek tot milieueffectrapportage starten en het meedelen aan de Europese Commissie.

 


Blue Dealdecreet: wijziging artikels decreet Integraal Waterbeleid

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan de wijziging van enkele artikels in het decreet Integraal Waterbeleid. De waterbeleidsnota, een beleidsdocument dat wordt opgemaakt in uitvoering van het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid, verwoordt de algemene visie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid. Met dit ontwerp van Blue Deal (wijzigings-)decreet krijgt de waterbeleidsnota een nieuwe invulling als 'legislatuurnota' voor water, waarbij minstens doelstellingen voor de verbetering van de waterkwaliteit, de vermindering van de overstromingsrisico’s en de vermindering van de risico’s op waterschaarste door droogte opgenomen worden, inclusief de structurele financiering die daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Om beter aan te sluiten bij de inhoud van de waterbeleidsnota wordt ook de naam aangepast naar ‘Blue Deal’. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Herverdeling provisie Programmatische Aanpak Stikstof

p voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering herschikt voor het begrotingsjaar 2023 middelen voor een bedrag van 21,26 miljoen euro vastleggingskrediet en 20,5 miljoen euro vereffeningskrediet vanuit de provisie bij Financiën & Begroting voor het inzetten van algemene middelen door de beleidsdomeinen Omgeving en Landbouw en Visserij, voor het financieren van uitgaven gerelateerd aan de stikstofsaneringsmaatregelen als onderdeel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

 


Cofinanciering Vlaams Klimaatfonds (VKF): energetische renovaties en vervangingsbouw van sociale huurwoningen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering zet in op de energetische renovatie van sociale huurwoningen om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen te behalen tegen 2050. De Vlaamse Regering keurt nu de reservering goed van 25,66 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds ten behoeve van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor de energetische renovatie en vervangingsbouw van sociale huurwoningen.

 


Kleinhandelsvergunning: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

Het wijzigingsdecreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) wijzigt de definities van een kleinhandelsbedrijf en een handelsgeheel en voegt nieuwe categorieën van kleinhandelsactiviteiten toe. Er worden voorwaarden opgenomen over de samenstelling van het Comité voor Kleinhandel, en het toepassingsgebied van de vergunningsplicht en de handhavingsbevoegdheden van de lokale besturen worden uitgebreid. Reeds verleende omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden van rechtswege herleid naar de nieuwe categorieën vanaf de datum van inwerkingtreding van artikel 4 van het wijzigingsdecreet IHB. De Vlaamse Regering keurt nu principieel een besluit goed dat de datum van inwerkingtreding van de artikelen 4 en 6 van het wijzigingsdecreet IHB vastlegt, en bekrachtigt de aangepaste aanvraagformulieren W1 (kleinhandelsactiviteiten) en E1ter (mobiliteitstoets detailhandel) voor de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. Daarnaast worden enkele louter technische en terminologische aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van wijzigingen in de regelgeving rond publiciteitsinrichtingen, de watertoets en de omzendbrief rond inplanting van windturbines. Dit besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 


Ontwerpdecreet diverse bepalingen landbouw en omgeving: afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

Na adviezen van de GBA en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met diverse bepalingen rond landbouw en omgeving. Het regelt de afschaffing van de constructie van de 'samengestelde landbouwer' door de verwijzingen ernaar op te heffen. Voorts regelt het de wijze waarop identificatie en registratie van de landbouwers in de toekomst zal gebeuren. In de gemeenschappelijke identificatiedatabank van het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij is de identificatie van de landbouwer opgebouwd uit 2 niveaus, zijnde de landbouwer en bijhorende exploitant(en). Er wordt gesproken van 'enkelvoudige landbouwers' wanneer landbouwer en exploitant identiek zijn. Anderzijds zijn er de 'samengestelde' landbouwers die bestaan uit twee of meer exploitanten (natuurlijke personen of ondernemingen). De samengestelde landbouwer is geen wettelijke ondernemingsvorm, bezit dus ook geen eigen ondernemingsnummer en is als onderneming niet gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De afschaffing van de term 'samengestelde landbouwer' kadert in een efficiënt identificatie- en registratiebeleid. Er zal een één op één relatie zijn met de identificatie en registratie van landbouwers binnen de administraties en binnen de authentieke bronnen. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Verlenging hubs Circulair Werk(t) voor de periode 2024-2025

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

Om sociaal en circulair ondernemerschap en innovatie op lokaal niveau een boost te geven lanceerden het Departement Werk en Sociale Economie en Vlaanderen Circulair in 2020 een oproep waarbij verschillende partijen opgeroepen werden om zich te verenigen in sociaal-circulaire hubs. De oproep realiseerde de totstandkoming van twaalf lokale Circulair Werk(t)-hubs. De hubs zijn bewust divers samengesteld waarbij lokale besturen, reguliere ondernemingen en sociale economie-ondernemingen elkaar vinden (met een minimale vertegenwoordiging van elk actortype). Daarnaast zijn vaak kennisinstellingen en andere middenveldorganisaties betrokken. De hubs vullen een nood in op lokaal niveau als facilitator en matchmaker tussen deze actoren, en zetten in op de innovatie, detectie en de opschaling van circulaire modellen. Door de expliciete samenwerking met sociale economie vormen zij een hefboom naar sociale tewerkstelling. De Vlaamse Regering verlengt nu de ondersteuning van de hubs voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025 omwille van de continuïteit van de werking en de opstap naar een duurzame verankering met oog op zelfstandigheid en een gezonde financieringsmix. De maximale subsidie per project bedraagt 157.500 euro voor de gehele projectperiode van 1,5 jaar. De hubs moeten uiterlijk 18 december 2023 een aanvraag tot verlenging indienen.

 


Subsidie voorbereidende studie investeringsproject H2BE in Rodenhuize

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent 2 miljoen euro subsidie toe aan Engie Electrabel nv als steun aan het project H2BE in Rodenhuize. Het betreft een voorbereidende studie ter ontwikkeling van een productiefaciliteit van koolstofarme waterstof op de site van Engie in Rodenhuize in het havengebied van Gent (H2BE). Het concept is om waterstof te produceren met aardgas en stoom, en de geproduceerde CO2 af te vangen en op te slaan onder de bodem van de Noorse Zee. Het doel is om tegen eind 2028 de productie op te starten en op te schalen tot een vermogen van 1 GW.

 


1 miljoen euro strategische ecologiesteun aan Pacapime in Halle

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Pacapime in Halle. Pacapime nv produceert golfkarton. De klanten van Pacapime zijn voornamelijk bedrijven in de voedingsindustrie (verpakkingen van o.a. lage open dozen van fruit) en de maakindustrie (o.a. Unilin en Fuji Oil). Het voorgestelde project betreft de aankoop en exploitatie van een thermisch energieopslagsysteem (HeatCube) van het Noorse bedrijf Kyoto. Dit is een systeem dat gesmolten zout gebruikt als medium voor de opslag van thermische energie. Het zout wordt elektrisch opgewarmd en biedt door de warmtevasthoudende eigenschappen een efficiënte manier om traditionele boilers op fossiele brandstoffen te vervangen.

 


Regeling cofinanciering Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) stimuleert de publieke sector in Vlaanderen om zijn koopkracht en zijn overheidsopdrachten meer strategisch in te zetten voor innovatie. Het PIO heeft nu nog een tijdelijk karakter, maar zal vanaf 1 januari 2024 ingebed worden als regulier beleidsinstrument voor innovatie binnen het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed dat de cofinanciering regelt van VLAIO aan overheidsopdrachten gericht op onderzoek-, ontwikkeling- en innovatieactiviteiten voor en door de publieke sector in Vlaanderen vanaf 2024. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van het Beslissingscomité van het Fonds Innoveren en Ondernemen, en daarna van de Raad van State.

 


Convenant Flanders Make 2023-2027

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Strategisch Onderzoekscentrum Flanders Make steunt de Vlaamse (maak)industrie in haar digitale transitie naar Industrie 4.0/5.0 en speelt daarbij in op de grote markttrends zoals geconnecteerde productiesystemen en duurzame productie die de mens centraal stelt. Op die manier wil Flanders Make zowel de verankering in Vlaanderen als de internationale concurrentiepositie van de Vlaamse (maak)industrie versterken. Concreet stimuleert Flanders Make open product- en productie-innovatie bij (maak)bedrijven in Vlaanderen via hoogkwalitatief onderzoek en het aanbieden van innovatie op maat en van hoogwaardige onderzoeks-, test- en validatie-infrastructuur. De Vlaamse Regering keurt nu het ontwerp van convenant 2023-2027 tussen het Vlaamse Gewest en de vzw Flanders Make goed, en beslist tot de herverdeling van middelen vanuit een provisioneel krediet voor het begrotingsjaar 2023 in het kader van een jaarlijkse subsidie voor de vzw Flanders Make. Daarnaast kent ze aan de vzw een eenmalige subsidie van 3 miljoen euro toe voor de oprichting van de Flanders Make Academy en een eenmalige subsidie van 5 miljoen euro voor de uitbouw van de onderzoekslijn 'Expansion to include factory level (warehouse/order picking) in flexible assembly'.

 


Subsidie twee projecten binnen EFRO-oproep rond onderzoeks- en innovatiecapaciteit (GTI West-Vlaanderen)

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

In maart 2023 werd binnen het Programma EFRO Vlaanderen 2021-2027 een projectoproep gelanceerd binnen Beleidsdoelstelling 1 ‘Een competitiever en slimmer Europa door de bevordering van innovatieve en slimme economische transformatie en regionale ICT connectiviteit’. Deze oproep werd gelanceerd binnen de GTI West-Vlaanderen (Geïntegreerde Territoriale Investering). Dit leidde tot een definitieve steuntoekenning aan 10 projectvoorstellen. Bij twee projecten oversteeg het gevraagde steunbedrag 500.000 euro. Dit betekent dat deze steunaanvragen voorgelegd moeten worden aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kent daarom aan POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) West-Vlaanderen een cofinanciering van 765.000 euro toe voor de uitvoering van het EFRO-project 1865: 'Test@Sea' en een cofinanciering van 520.000 euro voor de uitvoering van het EFRO-project 1871: 'Vertiports'. Test@Sea, een projectconsortium bestaande uit POM West-Vlaanderen, VLIZ, Sirris, VUB, UGent en De Blauwe Cluster, schept voor de offshore energiesector de mogelijkheid om te kunnen blijven innoveren, ter versterking van de sector, door een antwoord te bieden op de groeiende vraag naar fit-for-purpose test- en demonstratie-infrastructuur op zee. Vertiports moet innovaties in dronetransport mogelijk maken, door in te zetten op drie grote pijlers: het bestuderen en faciliteren van logistieke luchtbruggen voor onbemand luchtverkeer; het opstellen van de nodige protocollen voor luchtdrones en het verder uitbouwen van de Drone Port West-Vlaanderen en de dronecommunitywerking rond onbemande lucht-, water- en landsystemen. Het partnerschap voor dit project bestaat uit POM West-Vlaanderen, VIVES, KU Leuven, HOWEST en UGent.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 08 december 2023