13/06/2019

Beslissingen Ministerraad van 7 juni 2019

Terug naar artikeloverzicht

Rechtspositieregeling personeel VREG

7 juni 2019, op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans
 
Na onderhandelingen met de sociale partners en na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat de rechtspositieregeling vaststelt van het personeel van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Het besluit moet de rechtspositieregeling van het personeel van de VREG verduidelijken, rekening houdend met het specifieke, autonome statuut van de VREG.   
 

 


ADR-regelgeving: aanpassing aan laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen

7 juni 2019, op voorstel van minister Ben Weyts
 
De voorschriften voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg zijn vastgelegd in het ADR-verdrag. ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees Verdrag: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Om de twee jaar wordt het ADR aangepast aan de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en evoluties in het wegvervoer van gevaarlijke goederen. Het gaat om omzetting van Europese regelgeving ter zake. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief de aanpassing van de ADR-regelgeving goed.  
 

 


Synergieovereenkomst baggerwerken

7 juni 2019, op voorstel van minister Ben Weyts
 
Naar aanleiding van een aantal geschillen rond de uitvoering van overheidsopdrachten voor (onderhouds)baggerwerken hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een overeenkomst met als doel het verhogen van de efficiëntie en het rendement van de baggerwerken en het optimaliseren van de uitgaven voor baggerwerken in de maritieme toegang.
 

Geluidsactieplannen voor belangrijke wegen en spoorwegen referentiejaar 2016

7 juni 2019, op voorstel van minister Ben Weyts en minister Koen Van den Heuvel
 
Volgens de Europese richtlijnen over de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai is het nodig om strategische geluidsbelastingkaarten en geluidsactieplannen op te maken. De geluidsactieplannen voor belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen, de luchthaven Brussel-Nationaal en de agglomeraties Antwerpen, Gent en Brugge  zijn op 16 november 2018 meegedeeld aan de Vlaamse Regering met het oog op de organisatie van een publieke raadpleging. Die publieke raadpleging is ondertussen afgerond, en na advies van de Minaraad en de SERV, keurt de Vlaamse Regering de geluidsactieplannen 2019-2023 voor belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen definitief goed. De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu, zal de geluidsactieplannen laten publiceren in het Belgisch Staatsblad, ze voor het publiek ter inzage leggen en ze bezorgen aan de Europese Commissie.  
 
 
 

Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken

7 juni 2019, op voorstel van minister Philippe Muyters
 
Op 5 april 2019 werd het nieuwe Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) voor de periode 2019-2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. ECOOM is een belangrijke partner ter ondersteuning van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebeleid. Om toe te laten dat ECOOM bijkomende onderzoekstaken uitvoert, keurt de Vlaamse Regering nu een addendum goed aan het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en ECOOM. Ze beslist tegelijk tot herverdeling van begrotingsartikelen voor een bedrag van 755.000 euro, om als bijkomende subsidie toe te kennen aan ECOOM voor het uitvoeren van de bijkomende taken.
 

Strategische ecologiesteun Aperam Stainless Belgium nv

7 juni 2019, op voorstel van minister Philippe Muyters
 
De Vlaamse Regering kent een strategische ecologiesteun toe voor een bedrag van 3,731 miljoen euro aan Aperam Stainless Belgium nv in Genk. Aperam Stainless Belgium produceert vlak koud- en warmgewalst roestvast staal in bobijnen of platen tot twee meter breed. Het project Aperam Genk Smart Factory wil de verouderende site een nieuwe toekomst geven via het uitbouwen van een volledig nieuw productieproces van dun koudgewalst roestvast staal. 
 

Raad van bestuur Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep): vervanging lid

7 juni 2019, op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
Het mandaat van Dirk Robbeets als lid van de Raad van bestuur van de cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening vervalt op 7 juni 2019. De Vlaamse Regering benoemt daarom Sven Willekens als lid tot de gewone algemene vergadering van 2020. 
 

Toewijzing landinrichtingsmiddelen tweede fase planprogramma Schelde en Rupel

7 juni 2019, op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Regering beslist dat de totale landinrichtingssubsidie van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van de tweede fase van het planprogramma Schelde en Rupel, met name de tweede fase van het inrichtingsproject landinrichting Rupelstreek, maximaal 500.000 euro kan bedragen. 
 

 


Mededelingen

Handhavingsrapport OE 2018

7 juni 2019, mededeling aan de Vlaamse Regering
 
Handhavingsrapport onroerend erfgoed 2018
 

 


GH rolnummer 6834

7 juni 2019, mededeling aan de Vlaamse Regering
 
Grondwettelijk Hof: rolnummer 6834 Prejudiciële vraag over artikel 35 van het decreet van het Vlaamse Gewest betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gesteld door het Hof van Cassatie Arrest nr. 57/2019 
 
 

Aperam Stainless Belgium nv - nota

7 juni 2019, mededeling aan de Vlaamse Regering
 
Toekenning strategische ecologiesteun aan Aperam Stainless Belgium nv te Genk (toepassing besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012)
 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 7 juni 2019