10/09/2019

Beslissingen Ministerraad van 6 september 2019

Terug naar artikeloverzicht

Wijziging VLAREME

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Regering wijzigt principieel het VLAREME wat betreft de voorwaarden om een derogatie te verkrijgen van de bemestingsnormen zoals vermeld in het Mestdecreet. Het gaat om de omzetting van het Europese uitvoeringsbesluit dat aan België een afwijking toestaat, die door het Vlaamse Gewest was gevraagd, op de Europese richtlijn tegen waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Deze afwijking of derogatie laat voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe zonder de totale bemestingsnorm te verhogen. Hierdoor wordt het gebruik van kunstmest op derogatiebedrijven verminderd en kunnen ze op een duurzame manier een groter aandeel van de nutriënten uit dierlijke mest hergebruiken. Het verhoogd gebruik van dierlijke mest is gekoppeld aan een aantal voorwaarden, en wordt toegekend voor een periode van vier jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  
 

Verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties periode 2021-2030

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
Sinds 1 januari 2005 is binnen de Europese Unie een systeem van emissiehandel van toepassing voor grote industriële installaties en elektriciteitscentrales. Jaarlijks moeten deze installaties een hoeveelheid emissierechten inleveren, overeenkomstig hun uitstoot van broeikasgassen uit het voorgaande jaar. Bepaalde installaties krijgen een hoeveelheid emissierechten kosteloos toegewezen, de overige emissierechten worden geveild of komen terecht in de marktstabiliteitsreserve. De Vlaamse Regering keurt in dit kader, en na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030. Het besluit vloeit voort uit een herziene Europese richtlijn hierover, die de regels voor de periode 2021-2030 aanpast.  

Wijziging besluit lage-emissiezones voor land- of bosbouwtrekkers op wielen

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
Vanaf 1 januari 2020 verstrengen de toegangsvoorwaarden binnen een lage-emissiezone (LEZ). Dit blijkt problemen op te leveren voor bepaalde voertuigen van de categorie T (land- of bosbouwtrekkers op wielen). Daarom wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief diverse bepalingen van haar besluit over de lage-emissiezones.  
 

Verslag WaterRegulator

mededeling aan de Vlaamse Regering
 
Activiteitenverslag WaterRegulator 2018
 
Verslag WaterRegulator - mededeling                                                                              Verslag WaterRegulator - bijlage
 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 6 september 2019