09/03/2020

Beslissingen Ministerraad van 6 maart 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Subsidie heraanleg bedrijventerrein Willebroek Noord: wijzigingsbesluit

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

In het kader van de herontwikkeling van het bedrijventerrein Willebroek Noord beslist de Vlaamse Regering de begunstigde van de subsidies voor de heraanleg van het bedrijventerrein Willebroek Noord te wijzigen naar POM Antwerpen; de maximale aanlegkost per subsidiabel werk op te heffen waardoor verschuivingen tussen de kostenposten mogelijk worden binnen het reeds vastgelegd budget; en de einddatum van het project vast te leggen op 6 juni 2024 overeenkomstig de termijn van de brownfieldconvenant.   

 


Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille’: termijnverlenging 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist de termijn om over te gaan tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille' te verlengen met 60 dagen. Het plan is gelegen op het grondgebied van De Haan, Jabbeke en Oudenburg en omvat onder meer de aanduiding van erfgoedlandschap 'Polder-Klemskerke-Vlissegem', natuurcompensaties voor de Zeebrugse achterhaven, zilte graslanden binnen het habitatrichtlijngebied 'Polders' en het schrappen van het niet-ontgonnen ontginningsgebied 'Paddegat' voor de vrijwaring van het agrarisch gebruik.       

Nota aan de Vlaamse Regering

 


GRUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter'. Het plan omvat de Demervallei en de vallei van de Laak op het grondgebied van Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal het ontwerp van GRUP onderwerpen aan een openbaar onderzoek en een overleg opstarten met de gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant voor de concrete uitwerking van het provinciaal beleid weekendverblijven in functie van de herhuisvesting van de bewoners van de clusters weekendverblijven binnen het plangebied. Daarbij zullen de permanente bewoners actief begeleid en ondersteund worden naar een kwaliteitsvol woonalternatief met woonzekerheid.       

 

BVR Nota aan de Vlaamse Regering Onderzoek tot milieueffectrapportage
Richtlijnen voor het plan-MER Goedkeuring MER Beslissing plan-MER-plicht
Ontwerp GRUP - Bijlage I: Verordenend Grafisch plan Ontwerp GRUP - Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp GRUP: Bijlage IIIa: Toelichtingsnota
Ontwerp GRUP - Bijlage IIIb: toelichtingsnota (kaarten)  Ontwerp GRUP - Bijlage V: milieubeoordeling Ontwerp GRUP - Bijlage VI: beleidsbeslissing 2016
Ontwerp GRUP - Bijlage VII: VR-toets Bijlage 1: Verordenend Grafisch Plan 1 Bijlage 1: Verordenend Grafisch Plan 2
Bijlage 1: Verordenend Grafisch Plan 3 Bijlage 1: Verordenend Grafisch Plan 4 Bijlage IV. Register met percelen bestemmingswijziging...
Bijlage IV. Register met de percelen bestemmingswijziging Bijlage IV. Register met de percelen, bestemmingswijziging Bijlage IV. Register met percelen bestemmingswijziging...
Bijlage IV. Register met percelen... Beslissingsnota Demervallei en Laak 2016 -  betrokken overheden Kaart 0: Siturering plangebieden
Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto Kaart 2: Bestaande juridische toestand Kaart 3: Bestaande juridische toestand
Plan-MER Fase II: Kaartenbundel (deel 1) PLAN-MER FASE II voor het plan “Herinrichting Demervallei tussen Diest en Werchter” - Milieueffectenonderzoek voor de planalternatieven A, B, C en I

 


Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Golfterrein Witbos’: termijnverlenging

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op verzoek van het departement Omgeving beslist de Vlaamse Regering de termijn om over te gaan tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Golfterrein Witbos’ te verlengen met 60 dagen.   

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Verzameldecreet MOW met diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van Verzameldecreet Mobiliteit en Openbare Werken. In dit voorontwerp van decreet worden diverse wijzigingen aangebracht aan de bestaande regelgeving over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid. Daarnaast wordt bestaande regelgeving decretaal bekrachtigd en wordt er een overgangsregeling voorzien voor de nieuwe categorisering voor het wegen- en waterwegennetwerk. Over dit voorontwerp van decreet wordt nog advies ingewonnen van de MORA, van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna van de Raad van State. Personeelsleden die aangeworven worden op basis van middelenstroom vanuit DAB Loodswezen voor gebruik van de scheepsmanoeuvreersimulatoren worden uitgesloten van de personeelsbesparingen.              

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 6 maart 2020