08/05/2023

Beslissingen Ministerraad van 5 mei 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Peilbeheer onbevaarbare waterlopen en grachten 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

In uitvoering van de Blue Deal, het stroomgebiedbeheerplan en het Vlaams klimaatadaptatieplan, en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten. Het peilbeheer is de verantwoordelijkheid van de bevoegde waterbeheerder. De waterbeheerder staat in voor de peilinstellingen aan de pompgemalen en de stuwen. Het doel van dit instrument is om via een onderbouwd en juridisch verankerd peilbeheer verdroging aan te pakken, het water zoveel als mogelijk vast te houden, en wateroverlast tegen te gaan, rekening houdend met de noden vanuit het landgebruik in het betreffende gebied. Naast de procedure voor de opmaak, de goedkeuring en de evaluatie van het peilbesluit voorziet het uitvoeringsbesluit ook de uitbreiding van de handhavende instanties voor het peilbeheer.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Verslag aan de Vlaamse Regering Advies RvS

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Kapelleveld II’ in Wommelgem 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Kapelleveld II’ in Wommelgem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en bestaat voornamelijk uit weiland, met kleine landschapselementen en twee beboste percelen. Verspreid liggen enkele kleine stallingen. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Toelichtingsfiche Bijlage Kaart

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Schorheide’ in Willebroek 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Schorheide’ in Willebroek als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied is onbebouwd en bestaat uit weilanden en bomenrijen. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied en woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Toelichtingsfiche Bijlage Kaart

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Kersdonk Zuid’ in Willebroek 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Kersdonk Zuid’ in Willebroek als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied is onbebouwd en bestaat uit akkers, bossen en weilanden. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor milieubelastende industrie. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Toelichtingsfiche Bijlage Kaart

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Kersdonk Noord’ in Willebroek 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied ‘Kersdonk Noord’ in Willebroek als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het aan te duiden gebied heeft een oppervlakte van 3,9 ha, is volledig onbebouwd en bestaat uit weilanden en enkele bomenrijen. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in een zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s en woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Toelichtingsfiche Bijlage Kaart

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Heindonk’ in Willebroek 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Heindonk' in Willebroek als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is volledig onbebouwd en bestaat uit akkers, weilanden, grachten, een tuin en een bosje, volgens het gewestplan gelegen in gebied voor dagrecreatie, verblijfsrecreatie en een beperkte hoek in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Toelichtingsfiche Bijlage Kaart

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘De Leeuw’ in Wijnegem 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'De Leeuw' in Wijnegem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en vormt de buffer aan de rand van de bestaande recreatieve infrastructuur. Het is deels bebost en deels ingericht als waterberging met de aanleg van een vijver. Volgens het gewestplan is het gelegen in gebied voor dagrecreatie. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Toelichtingsfiche Bijlage Kaart

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Universiteit Antwerpen’ in Antwerpen en Edegem 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Universiteit Antwerpen' in Antwerpen en Edegem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en bestaat uit een vijver, bosjes en weilanden, volgens het gewestplan gelegen in een universiteitspark en gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Toelichtingsfiche Bijlage Kaart

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Wullebeek’ in Niel 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Wullebeek' in Niel als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en bestaat uit graslanden omgeven door kleine landschapselementen, volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Toelichtingsfiche Bijlage Kaart

 


Regeling grensoverschrijdende raadpleging milieueffectbeoordeling projecten andere landen of gewesten 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse regelgeving bepaalt momenteel niet wat Vlaanderen of andere overheden in Vlaanderen moeten doen wanneer ze door een andere Europese lidstaat of gewest op de hoogte worden gebracht van een initiatief dat milieugevolgen kan hebben in Vlaanderen. Daarom keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, nu definitief de regeling goed van de grensoverschrijdende raadpleging bij milieueffectbeoordeling van projecten van andere landen of gewesten. Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van Europese regelgeving.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR              Advies RvS

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Burcht’ in Londerzeel 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Burcht' in Londerzeel als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en bestaat uit grasland en de recreatieve inrichtingen en natuurwaarden van het belevingsgebied 'Groene Long'. Volgens het gewestplan 'Halle-Vilvoorde-Asse' is het gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Toelichtingsfiche Bijlage Kaart

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Cleydaal-Kerkeneinde’ in Hemiksem 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir


De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Cleydaal-Kerkeneinde' in Hemiksem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en is onderdeel van een ruimer bosgebied: natuurdomein Zinkval. Volgens het gewestplan is het gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Toelichtingsfiche Bijlage Kaart

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Noeveren’ in Boom 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Noeveren' in Boom als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en bestaat uit bos en weiland in een oude kleiput. Volgens het gewestplan is het gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Toelichtingsfiche Bijlage Kaart

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Solhof’ in Aartselaar 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Solhof' in Aartselaar als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en bestaat uit akkers en weilanden, in het zuiden nog doorsneden door een trage weg (vlonderpad). Volgens het gewestplan ligt het gebied in woongebied en woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen. Getroffen eigenaars kunnen in aanmerking komen voor een compenserende vergoeding.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Toelichtingsfiche Bijlage Kaart

 


Aanduiding waterbodems in Ronse waar beheerder een waterbodemonderzoek moet uitvoeren 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Tijdens een onderzoek in opdracht van OVAM werden in 2019 zeer hoge concentraties aan PFAS en gebromeerde vlamvertragers vastgesteld in de Molenbeek in Ronse. In 2021 en 2022 liet OVAM bijkomend onderzoek uitvoeren in de Molenbeek, de Vloedbeek, de Lievensbeek en de omgeving ervan. Desondanks is verder onderzoek van deze waterbodems en mogelijk andere verdachte zones nodig om de verontreinigingssituatie helemaal in kaart te brengen. De Vlaamse Regering wijst daarom, op basis van artikel 124 van het Bodemdecreet, de waterbodems van de Molenbeek, de Vloedbeek en de Lievensbeek in Ronse aan als te onderzoeken waterbodems waar de beheerder (de Provincie Oost-Vlaanderen) binnen een termijn van 18 maanden, op eigen initiatief en op eigen kosten, een waterbodemonderzoek moet uitvoeren. Het uitvoeren van de onderzoeken zal de omvang van de verontreiniging bepalen, maar zal ook duidelijk maken of er risico’s aanwezig zijn, waarvoor sanering noodzakelijk is.

 


Subsidie begeleiders MOS-programma 2023 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Het MOS-programma helpt leerkrachten en directies om van hun school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. Scholen kunnen via MOS rekenen op informatie en inspiratie, vormings- en netwerkmomenten en begeleiding op maat van de school. De Vlaamse Regering kent nu in totaal 721.000 euro subsidie toe aan de vijf Vlaamse provincies en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie als tegemoetkoming in de loonkost van de begeleiders voor het MOS-programma voor het werkingsjaar 2023. 

 


Sectorale normen windturbines: wijzigingsbesluit 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de SERV, de Minaraad en de SALV wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM), wat betreft de sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie. Sectorale milieuvoorwaarden beogen het voorkomen en beperken van onaanvaardbare hinder en risico’s die de betrokken inrichtingen en activiteiten kunnen veroorzaken. Ze beogen ook het ongedaan maken van de eventuele schade die de exploitatie van de inrichting of activiteit heeft toegebracht aan het milieu. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 


Goedkeuring Addendum 4 aan Brownfieldconvenant 35. Machelen – Uplace

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten, dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het convenant gebeuren door een addendum, ondertekend door alle partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering Addendum 4 goed aan het Brownfieldconvenant 35. Machelen – Uplace. Het brownfieldproject, zoals omschreven in het brownfieldconvenant, beoogt de realisatie van een circulaire werkwinkelwijk: een plek om te werken, winkelen en ontspannen. Het addendum voorziet in de verlenging van de realisatietermijn tot en met 4 juni 2025.

 


Definitieve goedkeuring Brownfieldconvenant 234. Mechelen – Axalta

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil projectontwikkelaars en investeerders aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering, na de voorziene inspraakvergadering, het Brownfieldconvenant 234. Mechelen – Axalta definitief goed. De herontwikkeling van deze leegstaande bedrijfssite zal zich, na de sloop en sanering, vertalen in de oprichting van een dynamische bedrijfsloods (CO2- en energieneutraal), een duurzame herinrichting van de terreinen, de nodige bijhorende voorzieningen en omgevingsaanleg. De herontwikkelde site zal een gecentraliseerde uitvalsbasis vormen voor bedrijven uit de omgeving.

 


Aanpak besteding middelen Vlaams Klimaatfonds (VKF) in 2023  

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 05 mei 2023