08/03/2021

Beslissingen Ministerraad van 5 maart 2021 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Optimalisatie procedures Vlaamse bestuursrechtscolleges: wijzigingsdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het decreet over de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet). Bedoeling is te komen tot een meer oplossingsgerichte bestuursrechtspraak door het optimaliseren van de procedure. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Advies RvS van 30/12/2020 Advies RvS van 24/02/2021  

 


Invoering retroactieve investeringspremie PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt: wijziging Energiebesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Door een arrest van het Grondwettelijk Hof wordt  de virtuele terugdraaiende teller in zijn geheel geschrapt. De Vlaamse Regering wijzigt daarom nu, na advies van de VREG en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, opnieuw principieel haar Energiebesluit, voor wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt. Zo wordt aan de eigenaars van zonnepanelen die voor 1 januari 2021 in dienst werden genomen het recht op een premie gegeven. De door het arrest gevatte eigenaars van zonnepanelen komen in aanmerking voor een retroactieve investeringspremie op basis van de berekende steun die nodig is om een rendement van 5% te bekomen voor een referentie-installatie. De hoogte van de retroactieve investeringspremie is onder meer afhankelijk van het jaar van indienstname, het jaar van de plaatsing van de digitale meter, het piekvermogen van de zonnepaneleninstallatie, de lengte van de periode dat men van de terugdraaiende teller heeft kunnen genieten, de reeds genoten overheidssteun, en het prosumententarief. Eigenaars van zonnepanelen die reeds een digitale meter hebben, kunnen de retroactieve investeringspremie aanvragen binnen een termijn van zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit. Voor eigenaars waar momenteel nog geen digitale meter is geplaatst, moet de aanvraag gebeuren binnen een termijn van zes maanden volgend op de plaatsing van een digitale meter. Als flankerend beleid worden de premiemodaliteiten en de premiehoogte van de batterijpremie aangepast en worden de batterijpremie en warmtepompboilerpremie verlengd tot in 2024. Tevens wordt voorzien in een nieuwe REG-premie om accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen automatisch aan te sturen. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog advies ingewonnen van  de Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage bij BVR
Advies VREG Advies VTC

 


vzw essenscia: subsidie project Energie & Klimaatdeal en project Mini-EBO

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent 300.000 euro subsidie toe aan vzw essenscia ter ondersteuning van twee projecten voor de doelgroep van niet energie-intensieve vestigingen in de chemische industrie en life sciences. Het eerste project, 'Energie- en Klimaatdeal', betreft een pilootproject voor de grotere ondernemingen (in energiegebruik) in de doelgroep, en voorziet een energie- en klimaatcoach die diepgaande thematische energie- en klimaataudits uitvoert bij de deelnemende ondernemingen. Het tweede project, Mini-energiebeheersovereenkomst, is een sectoraal ontzorgingstraject voor de kleinere ondernemingen (in energiegebruik) in de doelgroep en voorziet een energie- en klimaatcoach die energie- en klimaatscans uitvoert bij de deelnemende ondernemingen. Bedoeling is dat de deelnemende ondernemingen de energiebesparende maatregelen die de coach voorstelt ook effectief gaan uitvoeren.

 


Wijzigingsdecreet wonen: regelgevend kader woonmaatschappijen en geplande aanpassingen sociale huurstelsel

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

Na advies van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel diverse decreten rond wonen. Het wijzigingsdecreet omvat twee hoofdthema's, namelijk het invoeren van een regelgevend kader voor de woonmaatschappijen en de geplande aanpassingen aan het sociale huurstelsel. Daarnaast zijn ook andere wijzigingsvoorstellen meegenomen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering Memorie
Ontwerpdecreet Advies VTC

 


Wijziging organisatiebesluit Vlaamse administratie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering wijzigt artikel 12 van het besluit over de organisatie van de Vlaamse administratie. Met de wijziging wil ze bevoegdheden rond energie toekennen aan de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, om zo toe te laten dat deze het beleid uit het Vlaamse Energie- en Klimaatplan en de conceptnota 'Aanpak uitrol laadinfrastructuur 2021-2025' ten volle kan uitoefenen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Voorwaarden vervoer gevaarlijke goederen over binnenwateren: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit dat de regelgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aanpast aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van een Europese Richtlijn en behelst de vijfde tweejaarlijkse actualisering van de Europese overeenkomst over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN). Dit impliceert de vaststelling van een regel van politie over het verkeer op waterwegen. Gezien dit overleg vereist tussen de overheden wordt deze nota ook geagendeerd op het Overlegcomité. Daarna wordt het voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage bij BVR Nota aan het overlegcomité

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 5 maart 2021