08/06/2020

Beslissingen Ministerraad van 5 juni 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Verdrag Afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI): instemmingsdecreet

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Minaraad, de MORA en de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat instemt met het gewijzigde Verdrag van 9 september 1996 over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). De wijzigingen in het CDNI-verdrag verbieden de uitstoot van dampvormige restanten van vloeibare lading door tankschepen, om schade aan het milieu te vermijden. Het ontwerp van instemmingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
RvS Advies Minaraad Advies MORA

 


COVID-19: maatregelen economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapsinnovatie (EWI)

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering keurt een besluit goed dat bepaalde tijdelijke maatregelen regelt in de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie door de civiele noodsituatie rond de volksgezondheid door het coronavirus Covid-19. Door de maatregelen om de gevolgen van het coronavirus in ons land te beperken, konden bepaalde doelstellingen of voorwaarden waaronder bepaalde subsidies of financiering aan de instellingen in deze beleidsvelden verleend werden, niet meer of moeilijk gehaald worden. De maatregelen moeten dus op een rechtszekere wijze een antwoord geven op de problemen waarmee deze instellingen nu te maken hebben door de coronacrisis. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Maximale uitrol digitale meters

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Energiebesluit van 19 november 2010 over de uitrol van digitale meters. Het is de bedoeling om de volledige uitrol van de digitale meters klaar te hebben op 1 juli 2029, en dat 80% van de meters geplaatst is tegen 31 december 2024. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Verzameldecreet energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de SERV en van de Minaraad, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Energiedecreet van 8 mei 2009. De wijzigingen omvatten een wijziging aan de energieprestatieregelgeving als gevolg van een Europese richtlijn; een aantal wijzigingen om de EPB- en EPC-handhavingsprocedures te optimaliseren; een aantal bepalingen die uitvoering geven aan het Vlaams Regeerakkoord (zoals een renovatie-eis binnen een bepaalde termijn bij aankoop van een tertiair gebouw), en een aantal kleinere wijzigingen rond netbeheer. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.          

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Concordantietabel 'A' Concordantietabel 'B' Advies VTC
Advies Minaraad Advies SERV  

 


REG-premies

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Energiebesluit van 19 november 2010 met betrekking tot de REG-premies. De wijzigingen omvatten het invoeren van een nieuwe premie voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen van de omvormer van 10 kVA. Tegelijk zijn er wijzigingen aan de REG-premies voor nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur, nieuw geplaatste isolatie aan de binnenkant van buitenmuren en de plaatsing van warmtepompboilers. Daarnaast wordt er geen premie meer toegekend voor het vervangen van een stookolieketel bij beschermde afnemers en wordt de premie voor de vervanging van een stookolieketel door een gascondensatieketel verhoogd. De doelgroep voor deze premie wordt ook uitgebreid tot de doelgroep van de energielening. Tot slot komt er ook een terugleververgoeding voor decentrale porductie-installaties met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA die in dienst worden genomen vanaf 1 januari 2021. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de VREG en daarna van de Raad van State.       

BIS-Nota aan de Vlaamse Regering BVR                         Bijlage Budgetschatting

 


Bescherming wolf: diersoort van communautair belang

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Minaraad hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit dat het decreet over het natuurbehoud en het natuurlijk milieu wijzigt. De wijziging voegt de Europese wolf toe aan de lijst in bijlage III van het decreet, als diersoort van communautair belang die voorkomt in Vlaanderen. Daardoor valt de Europese wolf, net als de andere Europees beschermde soorten in bijlage III, onder de bijzondere strafbaarstelling die voorzien is in het decreet met algemene bepalingen rond het milieubeleid. Verder wordt de Europese bever in de juiste categorie geplaatst en worden er nog zeven soorten toegevoegd aan de lijst (lynx, wilde kat, sierlijke witsnuitlibel, gaffellibel, vermiljoenkever, juchtleerkever en muurhagedis) op grond van hun recent gerapporteerde voorkomen binnen Vlaanderen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies Minaraad

 


Aanpassing regelgeving vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering wijzigt opnieuw principieel het besluit over de aanpassing van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Ze keurt tegelijk de nota aan het Overlegcomité goed. De wijziging zorgt voor de omzetting van Europese regelgeving, meer specifiek de tweejaarlijkse actualisering van de Europese overeenkomst rond het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. De nota en het wijzigingsbesluit worden nu ingediend op het eerstvolgende Overlegcomité, en gaan daarna voor advies naar de Raad van State.  

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Nota aan het Overlegcomité
RvS Bijlage  

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 5 juni 2020