03/04/2023

Beslissingen Ministerraad van 31 maart 2023

wetgeving-2_1.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Taaktoewijzing structurele opvolging Lokaal Energie- en Klimaatpact: tijdelijke personeelsversterking bij het Agentschap Binnenlands Bestuur

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers, viceminister-president Ben Weyts en Vlaams minister Benjamin Dalle

Het veranderende klimaat stelt alle bestuursniveaus voor grote uitdagingen, en ook de lokale besturen nemen hierin hun rol op. Vlaanderen en de lokale besturen hebben de handen in elkaar geslagen om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. In deze context werd het Lokaal Energie- en Klimaatpact opgestart. De Vlaamse Regering wijst de structurele opvolging van het lokaal energie- en klimaatpact met de lokale besturen toe aan het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Ze keurt meteen ook de structurele en tijdelijke personeelsversterking binnen ABB hiervoor goed. Deze structurele en tijdelijke personeelsversterking valt buiten de lopende personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Projectoproep 'Natuur in je school 2023'

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts en Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering lanceert de projectoproep 'Natuur in je School 2023' en voorziet maximaal 9 miljoen euro voor projecten die inzetten op natuurgebaseerde klimaatadaptieve maatregelen op school. De projectoproep wil inspelen op de grote vraag vanuit scholen naar financiële middelen voor de inrichting van het schooldomein met natuurgebaseerde klimaatadaptieve maatregelen. Meer natuur op school draagt rechtstreeks bij aan een klimaatbestendige schoolomgeving, zorgt voor meer infiltratie en buffering van water, en heeft een positieve impact op het tegengaan van droogte en hittestress. Een natuurlijkere schoolomgeving laat scholen bovendien toe meer in te zetten op buiten leren. Dit heeft positieve effecten op leerresultaten en het welzijn op school van leerlingen, personeel en andere gebruikers.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Voorontwerp van decreet over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad en de VREG.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting

 


Bindend afsprakenkader elektromagnetische straling en convenant met netbeheerders over maatregelen bij hoogspanningsverbindingen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De afgelopen veertig jaar zijn er internationaal veel onderzoeken uitgevoerd naar een mogelijke relatie tussen (de blootstelling aan) magneetvelden en gezondheidsklachten. Voor geen enkele ziekte of aandoening is er een oorzakelijk verband met magneetvelden aangetoond. Wel blijkt uit onderzoek een statistisch verband tussen het aantal gevallen van kinderleukemie en de nabijheid van hoogspanningslijnen. Doel van het voorzorgbeleid is zo veel als redelijkerwijs mogelijk voorkomen dat kinderen langdurig worden blootgesteld aan magneetvelden hoger dan 0.4µT. Om de mens en het milieu tegen risico’s en hinder te beschermen, keurt de Vlaamse Regering nu principieel een bindend afsprakenkader goed om langdurige (chronische) blootstelling aan magnetische velden van meer dan 0,4 µT zoveel mogelijk te beperken. Het gaat enerzijds om maatregelen die moeten toegepast worden bij de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen of bij de aanpassing van bestaande hoogspanningsverbindingen. Anderzijds bevat het maatregelen over het creëren van afstand tussen hoogspanningsverbindingen en bestemmingen waarin kinderen onder de 15 jaar langdurig verblijven (bewoonde gebouwen, onbebouwde woonpercelen, scholen en kinderopvangvoorzieningen). Tevens wordt er voorzien in monitoring van de belasting van hoogspanningsverbindingen. Voor een maximale effectiviteit bestaat dit bindend afsprakenkader uit een luik voor de Vlaamse overheid en de netbeheerders. Een convenant dat zal worden afgesloten met de netbeheerders wordt toegevoegd aan het bindend afsprakenkader om de naleving ervan te kunnen vervolledigen. Het Departement Omgeving neemt de praktische uitwerking van het afsprakenkader en het convenant verder op.

Nota aan de Vlaamse Regering Afsprakenkalender

 


Magnetische velden van hoogspanningslijnen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Om de mens en het milieu te beschermen tegen risico's en hinder, bepaalt de Vlaamse Regering de algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen of activiteiten. In dit kader legt ze nu, na advies van de SERV, de Minaraad, de Vlaamse Raad WVG, de SARO, en na de publieke raadpleging hierrond, opnieuw principieel de beleidstaken en milieuvoorwaarden vast voor de magnetische velden van hoogspanningslijnen. Het betreft de normering van magnetische velden met een frequentie van 50 Hz van hoogspanningsverbindingen. Concreet worden er twee hoofdstukken toegevoegd in titel II van VLAREM, het besluit van de Vlaamse Regering met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies Minaraad Advies SARO

 


Definitieve vaststelling GRUP Drinkwaterleiding Viersel-Walem

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na het openbaar onderzoek beslist de Vlaamse Regering principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem' op het grondgebied van Zandhoven, Nijlen, Lier, Duffel en Rumst. Het planproces wil een drinkwaterleiding realiseren met grote doorvoercapaciteit tussen productiecentra van drinkwater en bijhorende toevoerdrinkwaterleidingen in functie van de versterking en verduurzaming van het Vlaamse drinkwaternet. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage I: grafisch plan
Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa: toelichtingsnota (tekst) Bijlage IIIb: toelichtingsnota (kaarten)
Bijlage IV: plan-MER    

 


Wijziging VLAREME: indeling van afstroomzones in gebiedstypes vanaf 2023

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het Mestdecreet is bepaald dat de afstroomzones in Vlaanderen ingedeeld worden in 4 gebiedstypes, op basis van de waterkwaliteit in de afstroomzone, en dat er elke twee jaar een evaluatie komt van deze indeling. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering nu definitief het besluit goed met de nieuwe indeling van de afstroomzones in de 4 gebiedstypes die geldt vanaf 2023. Voor het bepalen van deze nieuwe indeling zijn de evaluatiecriteria toegepast zoals ze strikt zijn vastgelegd in het Mestdecreet. Zowel uit de gegevens van de laatste meetcampagne als op basis van de globale evolutie van de waterkwaliteit blijkt duidelijk dat de inspanningen rond waterkwaliteit onverminderd moeten worden voortgezet. De lopende gesprekken in functie van het Mestactieplan (MAP) 7 zijn daarbij essentieel. Om echter een juridisch vacuüm te vermijden, moet, in afwachting van de uitwerking van het MAP 7, de bestaande regelgeving worden uitgevoerd, hetgeen in voorliggend besluit heeft geresulteerd. Daarnaast wordt met dit besluit ook gezorgd dat in 2023 dezelfde equivalente maatregelen toegepast kunnen worden als in 2022.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR                     

Advies RvS                            

 


Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor publiciteitsinrichtingen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De vandaag geldende regels rond reclame en publiciteit zijn op verschillende vlakken verouderd en houden onvoldoende rekening met evoluties in de wijze waarop publiciteit gevoerd wordt. De Vlaamse Regering stelt daarom, na adviezen van de SARO, de MORA, de VVP en de VVSG en na een openbaar onderzoek, opnieuw principieel een ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor publiciteitsinrichtingen vast, ter vervanging van verouderde en complexe regelgeving uit de jaren ‘30 en ’50 van vorige eeuw. Deze publiciteitsverordening voorziet in een eenvoudige en uniforme regeling rond publiciteitsinrichtingen, rekening houdend met moderne vormen van publiciteit en met aspecten van verkeersveiligheid. Deze verordening wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies SARO
Advies MORA DOC.0331-3 Publiciteitsverordening - bijlage DOC.0331-4 Publiciteitsverordening - bijlage
DOC.0331-7 Publiciteitsverordening - bijlageBIS DOC.0331-8 Publiciteitsverordening - bijlage DOC.0331-9 Publiciteitsverordening - bijlage

 


Regeling grensoverschrijdende raadpleging milieueffectbeoordeling projecten andere landen of gewesten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse regelgeving bepaalt momenteel niet wat Vlaanderen of andere overheden in Vlaanderen moeten doen wanneer ze door een andere Europese lidstaat of gewest op de hoogte worden gebracht van een initiatief dat milieugevolgen kan hebben in Vlaanderen. Daarom keurt de Vlaamse Regering nu principieel de regeling goed van de grensoverschrijdende raadpleging bij milieueffectbeoordeling van projecten van andere landen of gewesten. Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van Europese regelgeving. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


vzw Proefcentrum voor Sierteelt (PCS): subsidie project 'GreenSupport: kenniscentrum voor advies naar meer klimaatbestendig en biodivers groen’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 641.000 euro toe aan vzw Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) voor 'GreenSupport - kenniscentrum klimaatbestendig en biodivers groen'. PCS vzw zal dit gedurende drie jaar helpen vorm geven via praktijkonderzoek, demonstratie, voorlichting en samenwerking, door zo veel mogelijk private en openbare stakeholders te betrekken binnen de groensector en een permanente samenwerking op te zetten tussen de professionele groenvoorzieners en verscheidene doelgroepen uit de bouw- en watersector en lokale en regionale beleidsmakers. GreenSupport wil zo de groenvoorziening professionaliseren en verduurzamen; een permanente brug creëren tussen onderzoek, lokaal en regionaal beleid en professionele telers en groenvoorzieners, projectontwikkelaars en particulieren om klimaatadaptief en biodivers groen hoog op de agenda te houden; en innovatie stimuleren in de hele keten van de groensector.

 


Sitebesluit ‘PFAS 3M - Zwijndrecht’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De omgeving van de 3M-fabrieksterreinen in Zwijndrecht is door emissies vanuit de 3M-fabriek verontreinigd met PFAS-componenten met een verregaande impact op gezondheids- en milieurisico’s (bodem, water, lucht, natuur), economische activiteiten (landbouw) en maatschappelijk relevante projecten in de omgeving (Oosterweelproject), en de leefomgeving van de bewoners. Om een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de PFAS-problematiek mogelijk te maken, beslist de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief tot vaststelling van de site ‘PFAS- 3M Zwijndrecht’. De site omvat de gronden gelegen binnen een perimeter van 5 km rond de 3M-terreinen. De vaststelling omvat onder meer de verplichting voor 3M Belgium tot volledig herstel (tuinen en landbouwgronden) en voorzorgsmaatregelen, en een regeling voor de afstemming van de bodemsanering en grondverzet voor groot grondverzet (vanaf 250 m³) en de vergoeding van kosten voor klein grondverzet (minder dan 250 m³) op gronden binnen de site. Verder zijn er ook timings opgenomen voor de uitvoering van verdere gefaseerde bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten op de site. De Vlaamse Regering zal de bodemonderzoeken, de humane biomonitoringstudies en andere onderzoeken, en de voortgang van bodemsaneringswerken, permanent evalueren, en zo nodig bijkomende maatregelen nemen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Advies OVAM Bijlage  

 


Herverdeling provisioneel krediet: uitgaven batterijpremie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist voor het begrotingsjaar 2023 tot herverdeling van 14,2 miljoen euro, die ingeschreven is op de provisie 'versnelling woningrenovatie en hernieuwbare energie', de zogenaamde 'energiecrisisprovisie', naar het programma Energie ter vereffening van uitgaven voor de batterijpremie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Tijdelijk handelingskader PFAS-houdende bodemmaterialen en invulling saneringscriterium 'duidelijke aanwijzing van ernstige bodemverontreiniging'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van oriënterende en verkennende bodemonderzoeken met vaststelling van PFAS-verontreiniging, en na adviezen van de MORA, de SERV en de Minaraad, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel een besluit goed dat een tijdelijk handelingskader aanreikt voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen in het kader van grondverzet (onder meer bij de opmaak en beoordeling van technische verslagen en de aanvragen tot grondverzettoelating), evenals een tijdelijk handelingskader voor de beoordeling van het saneringscriterium 'duidelijke aanwijzing van ernstige bodemverontreiniging' in het kader van bodemonderzoeken. Het besluit voert een op zichzelf staand tijdelijk handelingskader in, specifiek voor verontreinigingen met PFAS, wat een niet-genormeerde parameter blijft. Er wordt voor deze werkwijze gekozen omwille van de snelle wetenschappelijke evoluties rond PFAS. In functie van de door de Vlaamse Regering uit te voeren evaluaties van de ingevoerde waarden en het potentieel wetenschappelijk voortschrijdend inzicht, wordt op basis van het voorzorgsbeginsel en de huidige wetenschappelijke stand van zaken dit tijdelijk handelingskader, met specifieke toetsings- en streefwaarden, ingevoerd. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR Verslag aan de Vlaamse Regering
Advies MORA Advies Minaraad Advies Vlaamse Raad WVG

 


Subsidie projectoproep circulair water

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de oproep 'circulair water' 2023 en het subsidiereglement daarvoor goed, om de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen te vergroten en circulair watergebruik op te schalen. Vlaanderen is immers kwetsbaar voor droogte en waterschaarste, en werd de voorbije 6 jaar 5 keer getroffen door droogte. De projectoproep steunt samenwerkingen die focussen op minder waterverbruik en meer circulair watergebruik, zoals uitwisseling van waterstromen, hergebruik van effluent of de ontwikkeling van innovatieve technieken die primaire waterbronnen beschermen en aanvullen. Voor de oproep is een budget van 10 miljoen euro voorzien in het kader van de uitgaven voor de Blue Deal, ter realisatie van het Vlaams Klimaatadaptatieplan.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


VITO nv: verlenging opsporingsvergunning aardwarmte in de regio Mol-Dessel

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 13 april 2018 trad de opsporingsvergunning voor aardwarmte van VITO nv in de regio Mol-Dessel in werking. VITO spoort aardwarmte op in de diepe ondergrond, en boort daarbij maximaal vijf diepe geothermische putten in de regio Mol-Dessel, voor een gecombineerde warmte- en elektriciteitsvoorziening. De vergunning geldt voor een periode van vijf jaar, en loopt dus af op 13 april 2023. VITO nv vraagt een verlenging aan om bijkomende opsporingsactiviteiten te kunnen verrichten. De Vlaamse Regering keurt nu, op basis van een evaluatie, de verlengingsaanvraag van VITO goed voor een periode van vijf jaar, tot 13 april 2028.

 


Aanpak stikstofprobleem: regels oproep vrijwillig stopzetten varkensstallen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 23 februari 2022 werd binnen de Vlaamse Regering een akkoord bereikt over de aanpak van het stikstofprobleem. In dat akkoord zijn verschillende maatregelen opgenomen. De Vlaamse Regering besliste onder meer dat in 2022 een oproep tot vrijwillige stopzetting georganiseerd wordt voor alle exploitaties waar varkens gehouden worden met een impactscore hoger dan 0,5%. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, definitief een besluit goed dat de regels bepaalt met betrekking tot de oproep tot vrijwillige stopzetting. Het verlenen van stopzettings- en sloopvergoedingen moet de exploitanten en eigenaars aanzetten om over te gaan tot een vrijwillige stopzetting. Dat moet bijdragen aan de inspanningen om tegen 2030 30% minder varkens in Vlaanderen te hebben en op deze wijze de ammoniakuitstoot afkomstig van varkensstallen aanzienlijk te reduceren. Bijkomend zorgt deze regeling voor een beperktere hoeveelheid mest die kan afgezet worden op Vlaamse grond, en draagt zo bij tot de inspanningen om de doelstellingen van het Mestdecreet te bereiken.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Advies wetgeving VTC Standaardadvies 65/2023  

 


Vlaamse Parken en algemene landschapszorg: goedkeuring ontwerpdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Matthias Diependaele

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over algemene landschapszorg en Vlaamse Parken. Het is opgevat als een kaderdecreet en creëert de basis voor een transversaal landschapsbeleid. Als herkenbare exponenten van een meer geïntegreerd landschapsbeleid wordt voor de Vlaamse Parken (de Nationale Parken Vlaanderen en de Landschapsparken) een decretale basis voorzien. Er wordt voor deze structuren een beheersstructuur, erkenningsvoorwaarden en subsidiemogelijkheden uitgewerkt. Daarnaast worden de regionale landschappen uit het decreet van 21 oktober 1997 over het natuurbehoud en het natuurlijk milieu gehaald en ondergebracht in dit decretaal kader. Bovendien wordt de basis gelegd voor de toekomstige uitbreiding van het instrumentarium voor algemene landschapszorg. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet
Memorie van Toelichting Advies RvS

 


Voorlopige vaststelling GRUP ‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel Noord’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele en Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp-GRUP 'Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0)- deel Noord'. Naast de uitvoering van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen en het streven naar een maatschappelijk verantwoorde kosten/baten verhouding, zet het herinrichten van de R0-noord in op leefbaarheid en verkeersveiligheid, het opheffen van de barrièrewerking van de R0-noord voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer om de multimodale bereikbaarheid van de regio te verhogen en de groene, blauwe en ecologische verbindingen te verbeteren. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal ook de afbakening van de beschermde dorpsgezichten 'Het Hooghof met zijn omgeving ' en 'Hoeve Hooghof: uitbreiding omgeving' in Asse (Zellik) beperkt wijzigen in functie van de realisatie van de bestemmingen voorzien in het GRUP. Het planproces verloopt in nauw overleg met de lokale besturen en de betrokken administraties, met een sterk participatief traject met de verschillende stakeholders. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, zal zorgen voor de uitvoering van de beslissingen rond het flankerend beleid, over het ontwerp van GRUP een openbaar onderzoek organiseren en de nodige kennisgevingen sturen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR DOC.0358-5 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-6 GRUP R0 noord VV - bijlage
DOC.0358-7 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-8 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-9 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-10 GRUP R0 noord VV - bijlage
DOC.0358-11 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-12 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-13 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-14 GRUP R0 noord VV - bijlage
DOC.0358-15 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-16 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-17 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-18 GRUP R0 noord VV - bijlage
DOC.0358-19 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-20 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-21 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-22 GRUP R0 noord VV - bijlage
DOC.0358-23 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-24 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-25 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-26 GRUP R0 noord VV - bijlage
DOC.0358-27 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-28 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-29 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-30 GRUP R0 noord VV - bijlage
DOC.0358-31 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-32 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-33 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-34 GRUP R0 noord VV - bijlage
DOC.0358-35 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-36 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-37 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-38 GRUP R0 noord VV - bijlage
DOC.0358-39 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-40 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-41 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-42 GRUP R0 noord VV - bijlage
DOC.0358-43 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-44 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-45 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-46 GRUP R0 noord VV - bijlage
DOC.0358-47 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-48 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-49 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-50 GRUP R0 noord VV - bijlage
DOC.0358-51 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-52 GRUP R0 noord VV - bijlage DOC.0358-53 GRUP R0 noord VV - bijlage  

 


Koninklijk besluit 'Geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen luchthavens': standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt niet in met het ontwerp van koninklijk besluit met de regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens. Het ontwerp van koninklijk besluit wil uitvoering geven aan de Europese richtlijn ter zake, en is van toepassing op de luchthaven van Brussel-Nationaal. Het ontwerp heeft een te ruime draagwijdte en is strijdig met de bevoegdheidsverdelende regels.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage Verordening Bijlage BS

 


Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN): aanpassing regelgeving aan wetenschappelijke en technische vooruitgang

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit dat de regelgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aanpast aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van een Europese Richtlijn en behelst de zesde tweejaarlijkse actualisering van de Europese overeenkomst over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN). Dit besluit wordt geagendeerd voor overleg op het eerstvolgende Overlegcomité van de betrokken regeringen. Het wordt ook voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage bij BVR Nota aan het Overlegcomité

 


Wijziging koninklijk besluit met nationale afwijkingen vervoer gevaarlijke goederen klasse 7 over land: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met het gewijzigde ontwerp van koninklijk besluit over het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7 over land. Het voorziet in de omzetting van Europese regelgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen over land, om bepaalde nationale afwijkingen hierbij toe te staan.

Nota aan de Vlaamse Regering
 

Afwijkingen biologische rassen van landbouw- en groentegewassen geschikt voor biologische teelt: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Twee Europese Richtlijnen stellen de vereisten vast voor het verplichte officiële onderzoek om een ras toe te laten tot de nationale rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen en tot het vrije handelsverkeer in de Europese Unie. Ze leggen de kenmerken vast waartoe enerzijds het onderzoek naar onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid zich voor de verschillende soorten ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen om het onderzoek uit te voeren. Dit gebeurt aan de hand van testrichtsnoeren van het Communautair Bureau voor Plantenrassen en/of de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten. Nieuwe biologische rassen geschikt voor biologische teelt voldoen soms niet aan de vastgelegde richtsnoeren voor homogeniteit en kunnen bijgevolg niet verhandeld worden in de Europese Unie. Aangezien lagere homogeniteit inherent is aan een aantal soorten van biologische rassen geschikt voor biologische teelt, moeten de richtlijnen hier een afwijking voorzien om deze soorten ook tot de handel toe te laten en de beschikbaarheid van biologische rassen te waarborgen. De Richtlijn 2003/90/EG voorziet anderzijds ook de kenmerken aan de hand waarvan de cultuur- en gebruikswaarde van landbouwgewassen wordt onderzocht. Deze huidige kenmerken voorzien niet in biologische omstandigheden om de biologische rassen onder hun optimale omstandigheden te beoordelen. Ter omzetting van die Europese regelgeving, en na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering daarom nu definitief haar besluit met 'de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek'. De afwijking van homogeniteit wordt gespecifieerd door een lijst met kenmerken per landbouwsoort of groentesoort per bijhorende testrichtsnoer voor onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid die minder streng beoordeeld mogen worden. De lijst gaat als een nieuwe bijlage bij het besluit, samen met de kenmerken aan de hand waarvan de cultuur- en gebruikswaarde van biologische landbouwgewassen wordt onderzocht.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RVS

 


Verzameldecreet MOW III: diverse bepalingen gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet met diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid. Dit verzameldecreet werd op 29 maart 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Decreet
 

Wijziging Energiedecreet gewijzigde aanwijzingsvoorwaarden distributienetbeheerders

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 vervangt, voor wat de overgangsregeling van de gewijzigde aanwijzingsvoorwaarden voor distributienetbeheerders betreft. Dit wijzigingsdecreet werd op 29 maart 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Decreet
 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 31 maart 2023