04/02/2020

Beslissingen Ministerraad van 31 januari 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

GRUP Scheldepolders Hingene: definitieve vaststelling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Scheldepolders Hingene' in Bornem. Het plan is de juridische basis voor de inrichting van de polders langs de Schelde ter hoogte van Hingene: inrichting van Buitenlandpolder, Hingenebroekpolder, Schellandpolder en Oudbroekpolder in functie van waterbeheersing en natuurinrichting.   

 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Raad van State
Bijlage kaart 0 Situering Plangebied Bijlage 1 Bijlage kaart 2 Bestaande juridische toestand
Bijlage Kaart 3 Bestaande juridische toestand: andere plannen Bijlage I. Verordenend grafisch plan Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften
Bijlage IIIa: Toelichtingsnota Bijlage IIIb. Toelichtingsnota - kaarten Bijlage IV. Register van percelen
Bijlage IV: Register percelen - kaart GRUP Bijlage 1  

 

 

GRUP Omgeving vliegveld Malle

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Omgeving vliegveld Malle'. Het plan is gelegen op het grondgebied van Malle, Zoersel, Vorselaar, Zandhoven, Lille en Beerse (provincie Antwerpen). Het GRUP geeft uitwerking aan de beleidsopties over de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur voor de landbouwgebieden rond Grote Heide, Zalfen en het complex ’s Herenbos -Blommerschoten, voor het versterken van de natuur- en bosstructuur en differentiatie van het bosgebied als verwevingsgebied voor ’s Herenbos –Blommerschot, en differentiatie van het gebied ten zuidoosten van Wechelderzande, en verweving van landbouw en natuur in de Visbeekvallei.   

 

BVR Advies Raad van State Nota aan de Vlaamse Regering
Bijlage Kaart 0 Situering Bijlage Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand Bijlage Kaart 2 Bestaande juridische toestand
Bijlage Kaart 3 Bestaande juridische toestand - andere plannen   Bijlage I: Verordenend grafisch plan Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften
Bijlage IIIa: Toelichtingsnota - tekst Bijlage IIIb: Toelichtingsnota - kaarten Bijlage IV: Register met percelen
Bijlage IV Register met percelen - kaart Bijlage V Plan-MER Bijlage VI Passende beoordeling
GRUP    

 

 

VLAREME: AGR-GPS-systeem bij transport vloeibare dierlijke mest

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De wijziging van het Mestdecreet die zorgde voor de implementatie van het zesde Mestactieprogramma, bevatte de bepaling op basis waarvan transporten in het kader van een burenregeling, van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer met percelen in gebiedstype 2 of 3, moet gebeuren met een AGR-GPS-systeem. De Vlaamse Regering stelt nu de regels vast over de verplichting tot het gebruik van AGR-GPS bij transporten, in het kader van een burenregeling, van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer die percelen heeft gelegen in gebiedstype 2 of 3. Na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering hiervoor definitief het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet (VLAREME). Ze bepaalt onder meer dat het AGR-GPS-systeem voor burenregelingen zal werken via een app. 

 

Advies VTC                               Nota aan de Vlaamse Regering
BVR Advies Raad van State

 

 

Voorkeursbesluit complex project extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het voorkeursbesluit van het complexe project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen'. Dit complex project heeft als doelstelling de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen, om de verwachte groei tot 2030 te kunnen accommoderen, en de daarmee samenhangende ontwikkeling van industriële/logistieke gronden en de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet. 

 

BVR Nota aan de Vlaamse Regering Advies Raad van State
Bijlage CP ECA - TBA Bijlage Voorkeursbesluit Bijlage Deelrapport 1
Bijlage Deelrapport 2 Bijlage Deelrapport 3 Bijlage Deelrapport 4
Bijlage Deelrapport 5 Bijlage Deelrapport 6 Bijlage Deelrapport 7
Bijlage Aanvullende richtlijnen MER Bijlage Antwoordennota Bijlage Ontwerprapport S-MKBA
Bijlage Bekendmaking Definitief voorkeursbesluit Bijlage Richtlijnen MER Bijlage Tussennota Overwegingsdoc
Bijlage Kwaliteitsbeoordeling MER Bijlage CP ECA Bijlage Overwegingsdoc bij raadpleging
Bijlage Conclusieverslag Adviesvergadering Bijlage Ontwerp voorkeursbesluit Antwoordennota Bijlage Strategisch Milieueffectrapport
Bijlage Strategisch Milieueffectrapport Bijlagen Bijlage Synthesenota Bijlage Rapport Externe Veiligheid

 

 

Commissie EBO inzake de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten voor de energie-intensieve industrie: jaarverslag 2018

Mededeling aan de Vlaamse Regering                                                                 Bijlage: Energiebeleidsovereenkomsten

 

Adviezen Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP)

Mededeling aan de Vlaamse Regering Eerste advies opvolgpanel Tweede advies opvolgpanel

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 31 janurai 2020