01/09/2023

Beslissingen Ministerraad van 31 augustus 2023

wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Stad Antwerpen: overmacht in kader van onbeschikbaarheid intern digitaal dossierbehandelingssysteem omgevingsvergunningen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De informaticasystemen van de stad Antwerpen werden op 6 december 2022 getroffen door een algemene cyberaanval. Hierdoor werd het volledige gedigitaliseerde proces van de omgevingsvergunningen in Antwerpen ernstig verstoord. De Vlaamse Regering stelde daarom een situatie van overmacht vast en nam noodmaatregelen om een aantal termijnen rond omgevingsvergunningen op te schorten en zo een correcte dienstverlening aan de burger te verzekeren. In de stad Antwerpen doet zich nog steeds een overmachtssituatie voor die de afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen bemoeilijkt. De doorlooptijd verbetert gefaseerd, maar een substantiële achterstand in verwerking is opgebouwd en moet weggewerkt worden. Momenteel kunnen de gemaakte prognoses aangehouden worden en wordt geschat dat het einde van de achterstand weggewerkt is tegen eind 2023 en dat de decretaal bepaalde doorlooptijden vanaf dan gerespecteerd kunnen worden. De Vlaamse Regering bekrachtigde op 7 juli 2023 een decreet dat artikel 14/1 van het decreet van 25 april 2014 over de omgevingsvergunning aanvult met een zesde en zevende lid, specifiek voor deze situaties. Nu keurt ze principieel een besluit goed dat uitvoering geeft aan de machtiging om specifieke regels uit te werken in geval van onbeschikbaarheid wegens technische storingen van het interne digitale dossierbehandelingssysteem, voor wat betreft de stad Antwerpen. Het besluit betreft het schorsen van bepaalde termijnen in het kader van omgevingsvergunningverlening voor lopende en eerstdaags in te dienen vergunningsaanvragen in eerste aanleg bij de stad Antwerpen. Dit besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


Wijziging besluit vrijwillig stopzetten varkensstallen: drempel impactscore verlaagd naar 0,025%

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In de conceptnota over de programmatische aanpak stikstof (PAS) van 10 maart 2023 wordt de doelstelling om tegen 2030 30% minder varkens in Vlaanderen te hebben, nader bepaald. Om tot een gunstige staat van instandhouding te komen van de Europees te beschermen natuur is een reductie van ammoniakuitstoot, onder meer afkomstig van varkensbedrijven, noodzakelijk. Om deze doelstelling te bereiken wordt er voorzien in stimulerende maatregelen (stopzettings- en sloopvergoedingen) voor de vrijwillige stopzetting van stallen waar varkens worden gehouden. Met haar besluit over de vrijwillige stopzetting van varkensstallen voorziet de Vlaamse Regering in een regeling tot vrijwillige stopzetting voor alle exploitaties waar varkens gehouden worden met een impactscore hoger dan 0,5%. Nu keurt ze, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed waardoor de drempel voor de impactscore verlaagd wordt naar 0,025%. Deze aanpassing zal bijdragen aan de inspanningen om het beoogde doel te bereiken om tegen 2030 30% minder varkens in Vlaanderen te hebben. Bijkomend draagt deze aanpassing bij tot de inspanningen om de doelstellingen van het Mestdecreet te bereiken. Doordat er mogelijk meer varkensbedrijven zullen stoppen, zal er logischerwijze ook minder varkensmest afgezet worden, wat bevorderlijk is voor de waterkwaliteit.


Omzetting Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies ferrometaalverwerkende industrie: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan een besluit dat het besluit met algemene en sectorale bepalingen over milieuhygiëne en titel III van het VLAREM wijzigt, voor wat de omzetting van de Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies voor de ferrometaalverwerkende industrie betreft. Beste beschikbare technieken zijn technieken die, in vergelijking met alle gelijkaardige technieken, het best scoren op milieugebied én betaalbaar zijn én technisch uitvoerbaar zijn. Het wijzigingsbesluit voegt de conclusies toe aan het besluit met algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV)-installaties. GPBV-installaties zijn industriële installaties met een mogelijk grote impact op het milieu door emissies. De BBT-conclusies vormen de referentie voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden voor GPBV-installaties. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst Regionale Landschappen ter ondersteuning van hun bijdrage aan de uitvoering van het Vlaams Klimaatadaptatieplan

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en de regionale landschappen over de projectfinanciering van Regionale Landschappen ter ondersteuning van hun bijdrage aan de uitvoering van het Vlaams Klimaatadaptatieplan. Deze overeenkomst heeft tot doel de samenwerking rond de projectwerking ‘Water’, die uitgevoerd zal worden in de periode van 1 september 2023 tot 31 december 2025, op een efficiënte en effectieve wijze te organiseren. De samenwerkingsovereenkomst omschrijft de taken van het regionaal landschap en de provincie en van de Vlaamse overheidsinstanties in detail en legt de financiële regeling vast. Financiering gebeurt door het Agentschap voor Natuur en Bos en uitvoering door de Regionale Landschappen. De opmaak van de overeenkomst gebeurde in overleg met de Vereniging van de Vlaamse provincies.


Voorontwerp van decreet over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SERV, de Minaraad en de VREG hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest. Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) is een techniek die een rol zal spelen bij het decarboniseren van industrie. Dit voorontwerp van decreet introduceert dan ook een faciliterend kader voor het vervoer van koolstofdioxide ter ondersteuning van deze decarbonisatietechniek. Om samenwerkingen tussen bedrijven te blijven faciliteren wordt de rechtsfiguur van het gesloten industrieel net voor koolstofdioxide in het leven geroepen. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.


Opheffing koninklijk besluit over vervoer gevaarlijke goederen per spoor: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met de opheffing van het koninklijk besluit van 2 november 2017 over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van een Europese Richtlijn ter zake. Het oude koninklijk besluit wordt vervangen door een nieuw koninklijk besluit.


 

Mededelingen

Erfgoedpremie: oproepenronde 2023

mededeling aan de Vlaamse Regering

Ontwerp van ministerieel besluit tot lancering van een oproep voor een erfgoedpremie voor het jaar 2023, met als thema ‘kleine totaalprojecten – wonen’


Grondwettelijk Hof: rolnummers 8039, 8046, 8047, 8048 en 8049

mededeling aan de Vlaamse Regering

Beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2022 «tot wijziging van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 en het decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen, ingesteld door de nv « A&U Energie », door de nv « E-Wood Energiecentrale » en de vzw « Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen », door de vzw « Denuo » en door de vzw « Boerenbond » en anderen en door de bvba « Wervic »


Grondwettelijk Hof: rolnummer 8045

mededeling aan de Vlaamse Regering

Beroep tot vernietiging van artikel 35, 4°, van het Vlaamse Programmadecreet « bij de begroting 2023 » van 16 december 2022, ingesteld door de vzw « Denuo » en anderen


Verslag van het jaar 2022 over de uitvoering van het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

mededeling aan de Vlaamse Regering