03/10/2022

Beslissingen Ministerraad van 30 september 2022

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: wijziging besluit subsidies groene maatregelen land- en tuinbouwbedrijven

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit met de regels om subsidies te verlenen voor landbouwmaatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit. De aanpassingen komen tegemoet aan de opmerkingen van de Europese Commissie en aan het ter beschikking stellen van bijkomende relancemiddelen. Ze voorziet hiervoor bijkomend 4,5 miljoen euro aan middelen uit de relanceprovisie en herschikt deze van project VV102 naar project VV029: groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven. Daarnaast voorziet ze een technische wijziging in het besluit dat de regels bepaalt om een vergoeding toe te kennen voor het verstrekken van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee.

Bis-nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage 

 


Wijziging diverse besluiten die verband houden met de watertoets en de informatieverplichting uit het decreet integraal waterbeleid

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten die verband houden met de watertoetsprocedure en de informatieverplichting uit de artikelen 1.3.1.1 en 1.3.3.3.2 van het decreet integraal waterbeleid. Via het instrument van de watertoets beoordeelt de bevoegde overheid de impact van de aanvraag, het plan of programma op het watersysteem en hoe significant schadelijke effecten kunnen voorkomen, beperkt of gecompenseerd worden. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma. Wanneer en aan welke instantie de vergunningverlenende overheid advies moet vragen, wordt bepaald in het Watertoetsbesluit (art. 3) en de kaart van (mogelijk of effectief) overstromingsgevoelige gebieden in bijlage 1 van dat besluit. De informatie over de overstromingsgevoeligheid moet in het kader van de informatieplicht opgenomen worden in verkoopakten en publiciteit met betrekking tot verkoop van onroerend goed. Zowel de watertoets als de informatieplicht baseren zich nu op éénzelfde kaart met mogelijk en effectief overstromingsgevoelige gebieden. De wijzigingen beogen de verdeling in 'effectief' en 'mogelijk' overstromingsgevoelige gebieden los te laten. De geactualiseerde kaarten met overstromingsgevoelige gebieden maken een onderscheid tussen overstromingen vanuit de zee als gevolg van stormopzet, pluviale overstromingen als gevolg van lokale intense neerslag en fluviale overstromingen als gevolg van rivieroverstromingen. Voor de geactualiseerde watertoets wordt in de toekomst gebruik gemaakt van een ‘advieskaart watertoets’, die eenduidig aangeeft voor welke percelen er advies moet gevraagd worden in het kader van ruimtelijke plannen en vergunningen. Daarnaast worden een aantal andere optimalisaties doorgevoerd in aanpalende regelgeving. Om ontharding te stimuleren, worden meer handelingen rond afbraak van constructies en verhardingen vrijgesteld van de vergunningsplicht. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage 
Bijlage Bijlage Bijlage

 


Noodmaatregelen energiecrisis: wijziging energiebesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering neemt een aantal bijkomende sociale energiemaatregelen, om de impact van de extreem hoge energieprijzen op de energiefacturen voor de gezinnen te verlichten. Het gaat om het verlengen van de periode waarin het voor de netbeheerders verboden is huishoudelijke afnemers af te sluiten van energielevering; het aanpassen van de bedragen noodkrediet elektriciteit en aardgas op basis van de actuele energieprijs; het versterken van de minimale levering aardgas en uitbreiding naar klanten die elektrisch verwarmen via het exclusief nachttarief; het verruimen van de doelgroep die in aanmerking komt voor de huishoudelijke energiescan; het uitbreiden van de inhoud van de energiescan met de controle van de geschiktheid van de woning voor de plaatsing van een PV-installatie; het versoepelen van de voorwaarden rond domiciliëring voor de MijnVerbouwLening; het invoeren van een tijdelijke dak- en zoldervloerisolatiepremie voor doe-het-zelvers en het invoeren van een vergoedingsregeling voor de meerkost van de minimumsteunregeling van groenestroomcertificaten wanneer deze door de elektriciteitsdistributienetbeheerder terug op de markt worden gebracht. Ze wijzigt daarvoor principieel het Energiebesluit van 19 november 2010. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de VREG en daarna van de Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Actieprogramma bij het onroerenderfgoedrichtplan 'Hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren' (2021-2024)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele, Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering keurt het actieprogramma goed bij het onroerenderfgoedrichtplan 'Hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren' (2021-2024). Het plan voor de hoogstamboomgaarden bestaat uit acht ambities voor het behoud, het beheer en het voeren van een gezamenlijk beleid voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren. Die ambities worden omgezet in 46 acties. Verschillende acties vallen onder de verantwoordelijkheid van enkele Vlaamse entiteiten: het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Agentschap Natuur en Bos, het Departement Landbouw en Visserij, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. Onder de vele acties voor het onroerenderfgoedrichtplan zijn het uitwerken van een vergunningskader voor het kappen van hoogstamboomgaarden en het uitbouwen van een gemeenschappelijk stimulerend beleid voor het hoogstamboomgaardenbeheer cruciale opdrachten. De opmaak van een hoogstamboomgaardeninventaris ondersteunt deze acties.

Nota aan de Vlaamse Regering Mededeling aan de Vlaamse Regering Bijlage 
Bijlage Bijlage  

 


Nationale afwijkingen vervoer gevaarlijke goederen klasse 7 over land: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met het gewijzigde ontwerp van koninklijk besluit over het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7. Het voorziet in de omzetting van Europese regelgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen over land, om bepaalde nationale afwijkingen hierbij toe te staan.

Nota aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 30 september 2022