03/11/2020

Beslissingen Ministerraad van 30 oktober 2020 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Verkorte procedure rechtspleging schorsingsvorderingen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de verkorte procedure bij sommige schorsingsvorderingen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft. Deze verkorte procedures spelen een belangrijke rol bij de doelstelling om geschillen 'snel en definitief op te lossen'. Het besluit verduidelijkt expliciet dat de verkorte procedure ook kan worden opgestart voor de bijbehorende schorsingsvordering afzonderlijk, ook al wordt die gezamenlijk met een vernietiging in een verzoekschrift gevorderd. De verkorte procedure kan in dat geval dus gelden voor de vernietigingsvordering of voor de schorsingsvordering of voor beide vorderingen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Wijziging gecoördineerd decreet integraal waterbeleid: uitrol digitale watermeter

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar gecoördineerd decreet over het integraal waterbeleid, met het oog op de organisatie van de uitrol en het beheer van digitale watermeters in Vlaanderen tegen uiterlijk 31 december 2030. Het wijzigingsdecreet regelt ook het beheer en de verwerking van de data die in het kader van deze uitrol verzameld worden. Het voert de nodige garanties in op vlak van bescherming van persoonsgegevens die naar aanleiding van het uitrollen van de digitale watermeter noodzakelijk zijn en breidt die bescherming uit naar de verwerking van persoonsgegevens door de exploitanten van het openbaar waterdistributienetwerk die niet louter gekoppeld zijn aan de digitale watermeter. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna de Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet
Advies WaterRegulator Memorie

 


Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME): indeling afstroomzones in gebiedstypes

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​In het Mestdecreet is voorzien dat de afstroomzones in Vlaanderen ingedeeld worden in 4 gebiedstypes, op basis van de waterkwaliteit in de betreffende afstroomzone, en dat deze indeling tweejaarlijks geëvalueerd moet worden. De criteria voor de evaluatie zijn vastgelegd in het Mestdecreet. Naar aanleiding van deze evaluatie legt de Vlaamse Regering nu een nieuwe indeling van de afstroomzones in de 4 gebiedstypes vast, en wijzigt daarvoor principieel haar uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet (VLAREME). Deze nieuwe indeling geldt vanaf 2021. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Afbakening gecontroleerde overstromingsgebieden Alken-Wellen en Herten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Om wateroverlast te beperken kunnen waterbeheerders gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) aanleggen. Het gecontroleerd overstromingsgebied Alken-Wellen is door de Vlaamse Milieumaatschappij ontwikkeld om een oplossing te bieden voor de wateroverlast in de dorpskernen van Alken en Wellen ten gevolge van de verhoogde afvoer en de kleine doorstroomsecties van de Herk en de Kleine Herk, beiden waterlopen van eerste categorie. Het bestaat uit drie delen, met name GOG Alken-Wellen afwaarts Bodemstraat, opwaarts Bodemstraat en GOG Herten. De Vlaamse Regering beslist nu deze GOGs af te bakenen. Na deze afbakening worden de financiële instrumenten aankoop- en vergoedingsplicht mogelijk gemaakt voor eigenaars en gebruikers van percelen (gedeeltelijk) gelegen in het GOG.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage 1 Kaart
Bijlage 2 Lijst Bijlage 3 Kaart Bijlage 4 Lijst
Bijlage 5 Kaart Bijlage 6 Lijst  

 


Omzetting gewijzigde Europese richtlijnen afvalstoffen, havenontvangstvoorzieningen voor afvalafgifte van schepen en vermindering effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de SERV, van de Minaraad en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het decreet over milieubeleid en het materialendecreet wijzigt. De wijzigingen zijn nodig voor een correcte omzetting van de gewijzigde Europese kaderrichtlijn afvalstoffen, de gewijzigde richtlijn over havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen en de richtlijn over de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu. De wijzigingen komen erop neer dat de producenten meer financiële verantwoordelijkheid krijgen voor de kosten die verbonden zijn aan het beheer van afvalstoffen die voortkomen uit de producten die zij op de markt brengen. Daarnaast biedt het meer mogelijkheden om via het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) (financiële) stimulansen te voorzien voor het gescheiden aanbieden van recycleerbare afvalstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. Tenslotte worden enkele aanpassingen voorzien aan de artikelen die een rechtsgrond bieden voor bepalingen rond asbestinventarisatie in Vlarema. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Voorontwerp decreet
Advies SERV Advies VTC Advies Minaraad

 


Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): aanpassing decreten naar aanleiding omvorming

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat diverse decreten aanpast met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energie-agentschap tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), tot integratie van opdrachten rond klimaat van het Departement Omgeving in dit Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten rond lucht van het Departement Omgeving in de Vlaamse Milieumaatschappij en houdende rapportage door het Departement Omgeving. Dit ontwerpdecreet zorgt voor terminologische aanpassingen in verschillende Vlaamse decreten. Het doel van dit decreet is dan ook om in de regelgeving de juridische continuïteit te garanderen in het kader van de door het Vlaams Regeerakkoord vooropgestelde overschakeling naar het VEKA. Daarnaast geeft het ook uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord door het concentreren van taken rond lucht(kwaliteit) bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Met het oog op de integrale benadering van het omgevingsbeleid wordt de milieurapportage omgevormd naar een permanente rapportage over omgeving waarin ruimtelijke ordening wordt meegenomen. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet
Advies RVS Memorie van Toelichting

 


Opstart geïntegreerd planningsproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nelissen Steenfabrieken nv’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de startnota 'Nelissen Steenfabrieken nv' goed. Het bedrijf Nelissen Steenfabrieken nv verkreeg in 2019 een planologisch attest voor enkele uitbreidingen op de site in Kesselt. Dit planologisch attest vormde de basis voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning, die op 25 juni 2020 werd verleend. Het vormde ook de basis voor de opmaak van een GRUP, waarin een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd om de bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken. Met deze startnota lanceert de Vlaamse overheid de opmaak van een GRUP voor de ontwikkelingen van het bedrijf op lange termijn. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, zal over deze startnota de nodige adviezen inwinnen en de bevolking van de betrokken gemeenten erover informeren en raadplegen.

Nota aan de Vlaamse Regering Startnota Startnota Bijlage 1 Planologisch attest
Startnota Bijlage 2 Luchtkwaliteitsdoelstellingen Startnota Bijlage 3 Bodemkaart Startnota Bijlage 4 Exploitatie-onderzoek

 


Flexibiliteit elektriciteitsdistributienet en plaatselijk vervoersnet elektriciteit: wijziging Energiedecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Energiedecreet van 8 mei 2009. Het gaat om de omzetting van Europese regelgeving. De wijziging creëert een decretaal kader voor flexibiliteit op het elektriciteitsdistributienet en het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit. Daarvoor worden onder andere een aantal nieuwe marktrollen gecreëerd zoals de dienstverlener van flexibiliteit, de deelnemer aan flexibiliteit en de aanvrager van flexibiliteit, met eigen rechten en plichten. Het kader omvat daarnaast ook het invoeren van lokale flexibiliteitsmarkten voor het beheer van lokale congestie, en regels over de aankoop van niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten door de netbeheerder. Ook zijn er nieuwe taken voor de databeheerder, in functie van deze nieuwe lokale markten. In het Energiedecreet worden de volgende nieuwe concepten ingevoegd: de actieve afnemer, de energiegemeenschap van burgers, de hernieuwbare energiegemeenschap, energiedelen, peer-to-peerhandel in hernieuwbare energie en peer-to-peer handel van groene stroom door één actieve afnemer aan één andere actieve afnemer. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de VTC, de SERV, de Minaraad en de VREG.

Ter-Nota aan de Vlaamse Regering Voorontwerp decreet BVR
Bijlage Concordantietabel A Bijlage Concordantietabel B  

 


Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering: benoeming leden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering benoemt de voorzitter en vijf leden van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. De benoeming is het gevolg van het verloop van de decretale duurtijd van de eerdere mandaten. De Raad is een orgaan van het actief bestuur, en verleent adviezen over stedenbouwkundige misdrijven of stedenbouwkundige inbreuken.

 


Verhoging landinrichtingsmiddelen landinrichtingsproject ‘Maasvallei - Fase 1’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist om de landinrichtingssubsidie voor de uitvoering van het landinrichtingsproject 'Maasvallei - Fase 1' te verhogen van 1 miljoen euro tot maximaal 1,3 miljoen euro. Het landinrichtingsproject 'Maasvallei - Fase 1' wordt gerealiseerd via de landinrichtingsplannen 'Kessenich-in-Zich(t)' en 'Leut-Meeswijk-Vucht', voor respectievelijk de planzones Kessenich (in Kinrooi) en Leut (in Maasmechelen). Om beide planzones op een gelijkwaardige manier te kunnen inrichten, is een verhoging voorgesteld met 300.000 euro van de landinrichtingsmiddelen. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage VR PV 2016/34 punt 0089
Bijlage Rapport Bijlage Tabel meerjarenplanning Advies Commissie Landinrichting
Bijlage Agenderingsnota Bijlage Onderzoek opportuniteit Bijlage Advies Programmacommissie
Bijlage Verzoek budgetverhoging    

 


Verzamelbesluit energie: wijzigingen energiebesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Energiebesluit van 19 november 2019. Het besluit geeft daarmee uitvoering aan een aantal bepalingen uit het gewijzigde Energiedecreet zoals onder andere de aanpassing van de kosten ontstaan door financieringssteun voor hernieuwbare energie voor elektro-intensieve ondernemingen en de financieringskosten voor warmtekrachtkoppeling, de uitvoering van bepalingen rond elektromobiliteit, het verduidelijken van een aantal begrippen uit het Energiedecreet, de verlenging en verhoging van de sloop-en-heropbouwpremie en de wijziging van de aanvraagprocedure, een verhoogde dak- en buitenmuur-isolatiepremie bij verwijdering van asbest, verhoging isolatiepremies buitenmuur en beglazing, en het toepassingsgebied van de labelpremie wordt veralgemeend naar alle woningen en wooneenheden. Tot slot wordt voorzien in de mogelijkheid om aan nieuwe eigenaars van niet-energiezuinige woningen een geschikte vorm van renteloos krediet aan te bieden, waarmee zij hun woning energetisch kunnen renoveren. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de VREG en daarna van de Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Subsidiëring bebossing

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de Minaraad en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed over de subsidiëring van bebossing. Het besluit wil het subsidielandschap rond bebossing vereenvoudigen en bijstellen. Het voorziet financiële ondersteuning aan private en openbare grondeigenaars en trekt subsidiebedragen op voor het verwerven van te bebossen gronden met oog op de erkenning als reservaat. Op die manier draagt het bij aan het uitvoeren van de doelstellingen van het regeerakkoord met betrekking tot de realisatie van 4000 ha extra bos en aan de uitvoering van het advies van het Relancecomité om meer toegankelijk groen te realiseren in de woonomgeving van de Vlaming.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RVS Advies Minaraad

 


COVID-19: afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht ziekenhuizen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Deze maatregelen moet er onder meer voor zorgen dat de zware druk op de ziekenhuizen en zorginstellingen afzwakt. De capaciteit van zowel ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen als laboratoria staat onder druk en de vraag naar extra (tijdelijke) faciliteiten is reëel. Het is bovendien essentieel dat er snel mogelijkheden worden gecreëerd voor extra faciliteiten voor een snelle productie van geneesmiddelen, vaccins en onmisbaar medisch materiaal, producten en materiaal om medische testen uit te voeren. Daarom voorziet de Vlaamse Regering opnieuw een vrijstelling van omgevingsvergunning voor dergelijke noodzakelijke faciliteiten. In tegenstelling tot de eerste golf worden de voorgestelde maatregelen nu beperkt tot het ‘activeren’ van de mogelijkheid om af te wijken van de omgevingsvergunningsplicht of -meldingsplicht wat betreft constructies, functiewijzigingen of exploitaties die tot doel hebben geneesmiddelen en medisch materiaal te maken, en/of de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren. Op die manier wordt het onder meer tijdelijk mogelijk om testdorpen op te richten, maar ook tijdelijke ziekenhuizen en dergelijke meer.​

Nota aan de Vlaamse Regering

BVR

 


Wijziging Onroerenderfgoedbesluit: aanvraagprocedures voor erfgoedpremies en meerjaren-premieovereenkomsten

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Na advies van de SARO en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Onroerenderfgoedbesluit. Het is de bedoeling om het premiestelsel te optimaliseren en wachtlijsten voor erfgoedpremies maximaal te vermijden, en ondertussen wel verwaarlozing van onroerend erfgoed te vermijden door regelmatig onderhoud financieel te ondersteunen. Door de aanpassing verruimt het financieringsaanbod voor bescheiden projecten en komt er een systeem van oproepen voor de grotere projecten. De verruiming van het financieringsaanbod betreft enerzijds de introductie van de mogelijkheid om op basis van beheersovereenkomsten algemene landschapszorg te subsidiëren, en anderzijds het verhogen van de drempel voor erfgoedpremies volgens de standaardprocedure tot 250.000 euro subsidieerbare kosten. Het systeem van oproepen vervangt de huidige bijzondere procedure en wordt ook geïntroduceerd in de aanvraagprocedure voor meerjarenpremieovereenkomsten. Het systeem verbindt het indienen van premie-aanvragen aan een vooraf bepaald totaalbudget en aan vaste indienmomenten. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Verslag aan Vlaamse Regering BVR
Advies wetgeving VTC Advies SARO  

 


Begeleiding uitzonderlijk vervoer: wijzigingsbesluiten

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de MORA, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Raad van State, en na overleg met de betrokken regeringen, wijzigt de Vlaamse Regering definitief twee besluiten rond de begeleiding van uitzonderlijk vervoer. Er wordt bepaald welke partijen de begeleiding van uitzonderlijk vervoer mogen uitvoeren en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies wetgeving VTC
Advies RVS Advies MORA  

 


Decreet Wijziging energiedecreet

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Energiedecreet van 8 mei 2009 wijzigt. Dit wijzigingsdecreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op  28 oktober 2020.

Decreet tot wijziging van het Energiedecreet

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 30 oktober 2020