03/07/2023

Beslissingen Ministerraad van 30 juni 2023 

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Verlenging verhoogde subsidiëring van planning, ontwikkeling en uitvoering van geïntegreerd natuurbeheer

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State verlengt de Vlaamse Regering definitief de financiële ondersteuning voor de aankoop van gronden met het oog op de erkenning als natuurreservaat voor de bescherming en ontwikkeling van natte natuur tot en met 30 november 2024. Daarbij bepaalt ze uitdrukkelijk dat de verworven terreinen moeten aangewend worden om de natuurstreefbeelden, zoals vermeld bij het besluit, te realiseren. Het herstel en de bescherming van natte natuur kadert in het Vlaams Klimaatadaptatieplan (VAP), dat de weerbaarheid van Vlaanderen tegen de gevolgen van klimaatverandering wil verhogen. Daarom wil het VAP 20.000 ha natte natuur herstellen of in kwaliteit verhogen tegen 2030.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Bijlage Bijlage 3 Lijst natuurstreefbeelden  

 


Regels voor aanvragen, adviezen en beslissingen over vrijgave woonreservegebieden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Bij decreet is een vernieuwde regeling ingevoerd voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden. Gemeenten kunnen daarbij, al dan niet op grond van een aanvraag van een eigenaar of ontwikkelaar, beslissen over de vrijgave van woonreservegebieden voor ontwikkeling. De Vlaamse Regering keurt in dit kader nu principieel het besluit goed over de regels hierover. Het gaat om bepalingen over de samenstelling van een particuliere aanvraag, en bepalingen die de communicatie tussen overheidsinstanties over de vrijgave via een digitaal platform laten verlopen. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Voorontwerp van decreet tot ondersteuning van omgevingsverenigingen en -projecten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Minaraad, van de SARO en van de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot ondersteuning van omgevingsverenigingen en -projecten. Het decreet zorgt voor de rechtsgrond voor het toekennen van werkingssubsidies aan omgevingsverenigingen en voor het toekennen van projectsubsidies aan actoren voor omgevingsprojecten. Met het decreet wil de Vlaamse Regering enerzijds actoren stimuleren om bij te dragen aan het bevorderen van de omgevingskwaliteit via het beschermen, in stand houden of verbeteren van de leefmilieukwaliteit, de biodiversiteit of de landschappelijke/ruimtelijke kwaliteit en aan het bevorderen van de klimaatadaptatie en -mitigatie of van het circulaire gebruik van grondstoffen. Anderzijds wil het decreet het draagvlak voor omgevingsmaatregelen vergroten en de participatie bij omgevingsuitdagingen stimuleren. Daarnaast voorziet het voorontwerp van decreet in de mogelijkheid om in functie van omgevingsdoelstellingen en beleidsprioriteiten, projectoproepen te lanceren en projectsubsidies toe te kennen. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Memorie van Toelichting
Advies VTC Advies SARO - Minaraad Advies Gegevensbeschermingsautoriteit

 


Vervroegde aanstelling administrateur-generaal Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 3 maart 2023 besliste de Vlaamse Regering om Samir Louenchi toe te laten tot de proeftijd in de graad van directeur-generaal en keurde ze zijn aanstelling als administrateur-generaal bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap met ingang van 1 december 2023 goed. Wegens een toegenomen druk en een personeelsuitval op enkele belangrijke posities verzocht het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap op 2 juni 2023 of het mogelijk was om Samir Louenchi vervroegd te laten opstarten, met name op 1 augustus 2023. Zowel het bevoegde kabinet als de huidige leidend ambtenaar, Luc Peeters, steunen dit verzoek. Samir Louenchi gaat akkoord met zijn vervroegde aanstelling. De Vlaamse Regering past daarom haar besluit van 3 maart 2023 over de toelating tot de proeftijd in de graad van directeur-generaal en de aanstelling van de administrateur-generaal bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in die zin aan.

 


Wijziging Energiedecreet, wat betreft netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het Energiedecreet wijzigt rond netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Memorie van Toelichting Advies RvS

 


Verlenging opsporingsvergunning voor aardwarmte van Janssen Pharmaceutica nv in de regio Beerse

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Via haar besluit van 1 juni 2018 verleende de Vlaamse Regering een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan Janssen Pharmaceutica nv in de regio Beerse. De duurtijd van deze vergunning bedraagt vijf jaar, startend op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. De geldigheidsduur van de oorspronkelijke opsporingsvergunning blijkt niet te volstaan om alle activiteiten waarvoor de vergunning geldt, op een verantwoorde wijze te verrichten. Daardoor is het voor Janssen Pharmaceutica nv onmogelijk om nog tijdig een winningsplan op te stellen en voor te leggen voor bekrachtiging, wat nochtans noodzakelijk is om een ontvankelijke aanvraag voor een winningsvergunning voor aardwarmte in te dienen. Janssen Pharmaceutica nv vraagt bijgevolg een verlenging aan van de opsporingsvergunning om op een later tijdstip een winningsvergunning aan te kunnen vragen. De Vlaamse Regering beslist daarom de opsporingsvergunning voor aardwarmte van Janssen Pharmaceutica nv in de regio Beerse te verlengen voor een periode van 24 maanden, tot 12 juli 2025.

 


Modernisering milieueffectrapportage (MER): voorontwerp wijzigingsdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De milieueffectrapportage (MER) is een belangrijk instrument voor de bescherming van onze leefomgeving en helpt ons bij de onderbouwing van duurzame beslissingen. De Vlaamse Regering wijzigt nu principieel het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en diverse andere decreten. Dit voorontwerp van wijzigingsdecreet is een belangrijke stap in de modernisering van de milieueffectrapportage zoals vooropgesteld in het Vlaams regeerakkoord. De regelgeving voor milieueffectrapportage wordt aanzienlijk vereenvoudigd. Tegelijk garandeert het wijzigingsdecreet de kwaliteit van milieueffectrapportage en zet het resoluut in op gedeeld eigenaarschap. De kennis en ervaring in Vlaanderen wordt versterkt vanuit een Vlaams expertisecentrum voor milieueffectrapportage. Het expertisecentrum staat in voor adviesverlening, informatieverstrekking, praktijkgerichte kennis en (digitale) dienstverlening voor verschillende doelgroepen, in het bijzonder ook voor MER-coördinatoren/-deskundigen en lokale overheden. Daarnaast wordt de digitale dienstverlening maximaal doorgevoerd. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SARO, de SERV, de Minaraad, de VVSG en de VVP.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Memorie van Toelichting Concordantietabel 'A'

 


Voortgang geïntegreerd planningsproces GRUP ‘K-R8 - Verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

Eén van de regionale hefboomacties in het gebiedsprogramma voor Zuid-West-Vlaanderen 'Contrei' betreft de geïntegreerde aanpak van de regionale polen Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost. Hierrond werd in de afgelopen jaren een gezamenlijk traject doorlopen, teruggekoppeld in een interbestuurlijk overleg en werden herbestemmingen via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voorbereid. De Vlaamse Regering keurde op 19 juli 2019 de eerste startnota en op 26 februari 2021 de verfijnde startnota van het GRUP ‘K-R8 - Verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost’ goed. De inspraakreacties en adviezen op deze nota’s zijn verwerkt tot een scopingnota (publicatie mei 2022). De Vlaamse Regering neemt nu kennis van de resultaten en conclusies van het verkennend onderzoek en het overleg over het GRUP K-R8 en beslist om de plandoelstellingen van het GRUP K-R8 te bevestigen. Daarnaast neemt ze een aantal inhoudelijke keuzes en uitgangspunten die meegenomen worden in het verdere onderzoek en bij de opmaak van het GRUP. Er wordt een politieke stuurgroep K-R8 opgericht om de voortgang en besluitvorming in het proces te bewaken en om mogelijke ‘consensusmaatregelen’ voorafgaand aan de opmaak van het GRUP en/of de infrastructuurwerken versneld uit te voeren. De Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving neemt de coördinatie en voortzetting van het planproces op zich.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Scheepvaart- en havendiensten: opleidings- en ervaringsvereisten toezichthouder, bestuurlijk opsporingsagent of agent van gerechtelijke politie

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurt principieel een besluit goed met de opleidings- en ervaringsvereisten en andere voorwaarden voor de personeelsleden van de bevoegde autoriteiten, waterwegbeheerders, havenbedrijven of het loodswezen die worden aangewezen als toezichthouder, bestuurlijk opsporingsagent of agent van de gerechtelijke politie. Het besluit geeft uitvoering aan het Scheepvaartdecreet, dat onder andere een algemeen regelgevend kader voor het beheer en het gebruik van de binnenwateren en de scheepvaart in Vlaanderen creëert, maar ook adequate (bestuurlijke) handhavingsmodaliteiten invoert met het oog op het verder verhogen van de veiligheid op de Vlaamse waterwegen. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Cofinanciering vanuit Vlaams Klimaatfonds voor ondersteuning oproep laadinfrastructuur elektrische voertuigen gericht op vracht, bussen en stedelijke logistiek

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Om de omschakeling naar elektrische voertuigen te bespoedigen en om zo naar klimaatneutraliteit te evolueren, is de uitrol van laadinfrastructuur een belangrijke voorwaarde. Bovenop de omschakeling voor personenwagens wordt ook gemikt op andere voertuigen. De Vlaamse Regering hecht daarom haar goedkeuring aan een projectoproep gericht op bedrijven met als doel de financiële ondersteuning van laadinfrastructuur voor emissievrije voertuigen gericht op stedelijke logistiek, vrachtwagens en bussen. Ze beslist om hiervoor de nodige cofinanciering (4,5 miljoen euro) vanuit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking te stellen.

 


Vaststelling regels thematische oproep voor circulaire economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Na advies van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed met de thematische oproep rond circulaire economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Het besluit creëert het wettelijke reglementaire kader voor de organisatie van deze oproep, die zal open staan voor projecten strategisch basisonderzoek binnen de 6 werkagenda's van Vlaanderen Circulair (circulair bouwen, chemie/kunststoffen, circulaire maakindustrie, waterkringlopen, bio-economie en voedselketen). Er wordt een totaal budget van 3 miljoen euro voorzien voor deze tweejaarlijkse oproep (dus jaarlijks 1,5 miljoen euro).

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS Advies FWO

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 30 juni 2023