30/04/2020

Beslissingen Ministerraad van 30 april 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Omzetting Europese Richtlijn energieprestaties en energie-efficiëntie (EPBDIII): wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten over leefmilieu. Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van Europese regelgeving over de keuring van verwarmingssystemen en airconditioningsystemen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de Minaraad. Het wordt ook aangemeld bij de Europese Commissie via het informatiesysteem over technische voorschriften. 

Nota aan de Vlaamse Regering       BVR
Bijlage 5.16.8 Verslag aan de Vlaamse Regering

Bescherming wolf: diersoort van communautair belang

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het decreet over het natuurbehoud en het natuurlijk milieu wijzigt. De wijziging voegt de Europese wolf toe aan de lijst in bijlage III van het decreet, als diersoort van communautair belang die voorkomt in Vlaanderen. Daardoor valt de Europese wolf, net als de andere Europees beschermde soorten in bijlage III, onder de bijzondere strafbaarstelling die voorzien is in het decreet met algemene bepalingen rond het milieubeleid. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Minaraad en daarna van de Raad van State.   

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting

 


COVID-19: tijdelijke maatregelen beleidsveld energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid door de COVID-19 pandemie neemt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief een aantal maatregelen in het beleidsveld energie. Het gaat om maatregelen rond het verlengen van vervaltermijnen bij de subsidieregelingen voor nuttige groene warmte, restwarmte, de productie en injectie van biomethaan en voor kleine en middelgrote windturbines. Er wordt ook een tijdelijke administratiefrechtelijke afwijking toegelaten met betrekking tot de wijze van indienen van georganiseerde administratieve beroepen tegen beslissingen van het Vlaams Energieagentschap over het opleggen van een administratieve geldboete.  

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Wijzigingsbesluit energieprestatie sociale huisvesting

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Sinds 1 januari 2018 gebruikt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) de ontwerpleidraad 2017 om alle bouw- en renovatieprojecten binnen sociaal wonen te beoordelen. Het gaat dan zowel over nieuwbouw, renovatie als vervangingsbouw van sociale woningen. Deze ontwerpleidraad verwijst op energetisch vlak naar de wettelijke eisen op het moment van de omgevingsaanvraag. Het huidige regeerakkoord zet uitdrukkelijk in op klimaatneutraal bouwen binnen sociale huisvesting. Het regeerakkoord vermeldt twee actiepunten binnen sociaal wonen: nieuwe gebouwen zullen vanaf 2021 BEN E30 gebouwd worden; en ingrijpende energetische renovaties zullen vanaf 2020 E60 verbouwd worden. Om hier uitvoering aan te geven, past de Vlaamse Regering nu principieel de ontwerpleidraad in die zin aan. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.  

Nota aan de Vlaamse Regering          BVRBis                         Bijlage Verslag Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Bijlage Ontwerpleidraad Bijlage Voorstel wijziging EP ontwerpleidraad 2017

 


Bouwvrije strook autosnelweg E19 Kontich

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Voor de heraanleg van het overstromingsgebied aan de Grote Struisbeek in Kontich is het nodig een dijk aan te sluiten op het talud van de autosnelweg E19. Deze werken zullen plaatsvinden in de eerste 10 meter van de bouwvrije strook van de E19. Omdat het besluit waarin de Vlaamse Regering de bouwvrije stroken langs autosnelwegen heeft vastgesteld, geen afwijking toelaat, is het nodig dit besluit niet-toepasselijk te verklaren om het project tot stand te kunnen brengen. De Vlaamse Regering beslist dus het besluit van 25 januari 2019 over de vrije stroken langs autosnelwegen niet-toepasselijk te verklaren in het kader van de aanleg van een nieuwe dijk die langs de Moorstraat is aangesloten op het talud van de E19 in Kontich.     

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 30 april 2020