06/05/2019

Beslissingen Ministerraad van 3 mei 2019

wetgeving
Back to article overview

Projectsubsidie Enabel

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

 

De Vlaamse Regering kent een projectsubsidie van maximaal 1 miljoen euro toe aan Enabel in Brussel, als tegemoetkoming in de kosten voor het project 'Climate smart' ontwikkeling in Mozambique: het gebruik van hernieuwbare energie voor duurzame toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater in de provincie Gaza. Er is nood aan een systematische aanpak om op langere termijn drinkwater te voorzien, in de context van toenemende klimaatopwarming en dalende neerslaghoeveelheden. 

 

Nieuw kadasterplan perceel Z33 (begijnhof Hasselt)

Op voorstel van viceminister-president Sven Gatz en viceminister-president Liesbeth Homans

 

In het kader van de afslanking van de bevoegdheden verkavelde de provincie Limburg een perceel van het begijnhof Hasselt. Het Provinciedecreet voorziet dat lot 5 (site Z33) bij de voorlopige oplevering van de bouwwerken wordt overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. Op het opmetingsplan werd echter een deel van het nieuw gebouwde volume vergeten, waardoor dit deel van Z33 niet zou overgedragen worden, maar eigendom zou blijven van de provincie Limburg. Om dit recht te zetten, hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het gewijzigde besluit dat de eigendomsoverdracht regelt van gebouwen ter uitvoering van het Provinciedecreet, voor het opmetingsplan voor de site van Z33. 

 

Nieuw kadasterplan perceel Z33 - nota             Nieuw kadasterplan perceel Z33 - BVR             Nieuw kadasterplan perceel Z33 - bijlage

 

Vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen sociale huurders

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

 

Het decreet dat artikel 97 van de Vlaamse Wooncode wijzigt, om hernieuwbare energie te stimuleren, maakt het mogelijk om een vergoeding te vragen aan sociale huurders voor de geproduceerde hernieuwbare energie die geleverd wordt door bv. zonnepanelen geplaatst op sociale woningen. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed dat regelt hoe deze vergoeding wordt berekend en in welke gevallen de vergoeding wordt verminderd of niet wordt aangerekend. Het besluit wijzigt daarvoor het Kaderbesluit Sociale Huur. 

 

Zonnepanelen - nota                                           Zonnepanelen - BVR                                        Zonnepanelen - advies

 

Omzetting Europese Richtlijn Omgevingslawaai

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

 

In het kader van de verplichtingen die aan de lidstaten van de Europese Unie worden opgelegd in uitvoering van de Europese Richtlijn over de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, en na advies van de Raad van State, heft de Vlaamse Regering definitief twee besluiten op over de aanduiding van bevoegde instanties voor omgevingslawaai. Deze besluiten worden geïntegreerd in titel II van het VLAREM. Een nieuwe bijlage 'bevoegde autoriteiten en instanties voor de uitvoering van de richtlijn omgevingslawaai' wordt toegevoegd.  

 

Omgevingslawaai - nota                                      Omgevingslawaai - BVR                                   Omgevingslawaai - bijlage
Omgevingslawaai - bijlage Omgevingslawaai - advies  

 

Toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten: wijzigingsbesluit

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

 

Na advies van de Minaraad wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar besluit over de toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten.  Het wijzigingsbesluit past de terminologie van het besluit aan aan de terminologie van het concept 'geïntegreerd natuurbeheer'. Daarnaast verduidelijkt het de procedure voor de totstandkoming van toegankelijkheidsregelingen. Het brengt ook de nodige bepalingen aan om het besluit in overeenstemming te brengen met de wijzigingen van het Natuurdecreet, in functie van het wijzigen van de toegankelijkheidsregels voor natuurdomeinen. Ten slotte realiseert het een vereenvoudiging door het schrappen van de vergunningplicht voor wat betreft de risicovolle activiteiten. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

BVR Toegankelijkheid - nota                              BVR Toegankelijkheid - BVR                              BVR Toegankelijkheid - advies

 

Subsidiëring van grondwaardeverlies en bebossing

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

 

De Vlaamse overheid streeft met het boscompensatiemechanisme het behoud van het bosareaal na. Voor een ontbossing kan de initiatiefnemer een bosbehoudsbijdrage betalen waarvan de regels zijn vastgelegd in het besluit over boscompensatie en ontheffing van het verbod op ontbossing. In dit kader, en na adviesaanvragen aan de Minaraad en de SALV, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel een besluit goed over de subsidiëring van het grondwaardeverlies en bebossing ondersteund door de inkomsten van de bosbehoudsbijdrage in geval van ontbossing. Via dit besluit ter stimulering van bebossing wordt er rechtstreeks aan de grondeigenaar of -gebruiker ondersteuning gegeven. De financiële middelen hiervoor zullen worden gehaald uit het Fonds voor de compenserende bebossing (Bossencompensatiefonds). Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State. 

 

BVR grondwaardeverlies - nota                         BVR grondwaardeverlies - BVR
BVR grondwaardeverlies - bijlage

BVR grondwaardeverlies - bijlage

 

Actualisering besluiten rond leefmilieu en landbouw

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

 

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief enkele besluiten rond leefmilieu en landbouw: het VLAREM, het VLAREL, het Stooktoestellenbesluit, het Milieuhandhavingsbesluit en het besluit dat de voorschriften vaststelt voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het gaat vooral om actualiseringen van reglementaire voorschriften die exploitanten van de geviseerde inrichtingen moeten naleven.

 

VLAREM-trein - nota                                          VLAREM-trein - BVR                                         VLAREM-trein - bijlage
VLAREM-trein - bijlage VLAREM-trein - bijlage VLAREM-trein - bijlage
VLAREM-trein - bijlage VLAREM-trein - bijlage VLAREM-trein - bijlage
VLAREM-trein - bijlage VLAREM-trein - advies  

 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Golfterrein Witbos’

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Golfterrein Witbos’. Het GRUP wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.

 

Golfterrein Witbos - nota                                    Golfterrein Witbos - BVR                                   Golfterrein Witbos - bijlage
Golfterrein Witbos - bijlage Golfterrein Witbos - bijlage Golfterrein Witbos - bijlage
Golfterrein Witbos - bijlage Golfterrein Witbos - bijlage Golfterrein Witbos - bijlage
Golfterrein Witbos - bijlage Golfterrein Witbos - bijlage Golfterrein Witbos - bijlage
Golfterrein Witbos - bijlage Golfterrein Witbos - bijlage Golfterrein Witbos - bijlage
Golfterrein Witbos - bijlage    

 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur ‘Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille’

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur ‘Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille’ en aan de bijbehorende bijlagen. Het GRUP wordt nog onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

 

GRUP Kustpolders - nota                                   GRUP Kustpolders - BVR                                  GRUP Kustpolders - bijlage
GRUP Kustpolders - bijlage GRUP Kustpolders - bijlage GRUP Kustpolders - bijlage
GRUP Kustpolders - bijlage GRUP Kustpolders - bijlage GRUP Kustpolders - bijlage
GRUP Kustpolders - bijlage GRUP Kustpolders - bijlage GRUP Kustpolders - bijlage

 

Wijzigingsdecreet diverse bepalingen van het decreet over lage-emissiezones

Op voorstel van Vlaams Parlement

 

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat diverse bepalingen wijzigt van het decreet over lage-emissiezones. Dit wijzigingsdecreet werd op 24 april 2019 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 

Waals decreet digitale meters

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 

Grondwettelijk Hof: rolnummer 7134 Beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 19 juli 2018 tot wijziging van de decreten van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteits- distributienetbeheerders met het oog op de aanleg van de slimme meters en de flexibiliteit , ingesteld door de vzw Groupe de Réflexion et d’Action Pour une Politique Écologique en anderen

 

Waals decreet digitale meters - mededeling

 

Brusselse ordonnantie

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 

Grondwettelijk Hof: rolnummer 7147 Beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 juli 2018 « tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen », ingesteld door de vzw Inter-Environment Bruxelles en anderen.

 

Brusselse ordonnantie - mededeling

 

Vlaanderen als excellente waterstofregio

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 

Vlaanderen als excellente waterstofregio Resolutie betreffende de uitbouw van Vlaanderen als excellente waterstofregio, aangenomen door het Vlaams Parlement op 24 april 2019 

 

Globaal renovatieplan in Vlaanderen

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 

Globaal renovatieplan in Vlaanderen Resolutie betreffende noodzakelijke acties voor een globaal renovatieplan in Vlaanderen, aangenomen door het Vlaams Parlement op 24 april 2019