06/02/2023

Beslissingen Ministerraad van 3 februari 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese Industrie’

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Matthias Diependaele, Vlaams minister Lydia Peeters, Vlaams minister Jo Brouns

Een nieuwe Europese strategie voor de concurrentiekracht is in opbouw. Deze strategie moet onderbouwd worden door een sterk industrie- en innovatiebeleid, waarbij voldoende aandacht wordt gehecht aan de energiekost, gerichte financiering en het belang van internationale partnerschappen. De Vlaamse Regering beslist nu de standpunten uit de Visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese Industrie’ mee te nemen in de intra-Belgische en Europese besprekingen. Ze zal de standpunten van deze visienota ook actief uitdragen naar Vlaamse en Europese stakeholders, inclusief de Europese

instellingen.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Wijziging VLAREME: indeling van afstroomzones in gebiedstypes vanaf 2023

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het Mestdecreet is bepaald dat de afstroomzones in Vlaanderen ingedeeld worden in 4 gebiedstypes, op basis van de waterkwaliteit in de afstroomzone, en dat er elke twee jaar een evaluatie komt van deze indeling. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed met de nieuwe indeling van de afstroomzones in de 4 gebiedstypes die zal gelden vanaf 2023. Voor het bepalen van deze nieuwe indeling zijn de evaluatiecriteria toegepast zoals ze strikt zijn vastgelegd in het Mestdecreet. Zowel uit de gegevens van de laatste meetcampagne als op basis van de globale evolutie van de waterkwaliteit blijkt duidelijk dat de inspanningen rond waterkwaliteit onverminderd moeten worden voortgezet. De lopende gesprekken in functie van het Mestactieplan (MAP) 7 zijn daarbij essentieel. Om echter een juridisch vacuüm te vermijden moet, in afwachting van de uitwerking van het MAP 7, de bestaande regelgeving worden uitgevoerd, hetgeen in voorliggend besluit heeft geresulteerd. Daarnaast wordt met dit besluit ook gezorgd dat in 2023 dezelfde equivalente maatregelen toegepast kunnen worden als in 2022. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Voorontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet, wat betreft netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat zorgt voor verschillende wijzigingen aan het Energiedecreet, rond netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad, de VREG en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC). Het voorontwerp van decreet wordt ook aangemeld bij de Europese Commissie.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting

 


Verzamelbesluit energie (VZB IX)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt principieel 'Verzamelbesluit IX' goed, dat voorziet in een aantal wijzigingen rond energie. Het gaat onder andere om een overgangsperiode voor de meldingsplicht voor stookolietoestellen; bijkomende informatie- en facturatieverplichtingen voor elektriciteits- en aardgasleveranciers; het inkomensafhankelijk maken van de toekenningsvoorwaarden voor de energiescan en de premie voor energiezuinige huishoudtoestellen; het vervangen van begeleidingstrajecten (Huur- en isolatiepremie, opvolgscan type 2 en burenpremie) door een begeleidingsaanbod; verhogen van EPC-labelpremie voor bepaalde eigenaars; wijzigingen en verduidelijkingen aan Mijn Verbouwlening; het aanpassen van de doelgroepen voor (niet) energie-intensieve investeringen; wijzigingen aan de call groene stroom en aan de energieprestatiecertificatenregelgeving; en diverse kleinere wijzigingen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC), van de VREG, de SERV en de Minaraad.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Compensatiesteun ondernemingen voor indirecte emissiekosten

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

In het kader van het systeem voor de handel in de broeikasgasemissierechten na 2021 en na adviezen van de SERV, de Minaraad, de Raad van State en na aanmelding bij de Europese Commissie, keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed dat de juridische basis legt voor de uitbetaling van steun aan ondernemingen met installaties in het Vlaamse Gewest voor de compensatie van in de elektriciteitsprijzen doorberekende, dus 'indirecte', CO2-kosten.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Adviezen Bijlage

 


Voorontwerp van programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het gewijzigde decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid bepaalt onder andere het beleidskader voor de Vlaamse industriële klimaattransitie. De Vlaamse Regering keurt in dit verband nu principieel de Ontwerpprogrammanota goed ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie voor de periode 2022-2025. Deze programmanota is opgesteld door het Permanent Overlegorgaan en voorgelegd aan een Klankbordgroep voor opmerkingen en suggesties. Over dit besluit wordt het advies gevraagd van de SERV, de VARIO en de Minaraad. De Vlaamse minister bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie zal de Ontwerpprogrammanota bekendmaken aan de overige strategische adviesraden, en de ingewonnen adviezen daarna voorleggen aan de Vlaamse Regering.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpprogrammanota Programmanota

 


Vijfjarig werkprogramma Omgevingsrapportage 2023-2027

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 03 februari 2023